Raporty bieżące EBI

Raport EBI nr 16/2017
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boomerang S.A. wraz z projektami uchwał. BOOMERANG SPÓŁKA AKCYJNA (PLVENIT00010)

Zarząd Spółki Boomerang S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 399 § 1 KSH oraz art. 4021 §1 i art. 4022 KSH, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się 05 września 2017 r. o godz. 10:00 w lokalu Kancelaria Notarialna Artur Kędzierski-Notariusz, Wojciech Szczypkowski-Notariusz sp.p., ul. Bagno 2 lok.194, 00-112 Warszawa.

W załączeniu treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz wzór pełnomocnictwa.

Załącznik:
95949-nwz-boomerang-porzadek-obrad-draft-20170808-fina-l.pdf
95950-nwz-boomerang-projekty-uchwal-draft-20170807-fin-al.pdf
95951-nwz-boomerang-formularz-pozwalajacy-na-wykonywanie-pra-wa-glosu-przez-pelnomocnika-draft-20170807-final-.pdf

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 1 - 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Marcin Radwański – Prezes Zarządu
2017-08-08
Raport EBI nr 15/2017
Raport okresowy za II kwartał 2017 roku

Zarząd Spółki Boomerang S.A. niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości raport okresowy za II kwartał 2017 roku.

Załącznik:
28140338_2kw2017-0.pdf


Podstawa prawna:
§ 5 ust.1 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Marcin Radwański – Prezes Zarządu
2017-07-31
Raport EBI nr 14/2017
Powołanie Członków Rady Nadzorczej

arząd spółki Boomerang S.A. (Emitent, Spółka) z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu 27 lipca 2017 r. na podstawie §17 pkt 4 Statutu Emitenta Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie dokooptowania dwóch członków Rady Nadzorczej - Pana Andrzeja Zająca i Pana Mateusza Richtera.

W załączniku Emitent przekazuje życiorysy nowo wybranych członków Rady Nadzorczej.

Załącznik:
28124087_Andrzej_Zajac__Czlonek_Rady_Nadzorczej_Boomerang_S.A.-3-0.pdf
28124087_Mateusz_Richter__Czlonek_Rady_Nadzorczej_Boomerang_S.A.-3-1.pdf


Podstawa prawna:
§3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"

Marcin Radwański – Prezes Zarządu
2017-07-28
Raport EBI nr 13/2017
Zmiana daty przekazania raportu okresowego - raportu za II kwartał 2017 r.

Zarząd Spółki Boomerang S.A. informuje niniejszym, iż ulega zmianie data przekazania (opublikowania) raportu okresowego - raportu za II kwartał 2017 rok, z dotychczasowej daty przypadającej w dniu 14 sierpnia 2017 roku, na nową przypadającą w dniu 31 lipca 2017 roku.

Podstawa prawna:
§ 6 ust. 14.2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Marcin Radwański – Prezes Zarządu
2017-07-27
Raport EBI nr 12/2017
Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Boomerang S.A. w dniu 20 czerwca 2017 r.

Zarząd Spółki Boomerang S.A. ("Spółka") podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Boomerang S.A. w dniu 20 czerwca 2017 r.

Załącznik:
27764476_Akt_notarialny_Rep.A_nr_1705_2017_z_dnia_20.06.2017.compressed-1-0.pdf

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Marcin Radwański – Prezes Zarządu
2017-07-20
Raport EBI nr 11/2017
Korekta raportu EBI nr 10/2017 z dnia 24 maja 2017 roku dot. ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boomerang S.A.

Zarząd Spółki Boomerang S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w związku z omyłką pisarską w treści komunikatu EBI nr 10/2017 z dnia 24 maja 2017 roku dot. ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ("ZWZ") Boomerang S.A. została podana nieprawidłowa data odbycia się ZWZ. Zamiast "30 czerwca 2016 roku" powinno być "20 czerwca 2017 roku". Jednakże prawidłowa data odbycia się ZWZ została podana w załączonych w raporcie EBI nr 10/2017 dokumentach: ogłoszeniu ZWZ, projektach uchwał oraz wzorze pełnomocnictwa, a także w raporcie ESPI nr 2/2017 z dnia 24 maja 2017 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Boomerang S.A. odbędzie się 20 czerwca 2017 r. o godz. 10:00 w lokalu Kancelaria Notarialna Szymczak Jeziorska Szymczak s.c., ul. Ogrodowa 48/3, 00-896 Warszawa. W załączeniu treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz wzór pełnomocnictwa.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt. 1 i pkt. 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Marcin Radwański – Prezes Zarządu
2017-05-25
Raport EBI nr 10/2017
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boomerang S.A. wraz z projektami uchwał.

Zarząd Spółki Boomerang S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 399 § 1 w trybie art. 402[1] Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się 30 czerwca 2016 r. o godz. 10:00 w lokalu Kancelaria Notarialna Szymczak Jeziorska Szymczak s.c., ul. Ogrodowa 48/3, 00-896 Warszawa.

W załączeniu treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz wzór pełnomocnictwa.

Załącznik:
27439180_Formularz_pelnomocnictwa_ZWZ_BOOMERANG_20_czerwca_2017_roku-2.pdf
27439180_Ogloszenie_ZWZ_BOOMERANG_20_czerwca_2017_roku-0.pdf
27439180_Projekty_Uchwal_ZWZ_BOOMERANG_20_czerwca_2017_roku-1.pdf


Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt. 1 i pkt. 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Marcin Radwański – Prezes Zarządu
2017-05-24
Raport EBI nr 9/2017
Raport roczny Boomerang S.A. za rok 2016

Zarząd Spółki Boomerang Spółka Akcyjna przekazuje do publicznej wiadomości w załączeniu raport roczny Boomerang Spółka Akcyjna wraz z opinią i raportem niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Boomerang Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2016.

Załącznik:
2016-3.pdf
sprawozdanie-finansowe-boomerang-s.a.-za-2016r.pdf
opinia-niezaleznego-bieglego-rewidenta-oraz-raport-uzupelniajacy-z-badania-jednostkowego-sprawozdania-finansowego-za-2016-rok.pdf
sprawozdanie-zarzadu-z-dzialalnosci-spolki-boomerang-za-rok-2016.pdf

Podstawa prawna:
§5 ust.1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Marcin Radwański – Prezes Zarządu
2017-05-22 17:41:05
Raport EBI nr 8/2017
Uzupełnienie raportu EBI nr 7/2017 z dnia 22 maja 2017

Zarząd Boomerang S.A. w związku z niezałączeniem przez omyłkę do raportu EBI nr 7/2017 z dnia 22 maja 2017 roku oświadczenia Emitenta w sprawie stosowania dobrych praktyk niniejszym w załączeniu przekazuje w/w oświadczenie.

Załącznik:
oswiadczenie-dobre-praktyki-spolek-notowanych-na-newconnect.pdf

Podstawa prawna:


Marcin Radwański – Prezes Zarządu
Raport EBI nr 7/2017
Zasady stosowania Dobrych Praktyk spółek notowanych na NewConnect przez Boomerang S.A.

Zarząd Boomerang S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka", "Emitent") przekazuje informacje o zasadach stosowania Dobrych Praktyk spółek notowanych na NewConnect. W związku z wystąpieniem błędów technicznych na dotychczasowej stronie internetowej Emitenta, zostało zastosowane przekierowanie do awaryjnej strony, która zostanie niezwłocznie zaktualizowana. W związku z powyższym część dobrych praktyk nie będzie tymczasowo przestrzegana. Emitent podjął działania w kwestii przywrócenia poprawnego działania strony internetowej. W załączeniu do komunikatu oświadczenie odnośnie stosowania dobrych praktyk na rynku NewConnect. Po ponownym uruchomieniu strony Emitent przekaże do wiadomości publicznej oświadczenie o przestrzeganiu drobnych praktyk.

Podstawa prawna:
§4 ust. 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" w zw. z pkt 16a Załącznika nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 października 2008 r. "Dobre praktyki spółek notowanych na NewConnect", zmienionych Uchwałą Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie zmiany dokumentu "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".

Marcin Radwański – Prezes Zarządu
2017-05-22 17:15:50
Raport EBI nr 6/2017
Zmiana daty przekazania raportu okresowego - raportu rocznego za 2016 rok

Zarząd Spółki Boomerang S.A. informuje niniejszym, iż ulega zmianie data przekazania (opublikowania) raportu okresowego - raportu rocznego za 2016 rok, z dotychczasowej daty przypadającej w dniu 31 maja 2017 roku, na nową przypadającą w dniu 22 maja 2017 roku. Wcześniejsza publikacja raportu rocznego za rok obrotowy 2016 wynika z przekazania opinii i raportu z badania biegłego rewidenta we wcześniejszym terminie niż planowano. Wszystkie terminy publikacji pozostałych raportów okresowych w 2017 roku, opublikowane w raporcie EBI nr 1/2017 z dnia 10.01.2017r., pozostają bez zmian.

Podstawa prawna:
§ 6 ust. 14.2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Marcin Radwański – Prezes Zarządu
2017-05-18 09:45:36
Raport EBI nr 5/2017
Raport okresowy za I kwartał 2017 roku

Zarząd Spółki Boomerang S.A. niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości raport okresowy za I kwartał 2017 roku.

Załącznik:
1kw2017.pdf

Podstawa prawna:
§ 5 ust.1 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Marcin Radwański – Prezes Zarządu
2017-05-15 08:47:51
Raport EBI nr 4/2017
Korekta raportu okresowego za IV kwartał 2016 roku

Zarząd Boomerang S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka, Emitent) przekazuje w załączeniu korektę raportu okresowego za IV kwartał 2016 roku opublikowanym w komunikacie EBI nr 2/2017 z dnia 14 lutego 2017 roku.

Zarząd Emitenta informuje, że niniejsza korekta jest skutkiem prowadzonego badania rocznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016 przez biegłego rewidenta, w wyniku którego utworzono aktywa na podatek dochodowy odroczony oraz rozwiązano części rezerw na podatek dochodowy odroczony. Nieznaczne zmiany w poszczególnych grupach kosztów również wynikają z prowadzonego badania rocznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016 przez biegłego rewidenta.

W związku z powyższym nastąpiła zmiana straty netto z kwoty -167 832,09 zł podanej w raporcie okresowym za 4 kwartał 2016 roku (raport EBI nr 2/2017 z dnia 14 lutego 2017 roku) na stratę netto w wysokości -79 548,85 zł.

Załącznik:
4kw2016-korekta-2.pdf

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt.1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"

Marcin Radwański – Prezes Zarządu
Raport EBI nr 3/2017
Podpisane umowy z biegłym rewidentem

Zarząd Spółki Boomerang S.A. z siedzibą w Warszawie("Spółka") informuje, iż w dniu 26 kwietnia 2017 r. Spółka podpisała umowę z B-think Audit Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów, pod nr 4063 ("Biegły Rewident" ). Przedmiotem powyższej umowy jest przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016.

Wyboru Biegłego Rewidenta dokonała Rada Nadzorcza Spółki na podstawie uchwały nr 1 podjętej w dniu 10.04.2017 r.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"

Marcin Radwański – Prezes Zarządu
2017-04-27 14:11:55
Raport EBI nr 2/2017
Raport okresowy za IV kwartał 2016 roku

Zarząd Spółki Boomerang S.A. niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości raport okresowy za IV kwartał 2016 roku.

Załącznik:
4kw2016-3.pdf

Podstawa prawna:
§ 5 ust.1 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Marcin Radwański – Prezes Zarządu
2017-02-14 11:18:17
Raport EBI nr 1/2017
Terminy przekazywania raportów okresowych w roku 2017

Zarząd Boomerang S.A. informuje, iż w 2017 roku przekazywać będzie raporty okresowe w następujących terminach:

Raport roczny za 2016 rok - 31 maja 2017 roku,
Raport za IV kwartał 2016 roku - 14 lutego 2017 roku,
Raport za I kwartał 2017 roku - 15 maja 2017 roku,
Raport za II kwartał 2017 roku - 14 sierpnia 2017 roku,
Raport za III kwartał 2017 roku - 14 listopada 2017 roku.

Podstawa prawna:
§ 6 ust. 14.1. Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Marcin Radwański – Prezes Zarządu
2017-01-10 17:59:57
Raport EBI nr 20/2016
Raport okresowy za III kwartał 2016 roku

Zarząd Spółki Boomerang S.A. niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości raport okresowy za III kwartał 2016 roku.

Załącznik:
boomerang-raport-kwartalny-q3.2016.pdf

Podstawa prawna:
§ 5 ust.1 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Marcin Radwański – Prezes Zarządu
2016-11-14 14:42:49
Raport EBI nr 19/2016
Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

Zarząd Boomerang S.A. ("Emitent") z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu 15.09.2016 r. otrzymał rezygnację pana Daniela Drozda z pełnienia funkcji wiceprzewodniczącego i członka Rady Nadzorczej Emitenta z dniem 15 września 2016 roku.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu; "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect "

Marcin Radwański – Prezes Zarządu
2016-09-15 22:09:20
Raport EBI nr 18/2016
Raport okresowy za II kwartał 2016 roku

Zarząd Spółki Boomerang S.A. niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości raport okresowy za II kwartał 2016 roku.

Załącznik:
q2-2016.pdf

Podstawa prawna:
§ 5 ust.1 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Marcin Radwański – Prezes Zarządu
2016-08-12 09:54:23
Raport EBI nr 17/2016
Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Boomerang S.A. w dniu 30 czerwca 2016 r.

Zarząd Spółki Boomerang S.A. ("Spółka") podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Boomerang S.A. w dniu 30 czerwca 2016 r.

Załącznik:
akt-notarialny-nr-246.2016-z-dnia-30.06.2016r.-boomerang-sa.pdf

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Marcin Radwański – Prezes Zarządu
2016-06-30 14:55:25
Raport EBI nr 16/2016
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boomerang S.A. wraz z projektami uchwał

Zarząd Spółki Boomerang S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 399 § 1 w trybie art. 402[1] Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się 30 czerwca 2016 r. o godz. 10:00 w lokalu Kancelaria Notarialna Szymczak Jeziorska Szymczak s.c., ul. Ogrodowa 32 a/43, 00-896 Warszawa.

W załączeniu treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz wzór pełnomocnictwa.

Załącznik:
ogloszenie-zwz-boomerang-30-czerwca-2016-roku.pdf
projekty-uchwal-zwz-boomerang-30-czerwca-2016-roku.pdf
formularz-pelnomocnictwa-zwz-boomerang-30-czerwca-2016-roku.pdf

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt. 1 i pkt. 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Marcin Radwański – Prezes Zarządu
2016-06-03 17:43:39
Raport EBI nr 15/2016
Raport roczny Boomerang S.A. za rok 2015

Zarząd Spółki Boomerang Spółka Akcyjna przekazuje do publicznej wiadomości w załączeniu raport roczny Boomerang Spółka Akcyjna wraz z opinią i raportem niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Boomerang Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2015.

Załącznik:
boomerang-raport-2015.pdf
boomerang-s.a.-opinia-i-raport-bieglego-za-2015-rok.pdf
boomerang-s.a.-sprawozdanie-zarzadu-za-2015.pdf
boomerang-s.a.-sprawozdanie-finansowe-za-2015-rok.pdf

Podstawa prawna:
§5 ust.1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Marcin Radwański – Prezes Zarządu
2016-06-03 16:56:09
Raport EBI nr 14/2016
Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

Zarząd Boomerang S.A. ("Emitent", "Spółka") z siedzibą w Warszawie informuje, iż do Emitenta wpłynęła rezygnacja z funkcji Członka Rady Nadzorczej złożona przez pana Tomasza Dąbrowskiego. Rezygnacja została złożona z dniem 31 maja 2016 roku.

Zarząd Emitenta oraz Rada Nadzorcza Spółki dziękują panu Tomaszowi Dąbrowskiemu za jego zaangażowanie i wkład, który wniósł w działalność Spółki w okresie sprawowania funkcji Członka Rady Nadzorczej Boomerang S.A.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt. 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Marcin Radwański – Prezes Zarządu
2016-05-31 10:40:22
Raport EBI nr 13/2016
Incydentalne naruszenie obowiązku informacyjnego związanego z publikacją raportu okresowego za I kwartał 2016 roku

Zarząd Boomerang S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent", "Spółka") informuje o incydentalnym naruszeniu obowiązków informacyjnego związanego z faktem, iż raport okresowy za I kwartał 2016 roku został opublikowany w dniu rano 14 maja br., a powinien zostać podany do publicznej wiadomości w dniu 13 maja br. zgodnie z harmonogramem przekazywania raportów okresowych w 2016 roku opublikowanym w raporcie bieżącym nr 1/2016 z dnia 11 stycznia 2016 roku.

Publikacja raportu okresowego nastąpiła z kilkunastogodzinnym opóźnieniem w związku awarią łączy internetowych i brakiem dostępu do alternatywnego połączenia internetowego w tym czasie przez osobę posiadającą raport i uprawnienia do jego publikacji. Zarząd Emitenta deklaruje dalsze rzetelne i staranne wypełnianie obowiązków informacyjnych oraz, że dołoży należytych starań, aby zapobiec w/w naruszeniom obowiązków informacyjnych w przyszłości.

Podstawa prawna:
pkt 16a Załącznika nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 października 2008 r. "Dobre praktyki spółek notowanych na NewConnect", dodany Uchwałą Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie zmiany dokumentu "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".

Marcin Radwański – Prezes Zarządu
2016-05-14 10:21:16
Raport EBI nr 12/2016
Raport okresowy za I kwartał 2016 roku

Zarząd Spółki Boomerang S.A. niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości raport okresowy za I kwartał 2016 roku.

Załącznik:
boomerang-raport-kwartalny-q1.2016.pdf

Podstawa prawna:
§ 5 ust.1 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Marcin Radwański – Prezes Zarządu
2016-05-14 10:21:16
Raport EBI nr 11/2016
Korekta raportu okresowego za IV kwartał 2015 roku

Zarząd Boomerang S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości korektę raportu okresowego za IV kwartał 2015 roku opublikowanego w raporcie EBI nr 6/2016 w dniu 12 lutego 2016 roku. Korekta związana jest z wkradnięciem się błędu w prezentacji 2 pozycji kapitału własnego na dzień 31.12.2015r. Wartość kapitałów własnych została opublikowana w prawidłowej wartości. Różnice dotyczą tylko pozycji kapitału podstawowego i kapitału zapasowego. Kapitał podstawowy w pierwotnej wersji raportu wynosił 1 339 200,00 zł, natomiast po korekcie wynosi 223 200,00 zł.

Kapitał zapasowy w pierwotnej wersji raportu wynosił 277 456,15 zł, natomiast po korekcie wynosi 1 393 456,15 zł.

Załącznik:
iv-5.pdf

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"

Marcin Radwański – Prezes Zarządu
2016-05-05 12:41:52
Raport EBI nr 10/2016
Terminowy wykup oraz umorzenie obligacji serii A

Zarząd BOOMERANG S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent", "Spółka") informuje, iż w dniu 29 marca 2016 r. Emitent dokonał terminowego wykupu wszystkich 355 sztuk obligacji serii A o łącznej wartości nominalnej 355 tys. zł oraz wypłacił należne obligatariuszom odsetki za ostatni (ósmy) okres odsetkowy. Z uwagi na fakt, iż Obligacje serii A zostały zarejestrowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. ("KDPW") pod kodem ISIN PLVENIT00036 oraz wprowadzone do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wykup obligacji serii A został przeprowadzony za pośrednictwem KDPW i zgodnie z regulacjami KDPW.

Z chwilą wykupu wszystkie obligacje serii A Spółki zostały umorzone.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt 7) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Marcin Radwański – Prezes Zarządu
2016-03-29 14:21:13
Raport EBI nr 9/2016
Zmiany w Zarządzie Boomerang S.A.

Zarząd Boomerang S.A. ("Emitent", "Spółka") informuje, iż w dniu wczorajszym otrzymał rezygnację Pana Roberta Szulca z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki. Równocześnie w dniu 17 marca 2016 r. uchwałą Rady Nadzorczej na stanowisko Prezesa Zarządu Emitenta został powołany pan Marcin Radwański.

Informacje o panu Marcinie Radwańskim:

Kadencja Zarządu upływa z dniem 24 sierpnia 2020 r.

Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego: Pan Marcin Radwański jest specjalistą w zakresie prowadzenia technik sprzedaży oraz prowadzenia procesów marketingowych, z doświadczeniem znacząco przekraczającym 15-cie lat. W karierze zawodowej wyróżnić można pełnienie takich funkcji jak: Dyrektor Ds. Handlu i Marketingu w firmie The Hi End Studio (1999 - 2000), Specjalisty DS. Reklamy i Promocji (2000 - 2001) w firmie Vision Film Distribution sp. z o.o., Dyrektora Handlowego (2003 - 2005) w firmie Biuro Plus Sp.zo.o. oraz funkcję Dyrektora Handlowego (2005 - 2007) w Cash Back Polska Sp.zo.o. Od 2007 roku prowadzi własną agencję eventową pod nazwą Sunflowers Sp. z o.o., która świadczy także usługi biura podróży z nakierowaniem na segment korporacyjny.

Wskazanie działalności wykonywanej przez pana Marcina Radwańskiego poza Emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla Emitenta: -Sunflowers Sp. z o.o. - działalność pokrewna, lecz nie konkurencyjna ze względu na skalę działalności

Wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie ostatnich trzech lat, pan Marcin Radwański był członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem: - Mazurski Raj sp. z o.o. - Członek Zarządu

Informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których pan Marcin Radwański został skazany za przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz wskazanie, czy w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat otrzymał sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego: Nie dotyczy.

Szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których pan Marcin Radwański pełnił funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego: Nie dotyczy.

Informacje, czy pan Marcin Radwański prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej: - Sunflowers Sp. z o.o. - działalność pokrewna, lecz nie konkurencyjna ze względu na skalę działalności

Pan Marcin Radwański nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

Marcin Radwański – Prezes Zarządu
2016-03-18 17:43:53
Raport EBI nr 8/2016
Istotne umowy

Zarząd Spółki Boomerang S.A. ( "Emitent") informuje o otrzymaniu w dniu 09 marca 2016 roku 5 podpisanych umów na realizację wyjazdów dla klienta z branży budowlanej na łączną kwotę 800.410,00 zł netto. Realizacja przedmiotu umów będzie miała miejsce od marca do listopada 2016 roku. Powyższe umowy są istotne dla Emitenta, ponieważ ich łączna wartość stanowi ponad 100% wartości kapitałów własnych na dzień 31.12.2015 r. (ok. 17% przychodów na dzień 31.12.2015 r.). Wartość przychodów od niniejszego klienta może ulec znacznemu zwiększeniu w ramach nowych zamówień.

Podstawa prawna:
§3 ust. 2 pkt 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu"

Robert Szulc – Prezes Zarządu
2016-03-09 17:06:43
Raport EBI nr 7/2016
Podpisanie umowy

Zarząd Spółki Boomerang S.A. ("Emitent") informuje, iż w dniu 18 lutego 2016 roku została podpisana umowa na czas nieokreślony z firmą Parcel Technik S.A. z siedzibą w Warszawie. Zakres zadań Emitenta jako zleceniobiorcy zgodnie z umową obejmuje opracowywanie strategii marketingowych, strategii komunikacyjnych i programów lojalnościowych dla Parcel Technik S.A.

Powyższa umowa stanowi rozpoczęcie współpracy z nowym ważnym klientem o dużym potencjale wzrostu. Podpisana umowa daje Emitentowi możliwość współpracy z klientem wdrażającym innowacyjne rozwiązanie na rynek międzynarodowy. Współpraca z niniejszym klientem stwarza szanse zwiększenia przychodów Emitenta.

Podstawa prawna:
§3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu".

Robert Szulc – Prezes Zarządu
2016-02-18 20:13:53
Raport EBI nr 6/2016
Raport okresowy za IV kwartał 2015 roku

Zarząd Spółki Boomerang S.A. niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości raport okresowy za IV kwartał 2015 roku.

Załącznik:
iv-1.pdf

Podstawa prawna:
Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Robert Szulc – Prezes Zarządu
2016-02-12 15:45:21
Raport EBI nr 5/2016
Wybór biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego Boomerang S.A. za rok obrotowy 2015

Zarząd spółki Boomerang S. A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje, iż w dniu 28 stycznia 2016 roku powziął informację, że Rada Nadzorcza Spółki na podstawie §21 lit. c Statutu Spółki podjęła uchwałę w sprawie wyboru firmy POL-TAX Sp. z o.o. do dokonania badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015.

Podstawa prawna:
§3 ust. 1 załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

Robert Szulc – Prezes Zarządu
2016-01-28 16:50:04
Raport EBI nr 4/2016
Zmiana nazwy skróconej i oznaczenia akcji Emitenta

Zarząd Boomerang S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, iż zgodnie z komunikatem Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 27 stycznia 2016 roku, w związku ze zmianą firmy spółki VENITI S.A. (PLVENIT00010) na BOOMERANG S.A., począwszy od dnia 29 stycznia 2016 roku akcje spółki będą notowane pod nazwą skróconą "BOOMERANG" i oznaczeniem "BMR".

Podstawa prawna:
§3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

Robert Szulc – Prezes Zarządu
2016-01-28 10:21:52
Raport EBI nr 3/2016
Zarejestrowanie przez sąd zmiany nazwy Emitenta na Boomerang S.A. oraz innych zmian w Statucie Spółki

Zarząd Spółki Boomerang S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "Emitent", "Spółka") informuje, że w dniu 19 stycznia 2016 roku zostały zarejestrowane zmiany w Statucie Spółki, w tym o zmianie nazwy z Veniti S.A. na Boomerang S.A., które zostały uchwalone podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 17 listopada 2015 roku.

Dla Emitenta zostanie uruchomiona nowa strona internetowa pod adresem www.boomerang.com.pl

Poniżej treść dokonanych zmian:

1. Nowe brzmienie § 1 ust.1 i 2 Statutu Spółki:

 1. Firma Spółki brzmi Boomerang Spółka Akcyjna.
 2. Spółka może używać skrótu firmy: Boomerang S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.

Poprzednia treść zmienionych ustępów:

 1. Firma Spółki brzmi: Veniti Spółka Akcyjna.
 2. Spółka może używać skrótu firmy: Veniti SA oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.

2. W §5 Statutu Spółki dodano ust. 5-16 o poniższym brzmieniu:

 1. Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o nie więcej niż 8.928 PLN (osiem tysięcy dziewięćset dwadzieścia osiem złotych) poprzez emisję nie więcej niż 89.280 (osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii D1 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
 2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału, o którym mowa w ust. 5, jest przyznanie prawa do objęcia Akcji serii D1 posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A w celu realizacji Programu Motywacyjnego.
 3. Uprawnionymi do objęcia Akcji serii D1będzie posiadacz warrantów subskrypcyjnych serii A, pod warunkiem spełnienia przez nich wymogów określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia.
 4. Prawo objęcia Akcji serii D1 może być wykonane nie później niż do dnia 31.12.2021 r.
 5. Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o nie więcej niż 8.928 PLN (osiem tysięcy dziewięćset dwadzieścia osiem złotych) poprzez emisję nie więcej niż 89.280 (osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii D2 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
 6. Celem warunkowego podwyższenia kapitału, o którym mowa w ust. 9, jest przyznanie prawa do objęcia Akcji serii D2 posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii B w celu realizacji Programu Motywacyjnego.
 7. Uprawnionymi do objęcia Akcji serii D2będzie posiadacz warrantów subskrypcyjnych serii B, pod warunkiem spełnienia przez nich wymogów określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia.
 8. Prawo objęcia Akcji serii D2 może być wykonane nie później niż do dnia 31.12.2021 r.
 9. Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o nie więcej niż 8.928 PLN (osiem tysięcy dziewięćset dwadzieścia osiem złotych) poprzez emisję nie więcej niż 89.280 (osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii D3 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
 10. Celem warunkowego podwyższenia kapitału, o którym mowa w ust. 13, jest przyznanie prawa do objęcia Akcji serii D3 posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii C w celu realizacji Programu Motywacyjnego.
 11. Uprawnionymi do objęcia Akcji serii D3będzie posiadacz warrantów subskrypcyjnych serii C, pod warunkiem spełnienia przez nich wymogów określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia.
 12. Prawo objęcia Akcji serii D3 może być wykonane nie później niż do dnia 31.12.2021 r.


Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 oraz § 4 ust. 2 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Prezes Zarządu
2016-01-20 10:45:00
Raport EBI nr 2/2016
Brak publikacji raportów w systemie EBI dla ASO Catalyst

Zarząd Veniti S.A. ("Emitent", "Spółka") informuje, iż raporty EBI o nr 26-33/2015 oraz 1/2016, które nie zostały opublikowane w ramach systemu EBI dla ASO Catalyst są dostępne na stronie NewConnect pod adresem:

http://www.newconnect.pl/?page=1045&ncc_index=VNT

Zarząd Emitenta informuje, iż brak publikacji raportów w systemie EBI dla ASO Catalyst nastąpił z naruszeniem obowiązku informacyjnego określonego w §3 ust. 2 Załącznika Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst".

Zarząd Spółki publikował w/w komunikaty w systemie EBI w ramach rynku ASO NewConnect będąc przekonanym, że automatycznie są one również publikowane w ramach ASO Catalyst.

Zarząd Emitenta deklaruje dalsze rzetelne i staranne wypełnianie obowiązków informacyjnych oraz, że dołoży należytych starań, aby zapobiec w/w naruszeniom obowiązków informacyjnych.

Podstawa prawna:
pkt 16a Załącznika nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 października 2008 r. "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect", zmienionego Uchwałą Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie zmiany dokumentu "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".

Prezes Zarządu
2016-01-13 23:40:36
Raport EBI nr 1/2016
Terminy przekazywania raportów okresowych w 2016 roku

Zarząd Veniti S.A. informuje, iż w 2016 roku przekazywać będzie raporty okresowe w następujących terminach:
Raport roczny za 2015 rok - 03 czerwca 2016 roku,
Raport za IV kwartał 2015 roku - 12 lutego 2016 roku,
Raport za I kwartał 2016 roku - 13 maja 2016 roku,
Raport za II kwartał 2016 roku - 12 sierpnia 2016 roku,
Raport za III kwartał 2016 roku - 14 listopada 2016 roku.

Podstawa prawna:
§ 6 ust. 14.1. Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Robert Szulc – Prezes Zarządu
2016-01-11 17:14:15
Raport EBI nr 33/2015
VENITI SA Zarys strategii Emitenta na najbliższe lata

Zarząd Spółki Veniti S.A. z siedzibą w Warszawie (Emitent) w nawiązaniu do informacji zawartych w raporcie kwartalnym EBI 31/2015 z dnia 12-11-2015 niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informacje dotyczące opisu strategii Spółki na najbliższe 2-3 lata.

Po zmianach w akcjonariacie, Zarządzie i Radzie Nadzorczej, które miały miejsce w okresie 08-09.2015 działalność Spółki skoncentrowana jest na szeroko pojętych działaniach marketingu zintegrowanego - wpierających sprzedaż w sektorze B2B. Strategia jest konsekwencją połączenia części biznesowych Veniti i Boomerang, zwiększenia kompetencji i planów rozwoju Spółki na najbliższe lata. Aktualnie Emitent skupia się na czterech obszarach działalności:

1) tworzeniu strategii komunikacji, strategii marketingowych oraz programów lojalnościowych B2B,

2) realizacji szeroko pojętych działań z zakresu event marketingu oraz wyjazdów zagranicznych typu incentive,

3) tworzeniu nowoczesnych narzędzi informatycznych do zarządzania relacjami z partnerami handlowymi, programami lojalnościowymi i motywacyjnymi,

4) realizacji i rozwoju platformy do rezerwacji rejsów wycieczkowych online za pomocą własnego, unikatowego oprogramowania.

Połączenie części biznesowych Veniti i Boomerang wniosło do Spółki oprócz dodatkowych kompetencji, także portfolio klientów w branżach dotychczas nie obsługiwanych (m.in. IT, budownictwo, samochody ciężarowe). Emitent zamierza przedstawić nową, szeroką ofertę usług dotychczasowym klientom, pokazując efekt synergii. Emitent zamierza rozwijać swoją działalność poprzez pozyskiwanie nowych klientów w wybranych segmentach rynku i branżach. Żeby osiągnąć postawiony cel zamierza zatrudnić branżowych specjalistów i zmienić system docierania do potencjalnych klientów.

Największy nacisk Emitent zamierza położyć na opracowanie i rozwój autorskich rozwiązań informatycznych, dostępnych na urządzenia stacjonarne i mobilne. Rozwiązania te usprawnią proces zarządzania projektami, ich realizacji oraz pozwolą obliczać stopę zwrotu z prowadzonych dla klientów działań. Dzięki temu klienci Spółki będą mogli oceniać efektywność podejmowanych działań. Zarząd zamierza także zmniejszyć koszty operacyjne Spółki oraz zwiększyć marżowość poprzez dostarczanie bardziej złożonych, a tym samym bardziej rentownych usług.

Emitent planuje także rozwój przez przejmowanie lub łączenie się z podmiotami polskimi lub zagranicznymi w perspektywie najbliższych 2-3 lat. Działania te pozwolą osiągnąć pozycję w czołówce branży w Polsce oraz wysoką pozycję zagranicą. Emitent dopuszcza również inne możliwości działań kapitałowych, które pozwolą na rozwój Spółki. Zarząd prowadzi rozmowy z wąskim gronem podmiotów. O efektach negocjacji Zarząd będzie informował odpowiednimi komunikatami.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Robert Szulc – Prezes Zarządu
2015-12-30 19:55:00
Raport EBI nr 32/2015
Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Veniti S.A. w dniu 17 listopada 2015 r.

Zarząd Spółki Veniti S.A. z siedzibą w Warszawie podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Warszawie S.A. w dniu 17 listopada 2015 r.

Zarząd Spółki informuje, iż w ramach uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Veniti S.A. w dniu 17 listopada 2015 r. dokonano zmian Statutu Spółki.
Uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Veniti S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki postanowiono dokonać zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że § 1ust.1 i 2 otrzymują nowe następujące brzmienie:
"1. Firma Spółki brzmi Boomerang Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skrótu firmy: Boomerang S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego."

Poprzednia treść zmienionych ustępów:
"1. Firma Spółki brzmi: Veniti Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skrótu firmy: Veniti SA oraz wyróżniającego ją znaku graficznego."

Uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Veniti S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A, B, C z prawem do objęcia Akcji serii D1, D2, D3 z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki oraz realizacji Programu Motywacyjnego dla Prezesa Zarządu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanowiło zmienić §5 statutu Spółki poprzez dodanie do tego paragrafu ust. 5-16 o poniższym brzmieniu:
"5. Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o nie więcej niż 8.928 PLN (osiem tysięcy dziewięćset dwadzieścia osiem złotych) poprzez emisję nie więcej niż 89.280 (osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii D1 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
6. Celem warunkowego podwyższenia kapitału, o którym mowa w ust. 5, jest przyznanie prawa do objęcia Akcji serii D1 posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A w celu realizacji Programu Motywacyjnego.
7. Uprawnionymi do objęcia Akcji serii D1będzie posiadacz warrantów subskrypcyjnych serii A, pod warunkiem spełnienia przez nich wymogów określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia.
8. Prawo objęcia Akcji serii D1 może być wykonane nie później niż do dnia 31.12.2021 r.
9. Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o nie więcej niż 8.928 PLN (osiem tysięcy dziewięćset dwadzieścia osiem złotych) poprzez emisję nie więcej niż 89.280 (osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii D2 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
10. Celem warunkowego podwyższenia kapitału, o którym mowa w ust. 9, jest przyznanie prawa do objęcia Akcji serii D2 posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii B w celu realizacji Programu Motywacyjnego.
11. Uprawnionymi do objęcia Akcji serii D2będzie posiadacz warrantów subskrypcyjnych serii B, pod warunkiem spełnienia przez nich wymogów określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia.
12. Prawo objęcia Akcji serii D2 może być wykonane nie później niż do dnia 31.12.2021 r.
13. Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o nie więcej niż 8.928 PLN (osiem tysięcy dziewięćset dwadzieścia osiem złotych) poprzez emisję nie więcej niż 89.280 (osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii D3 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
14. Celem warunkowego podwyższenia kapitału, o którym mowa w ust. 13, jest przyznanie prawa do objęcia Akcji serii D3 posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii C w celu realizacji Programu Motywacyjnego.
15. Uprawnionymi do objęcia Akcji serii D3będzie posiadacz warrantów subskrypcyjnych serii C, pod warunkiem spełnienia przez nich wymogów określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia.
16. Prawo objęcia Akcji serii D3 może być wykonane nie później niż do dnia 31.12.2021 r."

Załącznik:
akt-notarialny-repertorium-a-nr-5954.2015-17.11.2015-veniti-sa-2.pdf.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 2 oraz pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Robert Szulc – Prezes Zarządu
2015-11-17 13:39:09
Raport EBI nr 31/2015
Raport okresowy za III kwartał 2015 roku

Zarząd Spółki Veniti S.A. niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości raport okresowy za III kwartał 2015 roku.

Załącznik:
q3-2015.pdf.

Podstawa prawna:
§ 5 ust.1 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Robert Szulc – Prezes Zarządu
2015-11-12 15:28:48
Raport EBI nr 30/2015
VENITI SA Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Veniti S.A. wraz z projektami uchwał

Zarząd Spółki Veniti S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 399 § 1 w trybie art. 402[1] Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się 17 listopada 2015 r. o godzinie 10:00 w lokalu Kancelarii Notarialnej Baszuk Justyna, Marchocka Ilona Kancelaria Notarialna s.c. przy Alei Jana Chrystiana Szucha 8 w Warszawie.

W załączeniu treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz wzór pełnomocnictwa.

Załącznik:
Projekty_uchwal_VENITI-1.pdf.
formularz_pelnomocnictwa_na_WZA_Veniti-2.pdf.
ogloszenie_WZA_VENITI-0.pdf

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt. 1 i pkt. 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Robert Szulc – Prezes Zarządu
2015-10-21 11:12:56
Raport EBI nr 29/2015
Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii C

Zarząd Spółki Veniti S.A. ("Emitent") informuje, że, iż w dniu 20 października 2015 r. powziął informację o zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w wyniku emisji 1.116.000 (słownie: jeden milion sto szesnaście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, objętych w ramach subskrypcji prywatnej (zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1 KSH).

Tym samym kapitał zakładowy Spółki Veniti S.A. został podwyższony z kwoty 111 600,00 zł (słownie: sto jedenaście tysięcy sześćset złotych) do kwoty 223 200,00 zł (słownie: dwieście dwadzieścia trzy tysiące dwieście złotych).

W wyniku powyższego kapitał zakładowy Spółki składa się z 2.232.000 (dwa miliony dwieście trzydzieści dwa tysiące) akcji, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, w tym:
a) 1 000 000 (słownie: jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A,
b) 116 000 (słownie: sto szesnaście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B,
c) 1.116.000 (słownie: jeden milion sto szesnaście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C,

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt 5 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Robert Szulc – Prezes Zarządu
2015-10-21 11:12:56
Raport EBI nr 25/2015
Zmiany w składzie Rady Nadzorczej

Zarząd Veniti S.A. ("Emitent", "Spółka") z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu 25 sierpnia 2015 roku do Emitenta wpłynęły rezygnacje z funkcji członków Rady Nadzorczej złożone przez pana Dariusza Żuka, pana Tomasza Prusa i pana Bogdana Kołakowskiego. Rezygnacje zostały złożone z dniem 25 sierpnia 2015 roku.

Równocześnie Zarząd Emitenta informuje, iż Rada Nadzorcza Emitenta na podstawie § 17 ust. 4 Statutu Spółki w dniu 26 sierpnia podjęła uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej w drodze kooptacji. Do składu Rady Nadzorczej Emitenta powołano pana Wojciecha Belę, pana Pawła Traczewskiego oraz panią Ludmiłę Puszkar-Jesionowską.

W załącznikach do niniejszego raportu znajdują się informacje, dotyczące powołanych członków Rady Nadzorczej, o których mowa w §10 pkt 20 Załącznika nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie wyboru pana Wojciecha Beli na funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz pana Daniela Drozda na funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.

Załącznik:
wojciech-bogdan-bela.pdf.
pawel-traczewski.pdf.
ludmila-puszkar-jesionowska.pdf

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt. 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Daniel Drozd – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
2015-08-26 22:25:43
Raport EBI nr 24/2015
Zmiany w Zarządzie VENITI S.A.

Zarząd VENITI S.A. ("Emitent", "Spółka") informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał rezygnację Pana Macieja Szymańskiego z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki. Rezygnacja nastąpiła w związku z realizacją umowy, o której Spółka informowała Raportem EBI nr 21/2015 z dnia 21 sierpnia 2015 r. Równocześnie w dniu 25 sierpnia 2015 r. uchwałą Rady Nadzorczej na stanowisko Prezesa Zarządu Emitenta został powołany Pan Robert Szulc.

Pan Robert Szulc ukończył studia na Wydziale Politologii i Nauk Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Pracował wiele lat jako Managing Director w Boomerang Team Sp. z o.o. i w BT Marketing Solutions Sp. z o.o. jako Pełnomocnik. Specjalizuje się w zarządzaniu agencjami marketingu zintegrowanego. Swoje szczególne zainteresowania koncentruje na tworzeniu modeli długotrwałej i bliskiej współpracy z polskimi i zagranicznymi kontrahentami w zakresie tworzenia strategii wizerunkowych, marketingowych i PR. Pan Robert Szulc od 25 kwietnia 2002 roku jest Wspólnikiem Boomerang Team Sp. z o.o., od 30 sierpnia 2012 roku jest Prezesem Zarządu spółki Viglo Sp. z o.o., a także jest Wspólnikiem spółki Argentum Capital LLC. Od 23 grudnia 2011 r. jest Prezesem spółki notowanej na NewConnect Boomerang S.A., która jest spółką zależna od Emitenta od dnia 21 sierpnia 2015 r. Pan Robert Szulc prowadzi działalność gospodarczą pod firmą Warmińsko-Mazurskie Centrum Obsługi Biznesu Robert Szulc, która zajmuje się instalacją i serwisowaniem telewizji przemysłowej (CCTV) oraz systemów alarmowych, a także prowadzeniem portali internetowych. Działalność ta nie jest działalnością konkurencyjną w stosunku do Emitenta.

Pan Robert Szulc w okresie ostatnich trzech lat był członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem w następujących spółkach:

1. Boomerang Team Sp. z o.o. - Wspólnik, nadal (spółka nie prowadzi działalności operacyjnej)
2. Viglo Sp. z o.o. - Prezes Zarządu, nadal
3. Argentum Capital LLC - Wspólnik, nadal
4. Boomerang S.A. - Prezes zarządu, nadal (spółka zależna od Emitenta)

Pan Robert Szulc nie był skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. Nie pełnił funkcji członka organu zarządzającego lub nadzorczego w odniesieniu do podmiotów będących w upadłości, zarządzie komisarycznym lub likwidacji w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat. Nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta, oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej poza spółką zależną od Emitenta - Boomerang S.A., gdzie pełni funkcję Prezesa Zarządu. Pan Robert Szulc nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

Maciej Szymański – Prezes Zarządu
2015-08-25 19:51:24
Raport EBI nr 23/2015
Zawarcie umowy z Autoryzowanym Doradcą w zakresie przygotowania dokumentu informacyjnego

Zarząd VENITI S.A. ("Emitent", "Spółka") informuje, że w dniu dzisiejszym zawarł z Domem Maklerskim Q Securities S.A. z siedzibą w Warszawie umowę świadczenia usług Autoryzowanego Doradcy w zakresie przygotowania dokumentu informacyjnego w związku z planowanym ubieganiem się przez Emitenta o wprowadzenie 1.116.000 akcji serii C do obrotu w ASO.

Zawarcie umowy z Domem Maklerskim Q Securities S.A. ma związek z podpisaną w dniu dzisiejszym Umową inwestycyjną, o której Spółka informowała w komunikacie bieżącym EBI nr 21/2015.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt 18 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

Maciej Szymański – Prezes Zarządu
2015-08-21 21:13:31
Raport EBI nr 22/2015
Zawarcie umowy zakupu akcji

Zarząd VENITI S.A. ("Emitent", "Spółka") informuje, że w dniu dzisiejszym zawarł z Argentum Capital LLC z siedzibą w Delaware, USA umowę zakupu 55.014.940 akcji na okaziciela, wyemitowanych przez BOOMERANG S.A. z siedzibą w Warszawie o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja, stanowiących łącznie 82,12 % udziału w kapitale zakładowym BOOMERANG S.A. oraz 82,12 % udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu BOOMERANG S.A.

Strony umowy ustaliły, że rozliczenie transakcji nastąpi w całości poprzez dokonanie potrącenia wzajemnych wierzytelności na podstawie zawartej w dniu dzisiejszym Umowy inwestycyjnej, o której Spółka informowała w komunikacie bieżącym EBI nr 21/2015.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

Maciej Szymański – Prezes Zarządu
2015-08-21 21:12:07
Raport EBI nr 21/2015
Zawarcie umowy inwestycyjnej

Zarząd VENITI S.A. (VENITI) informuje, że w dniu 21 sierpnia 2015 r. podpisał pięciostronną umowę inwestycyjną (Umowa) zawieraną pomiędzy VENITI S.A., BOOMERANG S.A. (BOOMERANG), ARGENTUM CAPITAL LLC (ARGENTUM) jako akcjonariuszem BOOMERANG, Maciejem Szymańskim jako akcjonariuszem VENITI, Robertem Szulcem jako akcjonariuszem BOOMERANG, zwanymi dalej łącznie stronami (Strony).

Umowa reguluje prawa i obowiązki Stron w związku z:

 1. Zamiarem nabycia przez VENITI S.A. 55.015.940 akcji BOOMERANG S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja, stanowiących łącznie 82,12 % udziału w kapitale zakładowym BOOMERANG S.A. oraz 82,12 % udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu BOOMERANG S.A.;
 2. Zamiarem przyznania ARGENTUM prawa nabycia 1.116.000 akcji VENITI S.A. z planowanej emisji akcji serii C;
 3. Zamiarem uregulowania przez Strony dalszej ich współpracy w ramach VENITI S.A. oraz BOOMERANG S.A.

Istotne warunki Umowy inwestycyjnej:

 1. VENITI S.A. zamierza powołać Roberta Szulca na stanowisko Prezesa Zarządu.
 2. VENITI S.A. zobowiązuje się do dnia 30 września 2015 r. opublikować ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z uchwałą w sprawie zmiany firmy VENITI. VENITI będzie działała pod nową firmą BOOMERANG S.A.
 3. VENITI S.A. i Robert Szulc zamierzają podjąć działania, których celem będzie dalsza sprzedaż akcji BOOMERANG S.A. za cenę nie niższą niż 270.000 zł.
 4. BOOMERANG S.A. zamierza zmienić firmę na wskazaną przez VENITI.


Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Maciej Szymański – Prezes Zarządu
2015-08-21 17:49:23
Raport EBI nr 19/2015
Zawarcie istotnej umowy w ramach marki VENITI Business Travel

Zarząd Spółki VENITI S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym w ramach marki VENITI Business Travel (http://www.vbt.com.pl/) otrzymał podpisaną umowę na organizację i realizację wyjazdu szkoleniowego w formie rejsu wycieczkowego dla pracowników i partnerów klienta działającego w branży ogrodniczej. Wartość podpisanej umowy to 214 tys. zł.

Informacja została uznana za istotną, ponieważ wartość zawartej umowy ma znaczący wpływ na przychody Emitenta i stanowi ponad 20 proc. wartości kapitałów własnych Spółki.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Maciej Szymański – Prezes Zarządu
2015-07-31 17:19:56
Raport EBI nr 18/2015
Zakończenie negocjacji w sprawie połączenia VENITI S.A. z Boomerang S.A.

W nawiązaniu do komunikatów dotyczących negocjacji w sprawie połączenia VENITI S.A. ("Emitent") oraz Boomerang S.A. (raport bieżący EBI nr 14/2015 z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie podpisania listu intencyjnego oraz raport bieżący EBI nr 15/2015 z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie ustalenia wstępnych warunków połączenia) Zarząd Emitenta informuje, że w wyniku prowadzonych negocjacji strony nie doszły do porozumienia w kwestii połączenia Spółek. W związku z powyższym negocjacje w sprawie połączenia Spółek zostały zakończone a w/w list intencyjny przestaje obowiązywać.

Jednocześnie VENITI S.A. i Boomerang S.A. podjęły działania zmierzające do nawiązania ścisłej współpracy w zakresie prowadzonej działalności.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 8 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

Maciej Szymański – Prezes Zarządu
2015-07-24 17:13:18
Raport EBI nr 17/2015
Negocjacje w sprawie połączenia z firmą RejsClub.pl

Zarząd VENITI S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym strony zakończyły negocjacje w sprawie połączenia z firmą RejsClub.pl Zbigniew Kąkol odstępując od koncepcji połączenia.

Zgodnie z treścią podpisanego w dniu 13 marca 2015 r. listu intencyjnego strony miały ustalić warunki transakcji do dnia 20 marca 2015 r. O podpisaniu listu intencyjnego Spółka informowała w komunikacie bieżącym nr 5/2015 z dnia 13 marca 2015 r. W dniu 21 marca 2015 r. w komunikacie bieżącym nr 6/2015 Zarząd poinformował o kontynuowaniu negocjacji.

Mimo odstąpienia od koncepcji połączenia, strony będą ściśle współpracować w zakresie wspólnej sprzedaży rejsów wycieczkowych. Podjęto również decyzję o wprowadzeniu produktu RejsClub.pl "rejsy z polskim pilotem" do sprzedaży online za pośrednictwem stworzonej przez VENITI platformy rezerwacyjnej.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

Maciej Szymański – Prezes Zarządu
2015-07-22 21:25:18
Raport EBI nr 16/2015
Zawarcie umowy nabycia udziałów Straco Sp. z o.o.

Zarząd VENITI S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka dokonała nabycia 50 udziałów Straco Sp. z o.o. o wartości nominalnej 50,00 zł każdy udział za łączną cenę 2,5 tys zł.

Nabyta Spółka po powzięciu stosownych czynności prawnych będzie działać pod nazwą KRUZY.PL Sp. z o.o., a głównym przedmiotem jej działalności będzie współpraca z tour operatorami i agentami turystycznymi w zakresie sprzedaży rejsów wycieczkowych.

Informacja została uznana za istotną ponieważ podjęte działania zwiększą rozpoznawalność marki KRUZY.PL oraz będą miały korzystny wpływ na wysokość sprzedaży w ramach tej marki.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt. 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

Maciej Szymański – Prezes Zarządu
2015-07-21 19:24:44
Raport EBI nr 15/2015
Negocjacje w sprawie połączenia z Boomerang S.A.

Zarząd VENITI S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym doszło do ustalenia wstępnych warunków połączenia z firmą Boomerang S.A. Strony będą kontynuować negocjacje, tak by ustalić ostateczne warunki połączenia do dnia 24 lipca 2015 r.

O podpisaniu listu intencyjnego Spółka informowała w komunikacie bieżącym nr 14/2015 z dnia 23 czerwca 2015 r.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2. pkt 8 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

Maciej Szymański – Prezes Zarządu
2015-07-14 20:30:09
Raport EBI nr 14/2015
Podpisanie listu intencyjnego w sprawie połączenia z Boomerang S.A.

Zarząd VENITI S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym podpisał list intencyjny w sprawie połączenia z Boomerang S.A.

Boomerang S.A. to notowana na rynku NewConnect Spółka zajmująca się wyjazdami incentive, eventami i produkcją reklamową, a także przygotowaniem i realizacją strategii marketingowych, analiz rynku, strategii komunikacji oraz programów lojalnościowych.

Zgodnie z treścią podpisanego w dniu dzisiejszym listu intencyjnego strony ustalą warunki transakcji do dnia 14 lipca 2015 r. Spółka po połączeniu będzie działać pod nazwą Boomerang S.A. Połączenie Spółek nastąpi po ustaleniu parytetu wymiany akcji.

W ocenie Zarządu planowane połączenie pozwoli zwiększyć skalę działalności Spółki w szczególności w zakresie sprzedaży usług dla biznesu. W efekcie planowanego połączenia do Zespołu Spółki dołączą specjaliści z rozległym doświadczeniem branżowym.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2. pkt 8 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

Maciej Szymański – Prezes Zarządu
2015-06-23 12:30:40
Raport EBI nr 9/2015
Zmiana audytora do badania sprawozdań finansowych za rok 2014

Zarząd VENITI S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że Rada Nadzorcza Spółki w dniu 22 kwietnia 2015 r., uchyliła uchwałę własną z dnia 18 grudnia 2014 roku w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za rok 2014.

Rada Nadzorcza uchwałą z dnia 22 kwietnia 2015 r. dokonała wyboru podmiotu uprawnionego do badania jednostkowego sprawozdania finansowego VENITI S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku.

Podmiotem uprawnionym został Piotr Habib, Kancelaria Biegłego Rewidenta, 01-460 Warszawa, ul. Górczewska 226C/19, wpisana na listę podmiotów uprawnionych do przeprowadzania badania sprawozdań finansowych, prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów, pod numerem 3406.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Maciej Szymański – Prezes Zarządu
2015-04-23 14:28:11
Raport EBI nr 8/2015
Zawarcie istotnej umowy w ramach marki VENITI Business Travel

Zarząd Spółki VENITI S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym w ramach marki VENITI Business Travel (http://www.vbt.com.pl/) otrzymał podpisaną umowę na organizację i realizację 6 wyjazdów motywacyjnych dla klienta działającego w branży chemicznej. Wartość podpisanej umowy to 0,82 mln zł. O wygraniu przetargu Spółka informowała w komunikacie bieżącym 4/2015 z dnia 27 lutego 2015 r.

Informacja została uznana za istotną ponieważ wartość zawartej umowy ma znaczący wpływ na przychody Emitenta i stanowi ponad 20 proc. wartości kapitałów własnych Spółki.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Maciej Szymański – Prezes Zarządu
2015-04-14 11:33:00
Raport EBI nr 7/2015
Zawarcie istotnej umowy w ramach marki VENITI Business Travel

Zarząd Spółki VENITI S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym w ramach marki VENITI Business Travel (http://www.vbt.com.pl/) otrzymał podpisaną umowę na organizację i realizację wyjazdu motywacyjnego w oparciu o rejs wycieczkowy dla klienta z branży rolnej. Wartość kontraktu to ponad 250 tys. zł.

Informacja została uznana za istotną ponieważ wartość zawartej umowy ma znaczący wpływ na przychody Emitenta i stanowi ponad 20 proc. wartości kapitałów własnych Spółki.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Maciej Szymański – Prezes Zarządu
2015-04-13 23:12:23
Raport EBI nr 6/2015
Negocjacje w sprawie połączenia z firmą RejsClub.pl

Zarząd VENITI S.A. informuje, że nie doszło do ustalenia warunków połączenia z firmą RejsClub.pl Zbigniew Kąkol. Zgodnie z treścią podpisanego w dniu 13 marca 2015 r. listu intencyjnego strony miały ustalić warunki transakcji do dnia 20 marca 2015 r.

Negocjacje dot. ustalenia ostatecznych warunków transakcji są kontynuowane. O ich postępach Zarząd VENITI będzie informował w kolejnych komunikatach bieżących.

O podpisaniu listu intencyjnego Spółka informowała w komunikacie bieżącym nr 5/2015 z dnia 13 marca 2015 r.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

Maciej Szymański – Prezes Zarządu
2015-03-21 13:48:41
Raport EBI nr 5/2015
Podpisanie listu intencyjnego w sprawie połączenia z firmą RejsClub.pl

Zarząd VENITI S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym podpisał list intencyjny w sprawie połączenia z firmą RejsClub.pl Zbigniew Kąkol.

RejsClub.pl jest jednym z liderów działających na rynku rejsów wycieczkowych dla Klientów indywidualnych, specjalizuje się także w turystyce luksusowej.

Zgodnie z treścią podpisanego w dniu dzisiejszym listu intencyjnego strony ustalą warunki transakcji do dnia 20 marca 2015 r.

W ocenie Zarządu planowane połączenie pozwoli zwiększyć skalę działalności Spółki w szczególności w zakresie sprzedaży rejsów wycieczkowych poprzez sieć agencyjną i systemy rezerwacyjne B2B. W efekcie planowanego połączenia do Zespołu Spółki dołączą specjaliści z rozległym doświadczeniem branżowym.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

Maciej Szymański – Prezes Zarządu
2015-03-13 17:28:17
Raport EBI nr 4/2015
Wygranie przetargu w ramach marki VENITI Business Travel

Zarząd VENITI S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym w ramach marki VENITI Business Travel (http://www.vbt.com.pl/) powziął informację o wygraniu przetargu na realizację 6 wyjazdów motywacyjnych dla klienta działającego w branży chemicznej. Wartość kontraktu to 0,8 mln zł.

Informacja została uznana za istotną ponieważ wartość kontraktu ma znaczący wpływ na przychody Emitenta i stanowi ponad 20 proc. wartości kapitałów własnych Spółki.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Maciej Szymański – Prezes Zarządu
2015-02-27 15:43:22
Raport EBI nr 1/2015
Wygranie przetargu w ramach marki VENITI Business Travel

Zarząd VENITI S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym w ramach marki VENITI Business Travel (http://www.vbt.com.pl/) powziął informację o wygraniu przetargu na realizację wyjazdu motywacyjnego dla klienta działającego w branży spożywczej. Wartość kontraktu to 300 tys. zł.

Informacja została uznana za istotną ponieważ wartość kontraktu ma znaczący wpływ na przychody Emitenta i stanowi ponad 20 proc. wartości kapitałów własnych Spółki.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Maciej Szymański – Prezes Zarządu
2015-01-07 17:40:27
Raport EBI nr 91/2014
Zmiana w składzie Rady Nadzorczej

Zarząd VENITI S.A. informuje o doręczeniu w dniu 29 grudnia 2014 r. do siedziby Spółki rezygnacji Pana Wojciecha Jarosa z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki z dniem 29 grudnia 2014 r. W oświadczeniu jako przyczynę rezygnacji podano względy osobiste.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Maciej Szymański – Prezes Zarządu
2014-12-29 14:47:11
Raport EBI nr 90/2014
Wybór audytora do badania sprawozdań finansowych za rok 2014

Zarząd VENITI S.A. informuje, iż w dniu 18 grudnia br. Rada Nadzorcza Emitenta podjęła uchwałę o wyborze biegłego rewidenta Anny Stefaniuk o nr ewidencyjnym 11838, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Anna Stefaniuk Kancelaria Biegłego Rewidenta, jako podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Maciej Szymański – Prezes Zarządu
2014-12-19 19:51:00
Raport EBI nr 89/2014
Rezygnacja Członka Zarządu Emitenta

Zarząd VENITI S.A. (dalej: "Emitent", "Spółka") informuje o złożeniu w dniu dzisiejszym przez Pana Dariusza Matulka rezygnacji z członkostwa w Zarządzie Emitenta z dniem 17.12.2014 r. W oświadczeniu jako przyczynę rezygnacji podano powody osobiste.

Zarząd Emitenta składa Panu Dariuszowi Matulka podziękowanie za jego zaangażowanie w pełnienie ww. funkcji oraz za pracę włożoną w budowę VENITI S.A. oraz rozwój jej strategii.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt 2a i pkt 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Maciej Szymański – Prezes Zarządu
2014-12-17 16:05:35
Raport EBI nr 88/2014
Otrzymanie istotnego zamówienia w ramach marki VENITI Business Travel

Zarząd Spółki VENITI S.A. informuje, że w dniu wczorajszym w ramach marki VENITI Business Travel (http://www.vbt.com.pl/) otrzymał zamówienie na organizację i realizację wyjazdów motywacyjnych dla klienta z branży chemicznej. Zamówienie przewiduje udział w wyjazdach 200 kontrahentów klienta. Wartość zamówienia to 240 tys. zł.

Informacja została uznana za istotną ponieważ wartość zamówienia ma znaczący wpływ na przychody Emitenta i stanowi ponad 20 proc. wartości kapitałów własnych Spółki.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Maciej Szymański – Prezes Zarządu
2014-12-11 18:32:13
Raport EBI nr 87/2014
Zawarcie istotnych umów w ramach marki VENITI Business Travel

Zarząd Spółki VENITI S.A. informuje, że w dniu 26 listopada 2014 r. w ramach marki VENITI Business Travel (http://www.vbt.com.pl/) otrzymał podpisane 2 umowy na organizację i realizację spotkań dealerskich dla klienta z branży maszynowej. Umowy przewidują udział w sumie 50 dealerów klienta, a łączna wartość zawartych z klientem kontraktów przekracza 370 tys. zł.

Informacja została uznana za istotną ponieważ wartość zawartych umów ma znaczący wpływ na przychody Emitenta i stanowi ponad 20 proc. wartości kapitałów własnych Spółki.

Podstawa prawna:
§ 3 3 ust. 2 pkt. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Maciej Szymański – Prezes Zarządu
2014-11-27 14:20:24
Raport EBI nr 86/2014
Podpisanie listu intencyjnego w sprawie przejęcia firmy z branży Incentive Travel

Zarząd VENITI S.A. informuje, że w dniu 18 listopada 2014 roku podpisał list intencyjny w sprawie przejęcia firmy działającej w branży Incentive Travel.

Przejmowana firma jest podmiotem działającym w branży wyjazdów motywacyjnych, specjalizuje się także w turystyce luksusowej i organizacji wyjazdów golfowych.

W ocenie Zarządu planowane przejęcie pozwoli na wzmocnienie pozycji VENITI S.A. na rynku wyjazdów motywacyjnych i w bezpośredni sposób przyczyni się do dalszego szybkiego rozwoju Spółki.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

Maciej Szymański – Prezes Zarządu
2014-11-19 13:00:50
Raport EBI nr 84/2014
Wygranie przetargu w ramach marki VENITI Business Travel

Zarząd VENITI S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym w ramach marki VENITI Business Travel (http://www.vbt.com.pl/) wygrał przetarg na realizację programu motywacyjnego dla 180 uczestników. Program będzie realizowany dla klienta działającego w branży chemicznej. Wartość kontraktu przekracza 230 tys. zł.

Informacja została uznana za istotną ponieważ wartość kontraktu ma znaczący wpływ na przychody Emitenta i stanowi ponad 20 proc. wartości kapitałów własnych Spółki.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Maciej Szymański – Prezes Zarządu
2014-11-12 16:49:54
Raport EBI nr 83/2014
Zawarcie istotnych umów w ramach marki VENITI Business Travel

Zarząd Spółki VENITI S.A. informuje, że w dniu 4 września 2014 r. w ramach marki VENITI Business Travel (http://www.vbt.com.pl/) otrzymał podpisane 2 umowy na organizację i realizację wyjazdów szkoleniowych. Umowy przewidują udział w sumie 56 kontrahentów klienta, będącego jednym z liderów branży spożywczej. Łączna wartość zawartych z klientem kontraktów przekracza 220 tys. zł.

Informacja została uznana za istotną ponieważ wartość zawartych umów ma znaczący wpływ na przychody Emitenta i stanowi ponad 20 proc. wartości kapitałów własnych Spółki.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Maciej Szymański – Prezes Zarządu
2014-09-05 10:15:05
Raport EBI nr 81/2014
Nabycie akcji własnych

Zarząd Spółki VENITI S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym informuje, iż w dniu 29 lipca 2014 r. dokonał nabycia akcji własnych w ramach realizacji programu skupu akcji własnych.

W związku z powyższym, w dniu 29 lipca 2014 r., w transakcjach sesyjnych na rynku NewConnect, Zarząd nabył 100 akcji Spółki po średniej cenie 3,22 zł za akcję. Nabyte akcje stanowią 0,0090% kapitału zakładowego oraz 0,0090% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Łączna liczba akcji nabytych w ramach realizacji programu nabywania akcji własnych wynosi 3765 akcji stanowiących 0,3374% kapitału zakładowego oraz 0,3374% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Średnia cena nabytych akcji to 3,06 zł za akcję.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt 17 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Maciej Szymański – Prezes Zarządu
2014-07-29 16:11:05
Raport EBI nr 80/2014
Nabycie akcji własnych

Zarząd Spółki VENITI S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym informuje, iż w dniu 28 lipca 2014 r. dokonał nabycia akcji własnych w ramach realizacji programu skupu akcji własnych.

W związku z powyższym, w dniu 28 lipca 2014 r., w transakcjach sesyjnych na rynku NewConnect, Zarząd nabył 100 akcji Spółki po średniej cenie 3,22 zł za akcję. Nabyte akcje stanowią 0,0090% kapitału zakładowego oraz 0,0090% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Łączna liczba akcji nabytych w ramach realizacji programu nabywania akcji własnych wynosi 3665 akcji stanowiących 0,3284% kapitału zakładowego oraz 0,3284% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Średnia cena nabytych akcji to 3,06 zł za akcję.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt 17 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Maciej Szymański – Prezes Zarządu
2014-07-28 16:37:29
Raport EBI nr 79/2014
Nabycie akcji własnych

Zarząd Spółki VENITI S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym informuje, iż w dniu 25 lipca 2014 r. dokonał nabycia akcji własnych w ramach realizacji programu skupu akcji własnych.

W związku z powyższym, w dniu 25 lipca 2014 r., w transakcjach sesyjnych na rynku NewConnect, Zarząd nabył 100 akcji Spółki po średniej cenie 3,20 zł za akcję. Nabyte akcje stanowią 0,0090% kapitału zakładowego oraz 0,0090% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Łączna liczba akcji nabytych w ramach realizacji programu nabywania akcji własnych wynosi 3565 akcji stanowiących 0,3194% kapitału zakładowego oraz 0,3194% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Średnia cena nabytych akcji to 3,06 zł za akcję.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt 17 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Maciej Szymański – Prezes Zarządu
2014-07-25 16:17:13
Raport EBI nr 78/2014
Nabycie akcji własnych

Zarząd Spółki VENITI S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym informuje, iż w dniu 24 lipca 2014 r. dokonał nabycia akcji własnych w ramach realizacji programu skupu akcji własnych.

W związku z powyższym, w dniu 24 lipca 2014 r., w transakcjach sesyjnych na rynku NewConnect, Zarząd nabył 100 akcji Spółki po średniej cenie 3,13 zł za akcję. Nabyte akcje stanowią 0,0090% kapitału zakładowego oraz 0,0090% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Łączna liczba akcji nabytych w ramach realizacji programu nabywania akcji własnych wynosi 3465 akcji stanowiących 0,3105% kapitału zakładowego oraz 0,3105% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Średnia cena nabytych akcji to 3,05 zł za akcję.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt 17 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Maciej Szymański – Prezes Zarządu
2014-07-24 15:00:18
Raport EBI nr 77/2014
Zawarcie istotnej umowy - nawiązanie współpracy ze znaczącym polskim touroperatorem

Zarząd Spółki VENITI S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał podpisaną umowę z Best Reisen Group Sp. z o.o. Umowa dot. współpracy w sprzedaży usług turystycznych.

Współpraca będzie obejmowała wykorzystanie wielu kanałów sprzedaży, w szczególności rezerwacji online za pośrednictwem stworzonej przez VENITI platformy rezerwacyjnej.

W ocenie Zarządu Spółki pozyskanie tak ważnego partnera będzie miało wpływ na wyniki finansowe, w szczególności na zwiększenie sprzedaży rejsów wycieczkowych. Tym samym jest to kontynuacja strategii Zarządu w zakresie wypromowania rejsów wycieczkowych w Polsce.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Maciej Szymański – Prezes Zarządu
2014-07-23 12:50:33
Raport EBI nr 76/2014
Nabycie akcji własnych

Zarząd Spółki VENITI S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym informuje, iż w dniu 22 lipca 2014 r. dokonał nabycia akcji własnych w ramach realizacji programu skupu akcji własnych.

W związku z powyższym, w dniu 22 lipca 2014 r., w transakcjach sesyjnych na rynku NewConnect, Zarząd nabył 100 akcji Spółki po średniej cenie 3,05 zł za akcję. Nabyte akcje stanowią 0,0090% kapitału zakładowego oraz 0,0090% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Łączna liczba akcji nabytych w ramach realizacji programu nabywania akcji własnych wynosi 3365 akcji stanowiących 0,3015% kapitału zakładowego oraz 0,3015% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Średnia cena nabytych akcji to 3,05 zł za akcję.az 0,2926% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Średnia cena nabytych akcji to 3,05 zł za akcję.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt 17 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Maciej Szymański – Prezes Zarządu
2014-07-22 15:13:53
Raport EBI nr 75/2014
Nabycie akcji własnych

Zarząd Spółki VENITI S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym informuje, iż w dniu 21 lipca 2014 r. dokonał nabycia akcji własnych w ramach realizacji programu skupu akcji własnych.

W związku z powyższym, w dniu 21 lipca 2014 r., w transakcjach sesyjnych na rynku NewConnect, Zarząd nabył 100 akcji Spółki po średniej cenie 3,19 zł za akcję. Nabyte akcje stanowią 0,0090% kapitału zakładowego oraz 0,0090% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Łączna liczba akcji nabytych w ramach realizacji programu nabywania akcji własnych wynosi 3265 akcji stanowiących 0,2926% kapitału zakładowego oraz 0,2926% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Średnia cena nabytych akcji to 3,05 zł za akcję.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt 17 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Maciej Szymański – Prezes Zarządu
2014-07-21 19:59:00
Raport EBI nr 74/2014
Nabycie akcji własnych

Zarząd Spółki VENITI S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym informuje, iż w dniu 18 lipca 2014 r. dokonał nabycia akcji własnych w ramach realizacji programu skupu akcji własnych.

W związku z powyższym, w dniu 18 lipca 2014 r., w transakcjach sesyjnych na rynku NewConnect, Zarząd nabył 100 akcji Spółki po średniej cenie 3,19 zł za akcję. Nabyte akcje stanowią 0,0090% kapitału zakładowego oraz 0,0090% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Łączna liczba akcji nabytych w ramach realizacji programu nabywania akcji własnych wynosi 3165 akcji stanowiących 0,2836% kapitału zakładowego oraz 0,2836% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Średnia cena nabytych akcji to 3,05 zł za akcję.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt 17 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Maciej Szymański – Prezes Zarządu
2014-07-18 13:08:58
Raport EBI nr 73/2014
Nabycie akcji własnych

Zarząd Spółki VENITI S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym informuje, iż w dniu 17 lipca 2014 r. dokonał nabycia akcji własnych w ramach realizacji programu skupu akcji własnych.

W związku z powyższym, w dniu 17 lipca 2014 r., w transakcjach sesyjnych na rynku NewConnect, Zarząd nabył 100 akcji Spółki po średniej cenie 3,19 zł za akcję. Nabyte akcje stanowią 0,0090% kapitału zakładowego oraz 0,0090% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Łączna liczba akcji nabytych w ramach realizacji programu nabywania akcji własnych wynosi 3065 akcji stanowiących 0,2746% kapitału zakładowego oraz 0,2746% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Średnia cena nabytych akcji to 3,04 zł za akcję.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt 17 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Maciej Szymański – Prezes Zarządu
2014-07-17 14:33:41
Raport EBI nr 72/2014
Nabycie akcji własnych

Zarząd Spółki VENITI S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym informuje, iż w dniu 16 lipca 2014 r. dokonał nabycia akcji własnych w ramach realizacji programu skupu akcji własnych.

W związku z powyższym, w dniu 16 lipca 2014 r., w transakcjach sesyjnych na rynku NewConnect, Zarząd nabył 100 akcji Spółki po średniej cenie 3,15 zł za akcję. Nabyte akcje stanowią 0,0090% kapitału zakładowego oraz 0,0090% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Łączna liczba akcji nabytych w ramach realizacji programu nabywania akcji własnych wynosi 2965 akcji stanowiących 0,2657% kapitału zakładowego oraz 0,2657% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Średnia cena nabytych akcji to 3,04 zł za akcję.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt 17 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Maciej Szymański – Prezes Zarządu
2014-07-16 14:54:07
Raport EBI nr 71/2014
Nabycie akcji własnych

Zarząd Spółki VENITI S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym informuje, iż w dniu 15 lipca 2014 r. dokonał nabycia akcji własnych w ramach realizacji programu skupu akcji własnych.

W związku z powyższym, w dniu 15 lipca 2014 r., w transakcjach sesyjnych na rynku NewConnect, Zarząd nabył 100 akcji Spółki po średniej cenie 3,19 zł za akcję. Nabyte akcje stanowią 0,0090% kapitału zakładowego oraz 0,0090% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Łączna liczba akcji nabytych w ramach realizacji programu nabywania akcji własnych wynosi 2865 akcji stanowiących 0,2567% kapitału zakładowego oraz 0,2567% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Średnia cena nabytych akcji to 3,03 zł za akcję.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt 17 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Maciej Szymański – Prezes Zarządu
2014-07-15 19:11:34
Raport EBI nr 70/2014
Nabycie akcji własnych

Zarząd Spółki VENITI S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym informuje, iż w dniu 14 lipca 2014 r. dokonał nabycia akcji własnych w ramach realizacji programu skupu akcji własnych.

W związku z powyższym, w dniu 14 lipca 2014 r., w transakcjach sesyjnych na rynku NewConnect, Zarząd nabył 100 akcji Spółki po średniej cenie 3,24 zł za akcję. Nabyte akcje stanowią 0,0090% kapitału zakładowego oraz 0,0090% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Łączna liczba akcji nabytych w ramach realizacji programu nabywania akcji własnych wynosi 2765 akcji stanowiących 0,2478% kapitału zakładowego oraz 0,2478% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Średnia cena nabytych akcji to 3,03 zł za akcję.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt 17 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Maciej Szymański – Prezes Zarządu
2014-07-14 16:47:23
Raport EBI nr 69/2014
Nabycie akcji własnych

Zarząd Spółki VENITI S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym informuje, iż w dniu 11 lipca 2014 r. dokonał nabycia akcji własnych w ramach realizacji programu skupu akcji własnych.

W związku z powyższym, w dniu 11 lipca 2014 r., w transakcjach sesyjnych na rynku NewConnect, Zarząd nabył 100 akcji Spółki po średniej cenie 3,24 zł za akcję. Nabyte akcje stanowią 0,0090% kapitału zakładowego oraz 0,0090% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Łączna liczba akcji nabytych w ramach realizacji programu nabywania akcji własnych wynosi 2665 akcji stanowiących 0,2388% kapitału zakładowego oraz 0,2388% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Średnia cena nabytych akcji to 3,02 zł za akcję.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt 17 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Maciej Szymański – Prezes Zarządu
2014-07-11 13:37:36
Raport EBI nr 68/2014
Nabycie akcji własnych

Zarząd Spółki VENITI S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym informuje, iż w dniu 10 lipca 2014 r. dokonał nabycia akcji własnych w ramach realizacji programu skupu akcji własnych.

W związku z powyższym, w dniu 10 lipca 2014 r., w transakcjach sesyjnych na rynku NewConnect, Zarząd nabył 100 akcji Spółki po średniej cenie 3,23 zł za akcję. Nabyte akcje stanowią 0,0090% kapitału zakładowego oraz 0,0090% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Łączna liczba akcji nabytych w ramach realizacji programu nabywania akcji własnych wynosi 2565 akcji stanowiących 0,2298% kapitału zakładowego oraz 0,2298% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Średnia cena nabytych akcji to 3,01 zł za akcję.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt 17 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Maciej Szymański – Prezes Zarządu
2014-07-10 17:05:44
Raport EBI nr 67/2014
Zawarcie istotnej umowy - nawiązanie współpracy z liderem obsługi podróży służbowych w Polsce i zagranicą

Zarząd Spółki VENITI S.A. informuje, że w dniu 10 lipca 2014 r. otrzymał podpisaną umowę z jednym z liderów obsługi podróży służbowych w Polsce i zagranicą. Umowa dot. współpracy w sprzedaży usług turystycznych świadczonych przez VENITI.

Współpraca będzie obejmowała wykorzystanie wszystkich kanałów sprzedaży, w szczególności rezerwacji online za pośrednictwem stworzonej przez VENITI platformy rezerwacyjnej.

W ocenie Zarządu Spółki pozyskanie tak ważnego partnera będzie miało wpływ na wyniki finansowe, w szczególności na zwiększenie sprzedaży rejsów wycieczkowych. Tym samym jest to kontynuacja strategii Zarządu w zakresie wypromowania rejsów wycieczkowych w Polsce.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Maciej Szymański – Prezes Zarządu
2014-07-10 11:14:00
Raport EBI nr 66/2014
Nabycie akcji własnych

Zarząd Spółki VENITI S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym informuje, iż w dniu 9 lipca 2014 r. dokonał nabycia akcji własnych w ramach realizacji programu skupu akcji własnych.

W związku z powyższym, w dniu 9 lipca 2014 r., w transakcjach sesyjnych na rynku NewConnect, Zarząd nabył 100 akcji Spółki po średniej cenie 3,23 zł za akcję. Nabyte akcje stanowią 0,0090% kapitału zakładowego oraz 0,0090% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Łączna liczba akcji nabytych w ramach realizacji programu nabywania akcji własnych wynosi 2465 akcji stanowiących 0,2209% kapitału zakładowego oraz 0,2209% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Średnia cena nabytych akcji to 3,00 zł za akcję.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt 17 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Maciej Szymański – Prezes Zarządu
2014-07-09 14:59:55
Raport EBI nr 65/2014
Nabycie akcji własnych

Zarząd Spółki VENITI S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym informuje, iż w dniu 8 lipca 2014 r. dokonał nabycia akcji własnych w ramach realizacji programu skupu akcji własnych.

W związku z powyższym, w dniu 8 lipca 2014 r., w transakcjach sesyjnych na rynku NewConnect, Zarząd nabył 100 akcji Spółki po średniej cenie 3,24 zł za akcję. Nabyte akcje stanowią 0,0090% kapitału zakładowego oraz 0,0090% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Łączna liczba akcji nabytych w ramach realizacji programu nabywania akcji własnych wynosi 2365 akcji stanowiących 0,2119% kapitału zakładowego oraz 0,2119% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Średnia cena nabytych akcji to 2,99 zł za akcję.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt 17 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Maciej Szymański – Prezes Zarządu
2014-07-08 14:22:20
Raport EBI nr 64/2014
Nabycie akcji własnych

Zarząd Spółki VENITI S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym informuje, iż w dniu 7 lipca 2014 r. dokonał nabycia akcji własnych w ramach realizacji programu skupu akcji własnych.

W związku z powyższym, w dniu 7 lipca 2014 r., w transakcjach sesyjnych na rynku NewConnect, Zarząd nabył 120 akcji Spółki po średniej cenie 3,19 zł za akcję. Nabyte akcje stanowią 0,0108% kapitału zakładowego oraz 0,0108% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Łączna liczba akcji nabytych w ramach realizacji programu nabywania akcji własnych wynosi 2265 akcji stanowiących 0,2030% kapitału zakładowego oraz 0,2030% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Średnia cena nabytych akcji to 2,98 zł za akcję.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt 17 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Maciej Szymański – Prezes Zarządu
2014-07-07 13:45:01
Raport EBI nr 63/2014
Nabycie akcji własnych

Zarząd Spółki VENITI S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym informuje, iż w dniu 4 lipca 2014 r. dokonał nabycia akcji własnych w ramach realizacji programu skupu akcji własnych.

W związku z powyższym, w dniu 4 lipca 2014 r., w transakcjach sesyjnych na rynku NewConnect, Zarząd nabył 100 akcji Spółki po średniej cenie 3,14 zł za akcję. Nabyte akcje stanowią 0,0090% kapitału zakładowego oraz 0,0090% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Łączna liczba akcji nabytych w ramach realizacji programu nabywania akcji własnych wynosi 2145 akcji stanowiących 0,1922% kapitału zakładowego oraz 0,1922% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Średnia cena nabytych akcji to 2,97 zł za akcję.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt 17 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Maciej Szymański – Prezes Zarządu
2014-07-04 16:51:47
Raport EBI nr 62/2014
Nabycie akcji własnych

Zarząd Spółki VENITI S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym informuje, iż w dniu 3 lipca 2014 r. dokonał nabycia akcji własnych w ramach realizacji programu skupu akcji własnych.

W związku z powyższym, w dniu 3 lipca 2014 r., w transakcjach sesyjnych na rynku NewConnect, Zarząd nabył 100 akcji Spółki po średniej cenie 3,19 zł za akcję. Nabyte akcje stanowią 0,0090% kapitału zakładowego oraz 0,0090% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Łączna liczba akcji nabytych w ramach realizacji programu nabywania akcji własnych wynosi 2045 akcji stanowiących 0,1743% kapitału zakładowego oraz 0,1832% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Średnia cena nabytych akcji to 2,96 zł za akcję.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt 17 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Maciej Szymański – Prezes Zarządu
2014-07-03 17:57:38
Raport EBI nr 61/2014
Nabycie akcji własnych

Zarząd Spółki VENITI S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym informuje, iż w dniu 2 lipca 2014 r. dokonał nabycia akcji własnych w ramach realizacji programu skupu akcji własnych.

W związku z powyższym, w dniu 2 lipca 2014 r., w transakcjach sesyjnych na rynku NewConnect, Zarząd nabył 100 akcji Spółki po średniej cenie 3,19 zł za akcję. Nabyte akcje stanowią 0,0090% kapitału zakładowego oraz 0,0090% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Łączna liczba akcji nabytych w ramach realizacji programu nabywania akcji własnych wynosi 1945 akcji stanowiących 0,1743% kapitału zakładowego oraz 0,1743% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Średnia cena nabytych akcji to 2,95 zł za akcję.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt 17 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Maciej Szymański – Prezes Zarządu
2014-07-02 16:09:48
Raport EBI nr 60/2014
Powołanie Rady Nadzorczej drugiej kadencji oraz informacja zgodna z punktem 16a zasad Dobrych Praktyk Spółek notowanych na NewConnect

Zarząd VENITI S.A. ("Spółka") informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 27 czerwca 2014 r. powołało Radę Nadzorczą Spółki drugiej kadencji w następującym składzie:

 1. Tomasz Dąbrowski - uchwałą nr 15 Członek Rady Nadzorczej,
 2. Daniel Drozd - uchwałą nr 16 Członek Rady Nadzorczej,
 3. Wojciech Jaros - uchwałą nr 17 Członek Rady Nadzorczej,
 4. Bogdan Kołakowski - uchwałą nr 18 Członek Rady Nadzorczej,
 5. Tomasz Prus - uchwałą nr 19 Członek Rady Nadzorczej,
 6. Dariusz Żuk - uchwałą nr 20 Członek Rady Nadzorczej.

W załączeniu do niniejszego raportu bieżącego przekazuje się informacje, o których mowa w art. 18 ustawy Kodeks Spółek Handlowych oraz § 3 ust. 2 pkt 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO w zw. z § 10 pkt. 20 Załącznika nr 1 do Regulaminu ASO.

Dodatkowo Spółka wskazuje, iż wypełniając zasadę 16a zbioru zasad "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect" informuje o naruszeniu przez Spółkę obowiązku informacyjnego wynikającego z § 3 ust. 2 pkt 11 załącznika nr 3 do Regulaminu ASO poprzez nieprzekazanie w terminie zgodnym z § 6 ust 1 załącznika nr 3 do Regulaminu ASO tj. niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 24 godzin, informacji o powołaniu osoby zarządzającej lub nadzorującej.

Spółka wskazuje, iż powodem naruszenia powyższego przepisu było niedopatrzenie o charakterze incydentalnym. Zarząd Spółki dołoży wszelkich starań, aby podobne zdarzenia nie miały miejsca w przyszłości.

Załączniki:
VENITI S.A. - Życiorys zawodowy Członka Rady Nadzorczej - Tomasz Dąbrowski.pdf
VENITI S.A. - Życiorys zawodowy Członka Rady Nadzorczej - Daniel Drozd.pdf
VENITI S.A. - Życiorys zawodowy Członka Rady Nadzorczej - Wojciech Jaros.pdf
VENITI S.A. - Życiorys zawodowy Członka Rady Nadzorczej - Bogdan Kołakowski.pdf
VENITI S.A. - Życiorys zawodowy Członka Rady Nadzorczej - Tomasz Prus.pdf
VENITI S.A. - Życiorys zawodowy Członka Rady Nadzorczej - Dariusz Żuk.pdf

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Maciej Szymański – Prezes Zarządu
2014-07-02 14:24:36
Raport EBI nr 58/2014
Nabycie akcji własnych

Zarząd Spółki VENITI S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym informuje, iż w dniu 30 czerwca 2014 r. dokonał nabycia akcji własnych w ramach realizacji programu skupu akcji własnych.

W związku z powyższym, w dniu 30 czerwca 2014 r., w transakcjach sesyjnych na rynku NewConnect, Zarząd nabył 100 akcji Spółki po średniej cenie 3,17 zł za akcję. Nabyte akcje stanowią 0,0090% kapitału zakładowego oraz 0,0090% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Łączna liczba akcji nabytych w ramach realizacji programu nabywania akcji własnych wynosi 1745 akcji stanowiących 0,1564% kapitału zakładowego oraz 0,1564% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Średnia cena nabytych akcji to 2,92 zł za akcję.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt 17 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Maciej Szymański – Prezes Zarządu
2014-06-30 19:13:41
Raport EBI nr 56/2014
Nabycie akcji własnych

Zarząd Spółki VENITI S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym informuje, iż w dniu 27 czerwca 2014 r. dokonał nabycia akcji własnych w ramach realizacji programu skupu akcji własnych.

W związku z powyższym, w dniu 27 czerwca 2014 r., w transakcjach sesyjnych na rynku NewConnect, Zarząd nabył 100 akcji Spółki po średniej cenie 3,25 zł za akcję. Nabyte akcje stanowią 0,0090% kapitału zakładowego oraz 0,0090% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Łączna liczba akcji nabytych w ramach realizacji programu nabywania akcji własnych wynosi 1645 akcji stanowiących 0,1474% kapitału zakładowego oraz 0,1474% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Średnia cena nabytych akcji to 2,90 zł za akcję.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt 17 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Maciej Szymański – Prezes Zarządu
2014-06-27 15:35:46
Raport EBI nr 55/2014
Nabycie akcji własnych

Zarząd Spółki VENITI S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym informuje, iż w dniu 26 czerwca 2014 r. dokonał nabycia akcji własnych w ramach realizacji programu skupu akcji własnych.

W związku z powyższym, w dniu 26 czerwca 2014 r., w transakcjach sesyjnych na rynku NewConnect, Zarząd nabył 100 akcji Spółki po średniej cenie 3,46 zł za akcję. Nabyte akcje stanowią 0,0090% kapitału zakładowego oraz 0,0090% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Łączna liczba akcji nabytych w ramach realizacji programu nabywania akcji własnych wynosi 1545 akcji stanowiących 0,1386% kapitału zakładowego oraz 0,1384% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Średnia cena nabytych akcji to 2,88 zł za akcję.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt 17 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Maciej Szymański – Prezes Zarządu
2014-06-26 12:00:31
Raport EBI nr 54/2014
Zawarcie istotnej umowy - nawiązanie współpracy z czołowym touroperatorem w Polsce

Zarząd Spółki VENITI S.A. informuje, że w dniu 26 czerwca 2014 r. otrzymał podpisaną umowę z jednym z największych touroperatorów w Polsce. Umowa dot. współpracy w zakresie wykorzystywania sieci salonów i agentów touroperatora do sprzedaży usług turystycznych świadczonych przez VENITI.

Współpraca będzie obejmowała wykorzystanie wszystkich kanałów sprzedaży, w szczególności rezerwacji online za pośrednictwem stworzonej przez VENITI platformy rezerwacyjnej.

W ocenie Zarządu Spółki pozyskanie tak ważnego partnera będzie miało wpływ na wyniki finansowe, w szczególności na zwiększenie sprzedaży rejsów wycieczkowych. Tym samym jest to kontynuacja strategii Zarządu w zakresie wypromowania rejsów wycieczkowych w Polsce.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Maciej Szymański – Prezes Zarządu
2014-06-26 11:09:09
Raport EBI nr 52/2014
Nabycie akcji własnych

Zarząd Spółki VENITI S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym informuje, iż w dniu 24 czerwca 2014 r. dokonał nabycia akcji własnych w ramach realizacji programu skupu akcji własnych.

W związku z powyższym, w dniu 24 czerwca 2014 r., w transakcjach sesyjnych na rynku NewConnect, Zarząd nabył 100 akcji Spółki po średniej cenie 2,90 zł za akcję. Nabyte akcje stanowią 0,0090% kapitału zakładowego oraz 0,0090% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Łączna liczba akcji nabytych w ramach realizacji programu nabywania akcji własnych wynosi 1445 akcji stanowiących 0,1295% kapitału zakładowego oraz 0,1295% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Średnia cena nabytych akcji to 2,84 zł za akcję.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt 17 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Maciej Szymański – Prezes Zarządu
2014-06-24 13:03:04
Raport EBI nr 51/2014
Nabycie akcji własnych

Zarząd Spółki VENITI S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym informuje, iż w dniu 23 czerwca 2014 r. dokonał nabycia akcji własnych w ramach realizacji programu skupu akcji własnych.

W związku z powyższym, w dniu 23 czerwca 2014 r., w transakcjach sesyjnych na rynku NewConnect, Zarząd nabył 100 akcji Spółki po średniej cenie 2,78 zł za akcję. Nabyte akcje stanowią 0,0090% kapitału zakładowego oraz 0,0090% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Łączna liczba akcji nabytych w ramach realizacji programu nabywania akcji własnych wynosi 1345 akcji stanowiących 0,1205% kapitału zakładowego oraz 0,1205% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Średnia cena nabytych akcji to 2,84 zł za akcję.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt 17 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Maciej Szymański – Prezes Zarządu
2014-06-23 13:55:40
Raport EBI nr 50/2014
Nabycie akcji własnych

Zarząd Spółki VENITI S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym informuje, iż w dniu 18 czerwca 2014 r. dokonał nabycia akcji własnych w ramach realizacji programu skupu akcji własnych.

W związku z powyższym, w dniu 18 czerwca 2014 r., w transakcjach sesyjnych na rynku NewConnect, Zarząd nabył 142 akcje Spółki po średniej cenie 2,78 zł za akcję. Nabyte akcje stanowią 0,0127% kapitału zakładowego oraz 0,0127% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Łączna liczba akcji nabytych w ramach realizacji programu nabywania akcji własnych wynosi 1245 akcji stanowiących 0,1116% kapitału zakładowego oraz 0,1116% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Średnia cena nabytych akcji to 2,84 zł za akcję.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt 17 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Maciej Szymański – Prezes Zarządu
2014-06-18 13:05:44
Raport EBI nr 49/2014
Wyznaczenie pierwszego dnia notowania Obligacji serii A na dzień 20 czerwca 2014 r.

Zarząd Spółki VENITI S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje, że Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwałą nr 703/2014 podjętą w dniu 17 czerwca 2014 r. postanowił określić dzień 20 czerwca 2014 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku Catalyst 355 (trzysta pięćdziesiąt pięć) Obligacji serii A Spółki o wartości nominalnej 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLVENIT00036".

Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. postanawia notować ww. obligacje w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "VNT0316".

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Maciej Szymański – Prezes Zarządu
2014-06-18 13:04:18
Raport EBI nr 48/2014
Nabycie akcji własnych

Zarząd Spółki VENITI S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym informuje, iż w dniu 17 czerwca 2014 r. dokonał nabycia akcji własnych w ramach realizacji programu skupu akcji własnych.

W związku z powyższym, w dniu 17 czerwca 2014 r., w transakcjach sesyjnych na rynku NewConnect, Zarząd nabył 126 akcji Spółki po średniej cenie 2,65 zł za akcję. Nabyte akcje stanowią 0,0113% kapitału zakładowego oraz 0,0113% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Łączna liczba akcji nabytych w ramach realizacji programu nabywania akcji własnych wynosi 1103 akcje stanowiące 0,0988% kapitału zakładowego oraz 0,0988% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Średnia cena nabytych akcji to 2,85 zł za akcję.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt 17 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Maciej Szymański – Prezes Zarządu
2014-06-17 13:07:57
Raport EBI nr 47/2014
Zawarcie istotnej umowy - wykonanie systemu B2B dla klienta z sektora produkcyjnego

Zarząd Spółki VENITI S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał podpisaną umowę na realizację prac programistycznych i doradczych dot. stworzenia internetowego systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych klienta z sektora produkcyjnego. Wartość umowy przekracza 350 tys. zł i może wzrosnąć, gdyż Klient przewiduje rozszerzanie funkcjonalności tworzonego przez VENITI systemu.

Zarząd informuje, że dzięki doświadczeniu nabytemu podczas tworzenia własnych rozwiązań IT, w tym m.in. autorskiego systemu ERP oraz platformy sprzedaży rejsów wycieczkowych online KRUZY.PL, Spółka mogła z sukcesem uczestniczyć w przetargu dotyczącym wykonania niniejszego projektu.

Informacja została uznana za istotną ponieważ wartość zawartej umowy ma znaczący wpływ na przychody Emitenta i stanowi ponad 20 proc. wartości kapitałów własnych Spółki.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Maciej Szymański – Prezes Zarządu
2014-06-16 14:44:34
Raport EBI nr 46/2014
Nabycie akcji własnych

Zarząd Spółki VENITI S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym informuje, iż w dniu 16 czerwca 2014 r. dokonał nabycia akcji własnych w ramach realizacji programu skupu akcji własnych.

W związku z powyższym, w dniu 16 czerwca 2014 r., w transakcjach sesyjnych na rynku NewConnect, Zarząd nabył 81 akcji Spółki po średniej cenie 2,55 zł za akcję. Nabyte akcje stanowią 0,0073% kapitału zakładowego oraz 0,0073% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Łączna liczba akcji nabytych w ramach realizacji programu nabywania akcji własnych wynosi 977 akcji stanowiących 0,0875% kapitału zakładowego oraz 0,0875% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Średnia cena nabytych akcji to 2,88 zł za akcję.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt 17 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Maciej Szymański – Prezes Zarządu
2014-06-16 14:23:19
Raport EBI nr 45/2014
Złożenie wniosku o wyznaczenie pierwszego dnia notowania Obligacji serii A na rynku Catalyst

Zarząd VENITI S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje, iż w dniu 16 czerwca 2014 r. do Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. został złożony wniosek o wyznaczenie pierwszego dnia notowania 355 (słownie: trzysta pięćdziesiąt pięć) Obligacji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1000,00 zł każda, na rynku Catalyst prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Proponowanym dniem pierwszego notowania Obligacji serii A jest 20 czerwca 2014 r.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Maciej Szymański – Prezes Zarządu
2014-06-16 14:21:34
Raport EBI nr 44/2014
Nabycie akcji własnych

Zarząd Spółki VENITI S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym informuje, iż w dniu 13 czerwca 2014 r. dokonał nabycia akcji własnych w ramach realizacji programu skupu akcji własnych.

W związku z powyższym, w dniu 13 czerwca 2014 r., w transakcjach sesyjnych na rynku NewConnect, Zarząd nabył 86 akcji Spółki po średniej cenie 2,58 zł za akcję. Nabyte akcje stanowią 0,0077% kapitału zakładowego oraz 0,0077% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Łączna liczba akcji nabytych w ramach realizacji programu nabywania akcji własnych wynosi 896 akcji stanowiących 0,0803% kapitału zakładowego oraz 0,0803% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Średnia cena nabytych akcji to 2,91 zł za akcję.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt 17 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Maciej Szymański – Prezes Zarządu
2014-06-13 10:36:44
Raport EBI nr 43/2014
Nabycie akcji własnych

Zarząd Spółki VENITI S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym informuje, iż w dniu 12 czerwca 2014 r. dokonał nabycia akcji własnych w ramach realizacji programu skupu akcji własnych.

W związku z powyższym, w dniu 12 czerwca 2014 r., w transakcjach sesyjnych na rynku NewConnect, Zarząd nabył 91 akcji Spółki po średniej cenie 2,55 zł za akcję. Nabyte akcje stanowią 0,0082% kapitału zakładowego oraz 0,0082% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Łączna liczba akcji nabytych w ramach realizacji programu nabywania akcji własnych wynosi 810 akcji stanowiących 0,0726% kapitału zakładowego oraz 0,0726% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Średnia cena nabytych akcji to 2,94 zł za akcję.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt 17 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Maciej Szymański – Prezes Zarządu
2014-06-12 16:26:24
Raport EBI nr 42/2014
Nabycie akcji własnych

Zarząd Spółki VENITI S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym informuje, iż w dniu 11 czerwca 2014 r. dokonał nabycia akcji własnych w ramach realizacji programu skupu akcji własnych.

W związku z powyższym, w dniu 11 czerwca 2014 r., w transakcjach sesyjnych na rynku NewConnect, Zarząd nabył 115 akcji Spółki po średniej cenie 2,55 zł za akcję. Nabyte akcje stanowią 0,0103% kapitału zakładowego oraz 0,0103% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Łączna liczba akcji nabytych w ramach realizacji programu nabywania akcji własnych wynosi 719 akcji stanowiących 0,0644% kapitału zakładowego oraz 0,0644% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Średnia cena nabytych akcji to 2,99 zł za akcję.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt 17 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Maciej Szymański – Prezes Zarządu
2014-06-11 13:44:32
Raport EBI nr 41/2014
Wprowadzenie obligacji serii A do obrotu na rynku Catalyst

Zarząd Spółki VENITI S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje, iż w dniu 10 czerwca 2014 r. na podstawie Uchwały nr 677/2014 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. do alternatywnego systemu obrotu na rynku Catalyst zostało wprowadzonych 355 (słownie: trzysta pięćdziesiąt pięć) obligacji na okaziciela serii A Spółki, o wartości nominalnej 1.000 zł każda.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Maciej Szymański – Prezes Zarządu
2014-06-10 20:25:59
Raport EBI nr 40/2014
Nabycie akcji własnych

Zarząd Spółki VENITI S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym informuje, iż w dniu 10 czerwca 2014 r. dokonał nabycia akcji własnych w ramach realizacji programu skupu akcji własnych.

W związku z powyższym, w dniu 10 czerwca 2014 r., w transakcjach sesyjnych na rynku NewConnect, Zarząd nabył 91 akcji Spółki po średniej cenie 2,55 zł za akcję. Nabyte akcje stanowią 0,0082% kapitału zakładowego oraz 0,0082% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Łączna liczba akcji nabytych w ramach realizacji programu nabywania akcji własnych wynosi 604 akcje stanowiące 0,0541% kapitału zakładowego oraz 0,0541% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Średnia cena nabytych akcji to 3,07 zł za akcję.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt 17 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Maciej Szymański – Prezes Zarządu
2014-06-10 14:13:50
Raport EBI nr 39/2014
Nabycie akcji własnych

Zarząd Spółki VENITI S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym informuje, iż w dniu 9 czerwca 2014 r. dokonał nabycia akcji własnych w ramach realizacji programu skupu akcji własnych.

W związku z powyższym, w dniu 9 czerwca 2014 r., w transakcjach sesyjnych na rynku NewConnect, Zarząd nabył 90 akcji Spółki po średniej cenie 2,66 zł za akcję. Nabyte akcje stanowią 0,0081% kapitału zakładowego oraz 0,0081% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Łączna liczba akcji nabytych w ramach realizacji programu nabywania akcji własnych wynosi 513 akcji stanowiących 0,046% kapitału zakładowego oraz 0,046% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Średnia cena nabytych akcji to 3,17 zł za akcję.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt 17 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Maciej Szymański – Prezes Zarządu
2014-06-09 16:33:27
Raport EBI nr 37/2014
Nabycie akcji własnych

Zarząd Spółki VENITI S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym informuje, iż w dniu 6 czerwca 2014 r. dokonał nabycia akcji własnych w ramach realizacji programu skupu akcji własnych.

W związku z powyższym, w dniu 6 czerwca 2014 r., w transakcjach sesyjnych na rynku NewConnect, Zarząd nabył 89 akcji Spółki po średniej cenie 2,66 zł za akcję. Nabyte akcje stanowią 0,008% kapitału zakładowego oraz 0,008% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Łączna liczba akcji nabytych w ramach realizacji programu nabywania akcji własnych wynosi 423 akcje stanowiące 0,0379% kapitału zakładowego oraz 0,0379% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Średnia cena nabytych akcji to 3,27 zł za akcję.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt 17 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Maciej Szymański – Prezes Zarządu
2014-06-06 12:26:06
Raport EBI nr 36/2014
Nabycie akcji własnych

Zarząd Spółki VENITI S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym informuje, iż w dniu 5 czerwca 2014 r. dokonał nabycia akcji własnych w ramach realizacji programu skupu akcji własnych.

W związku z powyższym, w dniu 5 czerwca 2014 r., w transakcjach sesyjnych na rynku NewConnect, Zarząd nabył 87 akcji Spółki po średniej cenie 2,66 zł za akcję. Nabyte akcje stanowią 0,0078% kapitału zakładowego oraz 0,0078% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Łączna liczba akcji nabytych w ramach realizacji programu nabywania akcji własnych wynosi 334 akcje stanowiące 0,0299% kapitału zakładowego oraz 0,0299% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Średnia cena nabytych akcji to 3,44 zł za akcję.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt 17 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Maciej Szymański – Prezes Zarządu
2014-06-05 18:27:52
Raport EBI nr 35/2014
Zawarcie istotnej umowy w ramach marki VENITI Business Travel

Zarząd Spółki VENITI S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym w ramach marki VENITI Business Travel (http://www.vbt.com.pl/) zawarł znaczącą umowę na organizację i realizację wyjazdu motywacyjnego dla klienta z branży paliwowej. Umowa przewiduje udział 30 kontrahentów klienta. Wartość kontraktu to ponad 320 tys. zł.

Informacja została uznana za istotną ponieważ wartość zawartej umowy ma znaczący wpływ na przychody Emitenta i stanowi ponad 20 proc. wartości kapitałów własnych Spółki.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Maciej Szymański – Prezes Zarządu
2014-06-04 16:16:40
Raport EBI nr 32/2014
Nabycie akcji własnych

Zarząd Spółki VENITI S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym informuje, iż w dniu 2 czerwca 2014 r. dokonał nabycia akcji własnych w ramach realizacji programu skupu akcji własnych.

W związku z powyższym, w dniu 2 czerwca 2014 r., w transakcjach sesyjnych na rynku NewConnect, Zarząd nabył 74 akcje Spółki po średniej cenie 2,65 zł za akcję. Nabyte akcje stanowią 0,0066% kapitału zakładowego oraz 0,0066% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Łączna liczba akcji nabytych w ramach realizacji programu nabywania akcji własnych wynosi 247 akcji stanowiących 0,0221% kapitału zakładowego oraz 0,0221% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Średnia cena nabytych akcji to 3,71 zł za akcję.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt 17 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Maciej Szymański – Prezes Zarządu
2014-06-02 13:32:53
Raport EBI nr 30/2014
Zmiana w składzie Rady Nadzorczej

Zarząd VENITI S.A. informuje o doręczeniu w dniu 16 maja 2014 r. do siedziby Spółki rezygnacji Pana dr Pawła Jarzyńskiego z pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki oraz z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki z dniem 15 maja 2014 r. W oświadczeniu jako przyczynę rezygnacji podano względy osobiste.

Członkowie Rady Nadzorczej oraz Zarząd składają Panu dr Pawłowi Jarzyńskiemu podziękowanie za jego osobiste zaangażowanie w sprawowanie funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej VENITI S.A. oraz za pracę włożoną w rozwój strategii Spółki.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Maciej Szymański – Prezes Zarządu
2014-05-16 19:02:53
Raport EBI nr 29/2014
Zawarcie istotnej umowy w ramach marki VENITI Business Travel

Zarząd Spółki VENITI S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym w ramach marki VENITI Business Travel (http://www.vbt.com.pl/) zawarł znaczącą umowę na organizację i realizację wyjazdu motywacyjnego dla klienta z branży paliwowej. Umowa przewiduje udział 39 kontrahentów klienta. Wartość kontraktu to 300 tys. zł.

Informacja została uznana za istotną ponieważ wartość zawartej umowy ma znaczący wpływ na przychody Emitenta i stanowi ponad 20 proc. wartości kapitałów własnych Spółki.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Maciej Szymański – Prezes Zarządu
2014-05-15 11:41:30
Raport EBI nr 26/2014
Otrzymanie istotnego zamówienia w ramach marki VENITI Business Travel

Zarząd Spółki VENITI S.A. informuje, że w dniu wczorajszym w ramach marki VENITI Business Travel (http://www.vbt.com.pl/) otrzymał zamówienie na organizację i realizację wyjazdu motywacyjnego dla klienta z branży chemicznej. Zamówienie przewiduje udział w wyjeździe 100 kontrahentów klienta. Wartość zamówienia to 340 tys. zł.

Informacja została uznana za istotną ponieważ wartość zamówienia ma znaczący wpływ na przychody Emitenta i stanowi ponad 20 proc. wartości kapitałów własnych Spółki.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Maciej Szymański – Prezes Zarządu
2014-05-08 16:04:10
Raport EBI nr 24/2014
Złożenie wniosku o wprowadzenie Obligacji serii A do obrotu na rynku Catalyst

Zarząd Spółki VENITI S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje, iż w dniu 29 kwietnia 2014 r. został złożony do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wniosek o wprowadzenie do obrotu 355 Obligacji na okaziciela serii A Spółki o wartości nominalnej 1000,00 zł każda, na rynku Catalyst prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Maciej Szymański – Prezes Zarządu
2014-04-30 10:33:55
Raport EBI nr 23/2014
Zawarcie istotnej umowy w ramach marki VENITI Business Travel

Zarząd Spółki VENITI S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym w ramach marki VENITI Business Travel (http://www.vbt.com.pl/) zawarł znaczącą umowę na organizację i realizację wyjazdu motywacyjnego dla klienta z branży maszynowej. Umowa przewiduje udział 33 dealerów klienta. Wartość kontraktu to 400 tys. zł.

Informacja została uznana za istotną ponieważ wartość zawartej umowy ma znaczący wpływ na przychody Emitenta i stanowi ponad 20 proc. wartości kapitałów własnych Spółki.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Maciej Szymański – Prezes Zarządu
2014-04-28 09:38:37
Raport EBI nr 22/2014
Zawarcie istotnej umowy w ramach marki VENITI Business Travel

Zarząd Spółki VENITI S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym w ramach marki VENITI Business Travel (http://www.vbt.com.pl/) otrzymał podpisaną umowę na organizację i realizację wyjazdu integracyjnego w oparciu o rejs wycieczkowy dla klienta z branży medycznej. Umowa przewiduje udział 35 kontrahentów klienta. Wartość kontraktu przekracza 220 tys. zł.

Informacja została uznana za istotną ponieważ wartość zawartej umowy ma znaczący wpływ na przychody Emitenta i stanowi ponad 20 proc. wartości kapitałów własnych Spółki.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Maciej Szymański – Prezes Zarządu
2014-04-28 08:32:20
Raport EBI nr 21/2014
Przyjęcie do depozytu papierów wartościowych obligacji serii A

Zarząd Spółki VENITI S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent", "Spółka") informuje o powzięciu w dniu 24 kwietnia 2014 r. informacji, iż Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. na podstawie uchwały Nr 409/14 z dnia 23 kwietnia 2014 r. postanowił przyjąć, z dniem 25 kwietnia 2014 r., do depozytu papierów wartościowych 355 (trzysta pięćdziesiąt pięć) obligacji na okaziciela serii A Emitenta, o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda, o terminie wykupu w dniu 28 marca 2016 r., emitowanych na podstawie Uchwały Nr 1 Zarządu Spółki z dnia 24 lutego 2014 r. oraz nadać im kod PLVENIT00036.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 w zw. z § 3 ust. 2 pkt 16) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Maciej Szymański – Prezes Zarządu
2014-04-24 10:48:30
Raport EBI nr 20/2014
Zawarcie istotnej umowy w ramach marki VENITI Business Travel

Zarząd VENITI S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym w ramach marki VENITI Business Travel (http://www.vbt.com.pl/) otrzymał podpisaną umowę na realizację wyjazdu nagrodowego dla klienta z branży paliwowej. Wartość umowy to 110 tys. zł.

Wartość umowy nie przekracza 20% kapitałów własnych Emitenta, jednak Emitent przekazuje niniejszą informację, gdyż ma ona wpływ na realizację założeń rozwoju Emitenta, w tym dotyczących pozyskiwania klientów.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt. 2 w zw. z §2 ust. 2b lit.c) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Maciej Szymański – Prezes Zarządu
2014-04-10 17:20:18
Raport EBI nr 19/2014
Zarejestrowanie przez Sąd zmiany siedziby Spółki

Zarząd VENITI S.A. informuje, że w dniu 8 kwietnia 2014 r. otrzymał informację z Krajowego Rejestru Sądowego dotyczącą rejestracji przez Sąd zmiany siedziby Spółki.

Siedzibą Spółki VENITI S.A. jest miasto Warszawa. Adres Spółki: 00-837 Warszawa, ul. Pańska 98 lok. 55.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

Maciej Szymański – Prezes Zarządu
2014-04-08 13:03:48
Raport EBI nr 18/2014
Informacja Zarządu w związku z zakończeniem subskrypcji obligacji serii A i dokonaniem ich przydziału

W związku z zakończeniem subskrypcji i dokonaniem przydziału obligacji na okaziciela serii A emitowanych na podstawie uchwały Zarządu Spółki VENITI S.A. z siedzibą w Warszawie nr 1 z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie emisji obligacji serii A oraz planowanym wprowadzeniem obligacji serii A do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku Catalyst, Zarząd Spółki VENITI S.A. niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości następujące informacje:

 1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży:
  Otwarcie subskrypcji nastąpiło w dniu 24 lutego 2014 r. Zakończenie subskrypcji nastąpiło w dniu 26 marca 2014 r.

 2. Data przydziału instrumentów finansowych:
  Przydział obligacji na okaziciela serii A został dokonany w dniu 28 marca 2014 r.

 3. Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą:
  Subskrypcja prywatna obejmowała nie więcej niż 1.000 (słownie: jeden tysiąc) obligacji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1.000,00 zł (słownie: tysiąc złotych) każda.

 4. Stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy:
  Brak redukcji.

 5. Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży:
  W ramach przeprowadzonej subskrypcji prywatnej zostało przydzielonych 355 (słownie: trzysta pięćdziesiąt pięć) obligacji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1.000,00 zł (słownie: tysiąc złotych) każda.

 6. Cena, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane):
  Obligacje na okaziciela serii A były obejmowane po cenie emisyjnej równej 1.000,00 zł (słownie: tysiąc złotych) za jedną obligację. Cena emisyjna jest równa wartości nominalnej obligacji na okaziciela serii A.

 7. Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach:
  Na obligacje na okaziciela serii A zapisy złożyło 10 podmiotów, w tym podmiot pełniący funkcję Animatora Rynku, w wyniku realizacji obowiązku, o którym mowa w §7 ust. 4 Regulaminu ASO.

 8. Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach:
  Obligacje na okaziciela serii A zostały przydzielone 10 podmiotom, tj. 9 osobom fizycznym i 1 osobie prawnej, tj. podmiotowi pełniącemu funkcję Animatora Rynku, w wyniku realizacji obowiązku, o którym mowa w §7 ust. 4 Regulaminu ASO.

 9. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję:
  Obligacje na okaziciela serii A nie były obejmowane przez subemitentów. Nie została zawarta żadna umowa o subemisję.

 10. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów Łączna wysokość kosztów emisji obligacji na okaziciela serii A wynosi 24.145,00 zł netto, w tym:
  1. koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty: 24.145,00 zł netto,
  2. koszty wynagrodzenia subemitentów: 0,00 zł,
  3. koszty sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego z względnieniem kosztów doradztwa: 0,00 zł,
  4. koszty promocji oferty: 0,00 zł.

Koszty emisji obligacji na okaziciela serii A zostaną ujęte w sprawozdaniu finansowym Emitenta w miesiącach poniesienia jako koszty związane z emisją obligacji serii A.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Maciej Szymański – Prezes Zarządu
2014-04-04 11:07:40
Raport EBI nr 17/2014
Zmiana Animatora Rynku

Zarząd VENITI S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje do publicznej wiadomości informację, iż w dniu 31 marca 2014 roku upływa termin wypowiedzianej przez Emitenta umowy o pełnienie funkcji Animatora Rynku przez NWAI Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie. Od dnia 1 kwietnia 2014 roku funkcję Animatora Rynku akcji Emitenta na Rynku Newconnect będzie pełnił Dom Maklerski BDM S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 18 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Maciej Szymański – Prezes Zarządu
2014-03-31 13:50:41
Raport EBI nr 16/2014
Dojście do skutku emisji Obligacji na okaziciela serii A i dokonanie ich przydziału

Zarząd Spółki VENITI S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent", "Spółka") informuje, że z dniem 28 marca 2014 r. doszła do skutku emisja Obligacji na okaziciela serii A, o której Emitent informował raportem bieżącym nr 10/2014 z dnia 25 lutego 2014 r.

Jednocześnie na mocy uchwały nr 1 Zarządu Spółki z dnia 28 marca 2014 r. Emitent dokonał przydziału 355 Obligacji na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 1.000,00 zł każda, co daje w sumie 355.000,00 zł pozyskanych środków.

Wybrane parametry obligacji: - Obligacje na okaziciela, dwuletnie, odsetkowe, niezabezpieczone, z terminem wykupu 28 marca 2016 r., - Oprocentowanie stałe, kupon 9,7%, odsetki płacone kwartalnie.

Obligacje serii A będą zdeponowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych oraz będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku Catalyst organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Wpływy z emisji VENITI zamierza przeznaczyć m.in. na rozbudowę funkcjonalności autorskiego systemu rezerwacyjnego rejsów, funkcjonującego pod nazwą Kruzy. Kiedy klient zechce wykupić rejs np. po Karaibach, system rezerwacyjny umożliwi mu jednocześnie zakup odpowiednich przelotów na miejsce docelowe.

Zarząd Spółki podjął decyzję o publikacji ww. informacji, ze względu na wartość emitowanych obligacji serii A, która przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta, wykazanej w ostatnim opublikowanym sprawozdaniu finansowym.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 w zw. z § 3 ust. 2 pkt 16) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Maciej Szymański – Prezes Zarządu
2014-03-29 17:40:08
Raport EBI nr 15/2014
Nabycie akcji własnych

Zarząd Spółki VENITI S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym informuje, iż w dniu 4 marca 2014 r. dokonał nabycia akcji własnych w ramach realizacji programu skupu akcji własnych.

W związku z powyższym, w dniu 4 marca 2014 r., w transakcjach sesyjnych na rynku NewConnect, Zarząd nabył 38 akcji Spółki po średniej cenie 4,30 zł za akcję. Nabyte akcje stanowią 0,0034% kapitału zakładowego oraz 0,0034% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Łączna liczba akcji nabytych w ramach realizacji programu nabywania akcji własnych wynosi 173 akcje stanowiące 0,0155% kapitału zakładowego oraz 0,0155% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Średnia cena nabytych akcji to 4,16 zł za akcję.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt 17 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Maciej Szymański – Prezes Zarządu
2014-03-04 17:27:59
Raport EBI nr 14/2014
Nabycie akcji własnych

Zarząd Spółki VENITI S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym informuje, iż w dniu 3 marca 2014 r. dokonał nabycia akcji własnych w ramach realizacji programu skupu akcji własnych.

W związku z powyższym, w dniu 3 marca 2014 r., w transakcjach sesyjnych na rynku NewConnect, Zarząd nabył 36 akcji Spółki po średniej cenie 4,20 zł za akcję. Nabyte akcje stanowią 0,0032% kapitału zakładowego oraz 0,0032% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Łączna liczba akcji nabytych w ramach realizacji programu nabywania akcji własnych wynosi 135 akcji stanowiących 0,0121% kapitału zakładowego oraz 0,0121% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Średnia cena nabytych akcji to 4,12 zł za akcję.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt 17 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Maciej Szymański – Prezes Zarządu
2014-03-03 16:16:18
Raport EBI nr 13/2014
Nabycie akcji własnych

Zarząd Spółki VENITI S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym informuje, iż w dniu 28 lutego 2014 r. dokonał nabycia akcji własnych w ramach realizacji programu skupu akcji własnych.

W związku z powyższym, w dniu 28 lutego 2014 r., w transakcjach sesyjnych na rynku NewConnect, Zarząd nabył 35 akcji Spółki po średniej cenie 4,10 zł za akcję. Nabyte akcje stanowią 0,0031% kapitału zakładowego oraz 0,0031% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Łączna liczba akcji nabytych w ramach realizacji programu nabywania akcji własnych wynosi 99 akcji stanowiących 0,0089% kapitału zakładowego oraz 0,0089% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Średnia cena nabytych akcji to 4,10 zł za akcję.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt 17 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Maciej Szymański – Prezes Zarządu
2014-02-28 12:49:07
Raport EBI nr 12/2014
Nabycie akcji własnych

Zarząd Spółki VENITI S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym informuje, iż w dniu 27 lutego 2014 r. dokonał nabycia akcji własnych w ramach realizacji programu skupu akcji własnych.

W związku z powyższym, w dniu 27 lutego 2014 r., w transakcjach sesyjnych na rynku NewConnect, Zarząd nabył 34 akcje Spółki po średniej cenie 4,10 zł za akcję. Nabyte akcje stanowią 0,003% kapitału zakładowego oraz 0,003% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Łączna liczba akcji nabytych w ramach realizacji programu nabywania akcji własnych wynosi 64 akcje stanowiące 0,0057% kapitału zakładowego oraz 0,0057% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Średnia cena nabytych akcji to 4,10 zł za akcję.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt 17 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Maciej Szymański – Prezes Zarządu
2014-02-27 19:01:13
Raport EBI nr 11/2014
Rozpoczęcie realizacji programu nabywania akcji własnych

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 26/2013 z dnia 5 listopada 2013 r. oraz uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 4 listopada 2013 r. dotyczącej udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabycia akcji własnych Spółki, Zarząd Spółki VENITI S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym informuje, iż w dniu 26 lutego 2014 r. rozpoczęto realizację programu nabywania akcji własnych.

W związku z powyższym, w dniu 26 lutego 2014 r., w transakcjach sesyjnych na rynku NewConnect, Zarząd nabył 30 akcji Spółki po średniej cenie 4,09 zł za akcję. Nabyte akcje stanowią 0,0027% kapitału zakładowego oraz 0,0027% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Łączna liczba akcji nabytych w ramach realizacji programu nabywania akcji własnych wynosi 30 akcji stanowiących 0,0027% kapitału zakładowego oraz 0,0027% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Średnia cena nabytych akcji to 4,09 zł za akcję.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt 17 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Maciej Szymański – Prezes Zarządu
2014-02-26 16:41:04
Raport EBI nr 10/2014
Uchwała Zarządu w sprawie emisji obligacji serii A

Zarząd Spółki VENITI S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka", "Emitent") informuje, iż w dniu 24 lutego 2014 r. podjął uchwałę nr 1 w sprawie emisji obligacji serii A. Przedmiotem emisji jest do 1.000 (słownie: jeden tysiąc) sztuk obligacji serii A na okaziciela, dwuletnich, odsetkowych, niezabezpieczonych, o wartości nominalnej 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda, o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych).

Przedmiotowe obligacje oprocentowane będą według stałej stopy procentowej, nieodbiegającej od poziomów rynkowych. Obligacje zostaną zaoferowane na podstawie art. 9 pkt 3 Ustawy o obligacjach. Propozycja nabycia obligacji zostanie skierowana do indywidualnie oznaczonych adresatów w liczbie nie większej niż 149. Emisja obligacji dojdzie do skutku, jeżeli objętych zostanie co najmniej 250 (słownie: dwieście pięćdziesiąt) sztuk obligacji (próg emisji). Obligacje będą przedmiotem ubiegania sie o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku Catalyst organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Celem Emisji Obligacji jest pozyskanie środków finansowych w celu zwiększenia skali podstawowej działalności gospodarczej Emitenta przez:
(A) rozszerzenie działalności o sprzedaż biletów lotniczych,
(B) zwiększenie kapitału obrotowego oraz pozostałe działania.

Zarząd Spółki podjął decyzję o publikacji informacji o emisji obligacji serii A, ze względu na wartość emitowanych obligacji, która przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta, wykazanej w ostatnim opublikowanym sprawozdaniu finansowym.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt 16 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Maciej Szymański – Prezes Zarządu
2014-02-25 11:09:30
Raport EBI nr 9/2014
Zawarcie istotnej umowy w ramach marki VENITI Business Travel

Zarząd VENITI S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym w ramach marki VENITI Business Travel (http://www.vbt.com.pl/) podpisał umowę na realizację wyjazdu integracyjnego w oparciu o rejs wycieczkowy dla klienta z branży medycznej. Wartość umowy to 150 tys. zł.

Wartość kontraktu nie przekracza 20% kapitałów własnych Emitenta, jednak Emitent przekazuje niniejszą informację, gdyż ma ona wpływ na realizację założeń rozwoju Emitenta, w tym dotyczących pozyskiwania klientów.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt. 2 w zw. z §2 ust. 2b lit.c) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Maciej Szymański – Prezes Zarządu
2014-02-07 10:39:03
Raport EBI nr 8/2014
Zawarcie istotnej umowy w ramach marki VENITI Business Travel

Zarząd VENITI S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym w ramach marki VENITI Business Travel (http://www.vbt.com.pl/) otrzymał podpisaną umowę na realizację programu motywacyjnego dla klienta będącego jednym z liderów rynku ochrony roślin.

Wartość umowy nie przekracza 20% kapitałów własnych Emitenta, jednak Emitent przekazuje niniejszą informację, gdyż ma ona wpływ na realizację założeń rozwoju Emitenta, w tym dotyczących pozyskiwania klientów.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt. 2 w zw. z §2 ust. 2b lit.c) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Maciej Szymański – Prezes Zarządu
2014-02-06 17:48:32
Raport EBI nr 7/2014
Zawarcie istotnej umowy w ramach marki VENITI Business Travel

Zarząd Spółki VENITI S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym w ramach marki VENITI Business Travel (http://www.vbt.com.pl/) zawarł znaczącą umowę na organizację i realizację programu motywacyjnego. Umowa przewiduje udział 30 kontrahentów klienta, będącego jednym z liderów branży chemicznej. Wartość kontraktu przekracza 250 tys. zł.

Informacja została uznana za istotną ponieważ wartość zawartej umowy ma znaczący wpływ na przychody Emitenta i stanowi ponad 20 proc. wartości kapitałów własnych Spółki.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Maciej Szymański – Prezes Zarządu
2014-01-29 12:37:08
Raport EBI nr 6/2014
Zawarcie istotnej umowy w ramach marki VENITI Business Travel

Zarząd Spółki VENITI S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym w ramach marki VENITI Business Travel (http://www.vbt.com.pl/) zawarł znaczącą umowę na organizację i realizację programu motywacyjnego. Umowa przewiduje udział 25 kontrahentów klienta, będącego jednym z liderów branży chemicznej. Wartość kontraktu przekracza 280 tys. zł.

Informacja została uznana za istotną ponieważ wartość zawartej umowy ma znaczący wpływ na przychody Emitenta i stanowi ponad 20 proc. wartości kapitałów własnych Spółki.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Maciej Szymański – Prezes Zarządu
2014-01-24 12:49:05
Raport EBI nr 4/2014
Zawarcie istotnej umowy w ramach marki VENITI Business Travel

Zarząd Spółki VENITI S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym w ramach marki VENITI Business Travel (http://www.vbt.com.pl/) zawarł znaczącą umowę na organizację i realizację wyjazdu motywacyjnego. Umowa przewiduje udział 113 kontrahentów klienta, będącego jednym z liderów branży handlowej w Polsce. Wartość kontraktu przekracza 380 tys. zł.

Informacja została uznana za istotną ponieważ wartość zawartej umowy ma znaczący wpływ na przychody Emitenta i stanowi ponad 20 proc. wartości kapitałów własnych Spółki.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Maciej Szymański – Prezes Zarządu
2014-01-22 13:49:09
Raport EBI nr 3/2014
Wygranie przetargu w ramach marki VENITI Business Travel

Zarząd VENITI S.A. informuje, że w dniu 21 stycznia 2014 r. w ramach marki VENITI Business Travel (http://www.vbt.com.pl/) wygrał przetarg na realizację programu motywacyjnego dla klienta będącego jednym z międzynarodowych liderów branży ubezpieczeń.

Wartość przetargu nie przekracza 20% kapitałów własnych Emitenta, jednak Emitent przekazuje niniejszą informację, gdyż ma on wpływ na realizację założeń rozwoju Emitenta, w tym dotyczących pozyskiwania klientów.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt. 2 w zw. z §2 ust. 2b lit.c) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Maciej Szymański – Prezes Zarządu
2014-01-22 13:46:38
Raport EBI nr 2/2014
Regulamin programu nabywania przez spółkę VENITI S.A. akcji własnych

Zarząd VENITI S.A. w nawiązaniu do uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą VENITI S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 4 listopada 2013 r. dotyczącej udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabycia akcji własnych Spółki, w załączeniu podaje do publicznej wiadomości "Regulamin nabywania akcji własnych Spółki VENITI S.A." uchwalony uchwałą nr 1 Zarządu VENITI S.A. z dnia 17 stycznia 2014 roku.

Załącznik:
VNT_regulamin_skupu_akcji.pdf

Podstawa prawna:
Załącznik Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Maciej Szymański – Prezes Zarządu
2014-01-17 10:02:12
Raport EBI nr 32/2013
Wybór audytora do badania sprawozdań finansowych za rok 2013

Zarząd VENITI S.A. informuje, iż w dniu 31 grudnia br. Rada Nadzorcza Emitenta podjęła uchwałę o wyborze firmy audytorskiej Biuro Ekspertyz Księgowych Mark-audit Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, jako podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013.

Biuro Ekspertyz Księgowych Mark-audit Sp. z o.o. jest wpisane na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod nr ewidencyjnym 69.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Maciej Szymański – Prezes Zarządu
2013-12-31 15:59:33
Raport EBI nr 31/2013
Sprzedaż znaku towarowego

Zarząd Spółki VENITI S.A. informuje, że w dniu 23 grudnia 2013 r. zawarł ze Spółką zależną EXCITERS Sp. z o.o. umowę sprzedaży znaku towarowego Plażuj.pl z przeznaczeniem do dalszej odsprzedaży. Wartość transakcji to 100 tys. zł netto.

Jednocześnie Zarząd informuje, że podjęte działania mają na celu dalszą odsprzedaż inwestorowi zewnętrznemu znaku towarowego Plażuj.pl jako zorganizowanej części Spółki zależnej EXCITERS Sp. z o.o. bądź całej Spółki zależnej EXCITERS Sp. z o.o.

Sprzedaż znaku towarowego Plażuj.pl jest rezultatem prowadzonej przez Zarząd strategii mającej na celu całkowite skupienie się na rozwijaniu działalności w zakresie sprzedaży rejsów wycieczkowych dla Klientów indywidualnych poprzez agentów i systemy multiagencyjne oraz na realizowaniu usług z zakresu programów motywacyjnych dla przedsiębiorstw.

Podstawa prawna:
Załącznik Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Maciej Szymański – Prezes Zarządu
2013-12-24 10:47:37
Raport EBI nr 30/2013
Weryfikacja prognoz finansowych na rok 2013

Zarząd VENITI S.A. ("Spółka") niniejszym informuje, że w związku ze spowolnieniem w segmencie wyjazdów motywacyjnych, który generuje obecnie najwięcej przychodów Spółki, zmuszony jest odwołać prognozy finansowe w zakresie wartości sprzedanych usług na rok 2013 opublikowane w dokumencie informacyjnym. Jednocześnie Zarząd podtrzymuje prognozy dotyczące ilości pozyskanych agentów na rok 2013.

Ponadto Zarząd informuje, iż mimo trudności, sprzedaż już zrealizowana pozwoli na zwiększenie rocznych przychodów zgodnie z dynamiką z lat poprzednich.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt 15 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Maciej Szymański – Prezes Zarządu
2013-12-18 13:51:36
Raport EBI nr 25/2013
Rozpoczęcie współpracy z linią żeglugową AIDA Cruises

Zarząd VENITI S.A. informuje, że w dniu 9 października 2013 r. nawiązał współpracę z linią żeglugową AIDA Cruises (http://www.aida.de/). VENITI S.A. będzie oferowała rejsy tej linii żeglugowej Klientom detalicznym oraz w ramach swojego działu incentive & corporate, t.j. VENITI Business Travel. Docelowo oferta linii zostanie wdrożona do platformy KRUZY.PL.

AIDA Cruises z siedzibą w Rostock jest zarządzana przez Costa Cruises Group, którego właścicielem jest Carnival Corporation & plc, notowany na giełdach NYSE oraz LSE, posiadający blisko 50 proc. udziału w globalnym rynku rejsów wycieczkowych, wartym ok. 34 mld USD.

AIDA Cruises jest liderem i najbardziej rozpoznawalnym armatorem i organizatorem rejsów wycieczkowych na rynku niemieckim. Obecnie w eksploatacji posiada 9 statków wycieczkowych. Statki AIDA Cruises pływają w rejonie Morza Śródziemnego, Europy Północnej, po Karaibach, w rejonie Zatoki Perskiej i wokół Wysp Kanaryjskich. AIDA Cruises znana jest z młodzieżowego stylu i swobodnej atmosfery. Statki AIDA Cruises to pływające kurorty będące połączeniem ekskluzywnych klubów i czterogwiazdkowych ośrodków klasy Premium.

Holding Carnival Corporation & plc posiada 11 marek linii żeglugowych, działających na ponad 100 statkach wycieczkowych. AIDA Cruises będzie kolejną z nich, której oferta zostanie wdrożona do platformy KRUZY.PL - Spółka informowała o wdrożeniu Carnival Cruise Lines i Princess Cruises (w raporcie nr 14/2011 z dnia 22 grudnia 2011 r.), wcześniej wdrożona została również linia Costa Cruises. VENITI S.A. współpracuje także z Holland America Line i Ibero Cruceros, należącymi do tego samego właściciela, o czym informowano w raporcie nr 2/2013 z dnia 7 lutego 2013 r. i 6/2013 z dnia 19 lutego 2013 r.

Współpraca z AIDA Cruises umożliwi VENITI S.A. dalsze rozszerzenie oferty o rejsy dedykowane młodszym, bardziej aktywnym osobom.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect."

Maciej Szymański – Prezes Zarządu
2013-10-10 12:13:47
Raport EBI nr 23/2013
Zawarcie istotnej umowy w ramach marki VENITI Business Travel

Zarząd Spółki VENITI S.A. informuje, że w dniu 26 września 2013 r. w ramach marki VENITI Business Travel (http://www.vbt.com.pl/) zawarł umowę na realizację wyjazdu grupowego dla Klienta z branży medycznej.

Przedmiotem umowy jest organizacja wyjazdu integracyjnego dla grupy 26 specjalistów z branży medycznej. Wartość kontraktu przekracza 200 tys. zł.

Informacja została uznana za istotną ponieważ wartość zawartej umowy ma znaczący wpływ na przychody Emitenta i stanowi ponad 20 proc. wartości kapitałów własnych Spółki.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect."

Maciej Szymański – Prezes Zarządu
2013-09-26 15:45:06
Raport EBI nr 19/2013
Zawarcie istotnej umowy w ramach marki VENITI Business Travel

Zarząd Spółki VENITI S.A. informuje, że w dniu 24 czerwca 2013 r. w ramach marki VENITI Business Travel (http://www.vbt.com.pl/) zawarł umowę na realizację wyjazdu grupowego dla Klienta z branży maszynowej.

Przedmiotem umowy jest organizacja wyjazdu konferencyjnego dla grupy 65 dealerów firmy. Wartość kontraktu przekracza 240 tys. zł.

Informacja została uznana za istotną ponieważ wartość zawartej umowy ma znaczący wpływ na przychody Emitenta i stanowi ponad 20 proc. wartości kapitałów własnych Spółki.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect."

Maciej Szymański – Prezes Zarządu
2013-06-25 10:24:18
Raport EBI nr 18/2013
Podpisanie istotnej umowy w ramach marki VENITI Business Travel

Zarząd Spółki VENITI S.A. informuje, że w dniu 19 czerwca 2013 r. w ramach marki VENITI Business Travel (http://www.vbt.com.pl/) zawarł umowę na realizację wyjazdu szkoleniowego dla Klienta z branży rozwiązań technologicznych dla biznesu.

Przedmiotem umowy jest organizacja wyjazdu szkoleniowego na pokładzie statku wycieczkowego dla grupy 100 kontrahentów firmy. Obecna wartość kontraktu przekracza 800 tys. zł. Wartość umowy może wzrosnąć, gdyż Klient planuje zwiększać ilość osób biorących udział w szkoleniu.

Informacja została uznana za istotną ponieważ wartość podpisanej umowy ma znaczący wpływ na przychody Emitenta i stanowi ponad 20 proc. wartości kapitałów własnych Spółki.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect."

Maciej Szymański – Prezes Zarządu
2013-06-19 10:10:07
Raport EBI nr 16/2013
Podpisanie umowy z wykonawcą wdrożenia platformy B2B KRUZY.PL do systemów dystrybucji ofert turystycznych

Zarząd VENITI S.A. informuje, że w dniu 22 maja 2013 r. podpisał z SYNERWAY S.A. umowę dot. wykonania prac programistycznych i doradczych przy realizacji projektu "Wdrożenie internetowej platformy B2B dla sprzedaży rejsów wycieczkowych" (UDA-POIG.08.02.00-14-408/12). Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka działanie 8.2.

SYNERWAY S.A. jest spółką działającą w obszarze nowych technologii, która łączy kompetencje z zakresu mediów interaktywnych, automatyzacji procesów sprzedażowych B2B i B2C. Spółka posiada najszersze w Polsce doświadczenie w zakresie projektowania i wdrażania rozwiązań informatycznych (backoffice, inventory, IBE) dla branży turystycznej.

Celem planowanego wdrożenia jest zintegrowanie stworzonego przez VENITI S.A. systemu rezerwacyjnego platformy KRUZY.PL z multiagencyjnymi systemami dystrybucji ofert turystycznych wykorzystywanymi przez agentów turystycznych i touroperatorów. Planowane wdrożenie pozwoli na zrewolucjonizowanie sposobu sprzedaży rejsów wycieczkowych w Polsce i dotarcie z ofertą do większości agentów turystycznych w kraju.

Projekt zakłada integrację z zaawansowanym systemem klasy ERP BlueVendo oraz platformami dystrybucji ofert turystycznych Travel Office Management i MerlinX. Pozwoli to na automatyczne połączenie oferty KRUZY.PL z platformą, z której korzysta klika tysięcy agentów turystycznych w całej Polsce.

Postępowanie mające wyłonić wykonawcę wdrożenia zostało przeprowadzone w formie zapytania ofertowego. W toku postępowania wyłoniono firmę SYNERWAY S.A. kierując się kryterium ceny.

Wartość podpisanej umowy to 1,07 mln zł netto, z czego 0,53 mln zł zostanie sfinansowane z uzyskanego przez Spółkę dofinansowania.

Realizacja projektu wpisuje się w długoterminową strategię Zarządu w zakresie budowania szerokiej platformy sprzedażowej rejsów wycieczkowych za pośrednictwem systemów informatycznych należących do VENITI S.A. Wdrożenie tego projektu będzie miało istotny wpływ na wyniki finansowe Spółki, znacząco przyspieszając jej rozwój.

Spółka informowała wcześniej o złożonym wniosku o dofinansowanie w komunikacie bieżącym nr 44/2012 z dnia 9 listopada 2012 r., o jego pozytywnej ocenie formalnej i merytorycznej w komunikatach bieżących nr 49/2012 z dnia 12 grudnia 2012 r. i nr 3/2013 z dnia 8 lutego 2013 r., o przyznaniu dofinansowania w komunikacie bieżącym nr 9/2013 z dnia 13 marca 2013 r. oraz o podpisaniu umowy o dofinansowanie w komunikacie bieżącym nr 15/2013 z dnia 2 maja 2013 r.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Maciej Szymański – Prezes Zarządu
2013-05-23 12:34:05
Raport EBI nr 15/2013
Podpisanie umowy o dofinansowanie w ramach działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Zarząd VENITI S.A. informuje, że w dniu 2 maja 2013 r. podpisał z Fundacją Małych i Średnich Przedsiębiorstw umowę o dofinansowanie projektu nr WND-POIG.08.02.00-14-408/12 "Wdrożenie internetowej platformy B2B dla sprzedaży rejsów wycieczkowych" w ramach działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Celem planowanego wdrożenia jest zintegrowanie stworzonego przez VENITI S.A. systemu rezerwacyjnego platformy KRUZY.PL z multiagencyjnymi systemami dystrybucji ofert turystycznych wykorzystywanymi przez agentów turystycznych i touroperatorów. Otrzymanie dofinansowania pozwoli na zrewolucjonizowanie sposobu sprzedaży rejsów wycieczkowych w Polsce i dotarcie z ofertą do większości agentów turystycznych w kraju.

Emitent wskazuje, iż uzyskana przez Spółkę kwota dofinansowania to 534 920 zł, natomiast całkowita wartość projektu wynosi ponad 1,1 mln zł.

Projekt zakłada integrację z zaawansowanymi systemami klasy MerlinX, BlueVendo oraz Travel Office Management. Pozwoli to na automatyczne połączenie oferty KRUZY.PL z platformą, z której korzysta ponad 2000 agentów turystycznych w całej Polsce.

Realizacja projektu wpisuje się w długoterminową strategię Zarządu w zakresie budowania szerokiej oferty sprzedażowej rejsów wycieczkowych za pośrednictwem platformy elektronicznej należącej do VENITI S.A. Wdrożenie tego projektu będzie miało istotny wpływ na wyniki finansowe spółki, znacząco przyspieszając jej rozwój.

Spółka informowała wcześniej o złożonym wniosku w komunikacie bieżącym nr 44/2012 z dnia 9 listopada 2012 r., o jego pozytywnej ocenie formalnej i merytorycznej w komunikatach bieżących nr 49/2012 z dnia 12 grudnia 2012 r. i nr 3/2013 z dnia 8 lutego 2013 r. oraz o przyznaniu dofinansowania w komunikacie bieżącym nr 9/2013 z dnia 13 marca 2013 r.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Maciej Szymański – Prezes Zarządu
2013-05-02 12:36:07
Raport EBI nr 14/2013
Podpisanie istotnej umowy w ramach marki VENITI Business Travel

Zarząd VENITI S.A. informuje, że w dniu 29 kwietnia 2013 r. w ramach marki VENITI Business Travel (http://www.vbt.com.pl/) zawarł umowę na realizację wyjazdu grupowego dla Klienta z branży ubezpieczeniowej.

Przedmiotem umowy jest organizacja zagranicznego wyjazdu typu incentive dla grupy 20 partnerów zleceniodawcy. Wartość kontraktu to 140 tys. zł.

Informacja została uznana za istotną ponieważ wartość podpisanej umowy ma znaczący wpływ na przychody Emitenta i stanowi ponad 17 proc. wartości kapitałów własnych Spółki. Wartość umowy może wzrosnąć, gdyż Klient zamierza zwiększać liczbę osób biorących udział w wyjeździe.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.".

Maciej Szymański – Prezes Zarządu
2013-04-30 15:21:50
Raport EBI nr 13/2013
Podpisanie istotnej umowy w ramach marki VENITI Business Travel

Zarząd VENITI S.A. informuje, że w dniu 23 kwietnia 2013 r. w ramach marki VENITI Business Travel (http://www.vbt.com.pl/) zawarł umowę na realizację wyjazdu motywacyjnego dla Klienta z branży maszynowej.

Przedmiotem umowy jest organizacja zagranicznego wyjazdu typu incentive dla grupy 30 Klientów zleceniodawcy. Wartość kontraktu przekracza 0,3 mln zł.

Informacja została uznana za istotną ponieważ łączna wartość 2 kontraktów podpisanych z Klientem w ciągu ostatnich 12 miesięcy przekracza 0,7 mln zł i stanowi ponad 20 proc. wartości kapitałów własnych Spółki.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.".

Maciej Szymański – Prezes Zarządu
2013-04-23 11:02:16
Raport EBI nr 12/2013
Podpisanie istotnej umowy w ramach marki VENITI Business Travel

Zarząd VENITI S.A. informuje, że w dniu 22 kwietnia 2013 r. w ramach marki VENITI Business Travel (http://www.vbt.com.pl/) otrzymał podpisaną umowę na realizację wyjazdu motywacyjnego dla Klienta z branży medycznej.

Przedmiotem umowy jest organizacja zagranicznego wyjazdu typu incentive na pokładzie statku wycieczkowego dla grupy 27 partnerów Klienta. Wartość kontraktu przekracza 120 tys. zł i może wzrosnąć, gdyż Klient planuje zwiększyć liczbę osób biorących udział w wyjeździe.

Informacja została uznana za istotną ponieważ łączna wartość 3 podpisanych z Klientem w tym roku kontraktów przekracza 0,3 mln zł i stanowi ponad 20 proc. wartości kapitałów własnych Spółki.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.".

Maciej Szymański – Prezes Zarządu
2013-04-22 14:46:44
Raport EBI nr 11/2013
Podpisanie istotnej umowy w ramach marki VENITI Business Travel

Zarząd VENITI S.A. informuje, że w dniu 17 kwietnia 2013 r. w ramach marki VENITI Business Travel (http://www.vbt.com.pl/) zawarł umowę na realizację wyjazdu motywacyjnego dla Klienta z branży paliwowej.

Przedmiotem umowy jest organizacja zagranicznego wyjazdu typu incentive na pokładzie statku wycieczkowego dla grupy 38 pracowników Klienta. Wartość kontraktu przekracza 230 tys. zł i może wzrosnąć, gdyż Klient planuje zwiększyć liczbę osób biorących udział w wyjeździe.

Informacja została uznana za istotną ponieważ wartość podpisanej umowy ma znaczący wpływ na przychody Emitenta i stanowi ponad 20 proc. wartości kapitałów własnych Spółki.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.".

Maciej Szymański – Prezes Zarządu
2013-04-18 12:53:49
Raport EBI nr 9/2013
Przyznanie dofinansowania VENITI S.A. w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka działanie 8.2

Zarząd VENITI S.A. informuje, że w dniu 12 marca 2013 roku Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw zatwierdziła wniosek o dofinansowanie projektu nr WND-POIG.08.02.00-14-408/12 "Wdrożenie internetowej platformy B2B dla sprzedaży rejsów wycieczkowych" w ramach działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Celem planowanego wdrożenia jest zintegrowanie stworzonego przez VENITI S.A. systemu rezerwacyjnego platformy KRUZY.PL z multiagencyjnymi systemami dystrybucji ofert turystycznych wykorzystywanymi przez agentów turystycznych i touroperatorów. Otrzymanie dofinansowania pozwoli na zrewolucjonizowanie sposobu sprzedaży rejsów wycieczkowych w Polsce i dotarcie z ofertą do większości agentów turystycznych w kraju.

Emitent wskazuje, iż uzyskana przez Spółkę kwota dofinansowania to 534 920 zł, natomiast całkowita wartość projektu wynosi ponad 1,1 mln zł.

Projekt zakłada integrację z zaawansowanymi systemami klasy MerlinX, BlueVendo oraz Travel Office Management. Pozwoli to na automatyczne połączenie oferty KRUZY.PL z platformą, z której korzysta ponad 2000 agentów turystycznych w całej Polsce.

Realizacja projektu wpisuje się w długoterminową strategię Zarządu w zakresie budowania szerokiej oferty sprzedażowej rejsów wycieczkowych za pośrednictwem platformy elektronicznej należącej do VENITI S.A. Wdrożenie tego projektu będzie miało istotny wpływ na wyniki finansowe spółki, znacząco przyspieszając jej rozwój.

Spółka informowała wcześniej o złożonym wniosku w komunikacie bieżącym nr 44/2012 z dnia 9 listopada 2012 roku oraz o jego pozytywnej ocenie formalnej i merytorycznej w komunikacie bieżącym nr 49/2012 oraz nr 3/2013.

Ostateczna informacja o przyznaniu dofinansowania Emitentowi została ogłoszona na stronie internetowej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości:

http://poig.parp.gov.pl/files/74/108/212/15939.pdf

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Maciej Szymański – Prezes Zarządu
2013-03-13 10:50:56
Raport EBI nr 7/2013
Podpisanie istotnej umowy w ramach marki VENITI Business Travel

Zarząd VENITI S.A. informuje, że w dniu 25 lutego 2013 r. w ramach marki VENITI Business Travel (http://www.vbt.com.pl/) zawarł umowę na realizację wyjazdu motywacyjnego dla jednego z największych międzynarodowych koncernów petrochemicznych.

Przedmiotem umowy jest organizacja zagranicznego wyjazdu typu incentive dla grupy 50 kontrahentów Klienta. Wartość kontraktu przekracza 340 tys. zł, i może wzrosnąć, gdyż Klient planuje zwiększyć liczbę osób biorących udział w wyjeździe.

Informacja została uznana za istotną ponieważ wartość podpisanej umowy ma znaczący wpływ na przychody Emitenta i stanowi ponad 10 proc. przychodów osiągniętych przez VENITI S.A. w 2012 r.

Od początku 2013 r. do dnia dzisiejszego zespół specjalistów VENITI Business Travel przygotował oferty dla ponad 30 Klientów biznesowych dotyczące organizacji wyjazdów motywacyjnych i integracyjnych (incentive & corporate). Wartość ofert znajdujących się na tzw. krótkich listach przekroczyła na dzień raportu 4 mln zł.

Znacząca część z przygotowanych ofert jest efektem rozszerzenia zespołu VENITI Business Travel o dedykowanego New Business Managera, który zajmuje się pozyskiwaniem nowych Klientów biznesowych.

W ocenie Zarządu liczba dotychczas otrzymanych zapytań oraz przygotowanych ofert, jak też rokowania dot. ich finalizacji, pokazują duży potencjał marki VENITI Business Travel i będą miały znaczący wpływ na wyniki finansowe Spółki.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.".

Maciej Szymański – Prezes Zarządu
2013-02-25 09:07:44
Raport EBI nr 6/2013
Rozpoczęcie współpracy z linią żeglugową Ibero Cruceros

Zarząd VENITI S.A. informuje, że w dniu 18 lutego 2013 r. nawiązał współpracę z linią żeglugową Ibero Cruceros (http://www.iberocruceros.com/). VENITI S.A. jako pierwsza firma w Polsce będzie oferowała rejsy tej linii żeglugowej Klientom detalicznym oraz w ramach swojego działu incentive & corporate, t.j. VENITI Business Travel. Docelowo oferta linii zostanie wdrożona do platformy KRUZY.PL.

Ibero Cruceros z siedzibą w Madrycie bezpośrednio należy do Costa Cruises Group, którego właścicielem jest Carnival Corporation & plc, notowany na giełdach NYSE oraz LSE, posiadający blisko 50 proc. udziału w globalnym rynku rejsów wycieczkowych, wartym ok. 34 mld USD.

Ibero Cruceros oferuje swoje usługi przede wszystkim Klientom hiszpańsko- i portugalskojęzycznym. Posiada 3 statki wycieczkowe, a głównym kierunkiem rejsów jest basen Morza Śródziemnego, Wyspy Kanaryjskie, Ameryka Południowa, a także porty północnej Europy.

Holding Carnival Corporation & plc posiada 11 marek linii żeglugowych, działających na ponad 100 statkach wycieczkowych. Ibero Cruceros będzie czwartą z nich, której oferta zostanie wdrożona do platformy KRUZY.PL - Spółka informowała o wdrożeniu Carnival Cruise Lines i Princess Cruises (w raporcie nr 14/2011 z dnia 22 grudnia 2011 r.), wcześniej wdrożona została również linia Costa Cruises. VENITI S.A. współpracuje także z Holland America Line, należącą do tego samego właściciela, o czym informowano w raporcie nr 2/2013 z dnia 7 lutego 2013 r.

Współpraca z Ibero Cruceros umożliwi VENITI S.A. dalsze rozszerzenie oferty o niedostępne do tej pory na polskim rynku rejsy odbywające się w hiszpańsko- i portugalskojęzycznych regionach świata.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Maciej Szymański – Prezes Zarządu
2013-02-19 09:20:39
Raport EBI nr 5/2013
Wdrożenie systemu elektronicznej rezerwacji rejsów Pullmantur Cruises na platformie Kruzy.pl

Zarząd VENITI S.A. informuje o zakończeniu prac mających na celu zintegrowanie platformy informatycznej należącego do Spółki portalu KRUZY.PL (http://www.kruzy.pl/) z systemem rezerwacji online hiszpańskiej linii żeglugowej Pullmantur Cruises (http://www.pullmantur.es/), specjalizującej się w realizacji rejsów "all-inclusive".

Działania te są elementem tworzonej elektronicznej platformy wymiany danych pomiędzy VENITI S.A. i jej partnerami biznesowymi, na co Spółka stara się pozyskać dofinansowanie w wysokości ponad 0,5 mln PLN (50% kosztów kwalifikowanych kwoty 1,1 mln PLN) w ramach działania 8.2 PO IG, o czym informowano w Raportach EBI nr 44/2012, 49/2012 i 3/2013.

Dzięki integracji systemów, VENITI S.A. umożliwi swoim klientom dostęp do jeszcze szerszej oferty rejsów turystycznych, co powinno przełożyć się na wzrost skali działalności Spółki oraz generowanych przez nią wyników finansowych.

Jest to kolejne z serii działanie podjęte przez Zarząd VENITI S.A., którego celem jest wzrost wartości Spółki dla akcjonariuszy.

Pullmantur Cruises należy do norwesko-amerykańskiego operatora wycieczkowych linii żeglugowych Royal Caribbean Cruises Ltd. (http://www.rclinvestor.com/). Royal Caribbean Cruises Ltd. jest drugim co do wielkości podmiotem tego rodzaju na świecie i posiada w swojej flocie 40 statków, mogących pomieścić równocześnie blisko 100 tys. pasażerów. W skład Royal Caribbean Cruises Ltd. wchodzi 5 wiodących turystycznych linii żeglugowych: Royal Caribbean International, Celebrity Cruises, Azamara Club Cruises, Pullmantur Cruises i CDF Croisieres de France.

Umowa z linią żeglugową Pullmantur Cruises została podpisana w dniu 29 stycznia 2011 r. Dodanie rejsów hiszpańskiej linii do platformy KRUZY.PL pozwoliło na znaczne rozszerzenie oferty przeznaczonej dla klientów indywidualnych i agentów VENITI S.A. Liczba oferowanych za pośrednictwem platformy imprez wzrosła o niemal 300 rejsów.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Maciej Szymański – Prezes Zarządu
2013-02-12 09:47:38
Raport EBI nr 3/2013
Pozytywna ocena merytoryczna wniosku o dofinansowanie projektu wdrożenia internetowej platformy B2B do sprzedaży rejsów wycieczkowych

Zarząd VENITI S.A. informuje, że w dniu 7 lutego 2013 roku Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw przesłała do spółki decyzję o uzyskaniu pozytywnej oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu nr WND-POIG.08.02.00-14-408/12.

Celem projektu, którego dotyczy złożony wniosek jest zintegrowanie systemu rezerwacyjnego KRUZY.PL z systemami zarządzania ofertą touroperatorów turystycznych, systemami multiagencyjnymi dystrybucji ofert turystycznych w Polsce oraz zewnętrznymi systemami brokerów przelotów. Otrzymanie dofinansowania pozwoli na zrewolucjonizowanie sposobu sprzedaży rejsów wycieczkowych w Polsce i dotarcie z ofertą do większości agentów turystycznych w kraju.

Całkowite planowane wydatki na realizację projektu wyniosą ponad 1,1 mln zł, z czego 50% zostanie dofinansowane ze środków pozyskanych w ramach działania 8.2 PO IG.

Realizacja projektu wpisuje się w długoterminową strategię Zarządu w zakresie budowania szerokiej oferty sprzedażowej rejsów wycieczkowych za pośrednictwem platformy elektronicznej należącej do VENITI S.A. Wdrożenie tego projektu będzie miało istotny wpływ na wyniki finansowe spółki, znacząco przyspieszając jej rozwój.

Wniosek nr WND-POIG.08.02.00-14-408/12 oczekuje obecnie na ocenę fakultatywną (środki zostaną przyznane tym projektom, które uzyskały największą liczbę punktów w ramach ustalonego budżetu na działania 8.2 PO IG).

Spółka informowała wcześniej o złożonym wniosku w komunikacie bieżącym nr 44/2012 z dnia 9 listopada 2012 roku oraz o jego pozytywnej ocenie formalnej w komunikacie bieżącym nr 49/2012 z dnia 12 grudnia 2012 roku.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Maciej Szymański – Prezes Zarządu
2013-02-08 13:17:12
Raport EBI nr 2/2013
Rozpoczęcie współpracy z linią żeglugową Holland America Line

Zarząd VENITI S.A. informuje o nawiązaniu współpracy z linią żeglugową Holland America Line N.V. (http://www.hollandamerica.com/). Współpraca będzie obejmowała sprzedaż rejsów wycieczkowych tej linii klientom VENITI S.A.

Holland America Line N.V. jest własnością największego na świecie brytyjsko-amerykańskiego operatora wycieczkowych linii żeglugowych Carnival Corporation & plc. Podmiot ten notowany jest na dwóch giełdach: amerykańskiej (NYSE), oraz londyńskiej (LSE), posiada blisko 50 proc. udziału w globalnym rynku rejsów wycieczkowych wartym na koniec 2012 r. ponad 34 miliardy dolarów.

Carnival Corporation & plc posiada 11 marek, działających na ponad 100 statkach wycieczkowych. Holland America Line będzie czwartą linią żeglugową należącą do Carnival Corporation & plc, której oferta zostanie wdrożona do platformy KRUZY.PL - wcześniej Spółka informowała o wdrożeniu oferty Carnival Cruise Lines i Princess Cruises (w raporcie 14/2011 z dnia 22 grudnia 2011 r.), ponadto współpracuje z Costa Cruises.

Holland America Line jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych marek ekskluzywnych wycieczkowców, dzięki swojemu 140-letniemu doświadczeniu jest niepodważalnym liderem rynku rejsów w segmencie premium.

Obecnie Holland America Line posiada 15 statków pasażerskich, które są rozmieszczone na wszystkich 7 kontynentach i przewożą rocznie ponad 700 tys. pasażerów. Statki odwiedzają zarówno popularne, jak i mniej uczęszczane porty na Karaibach, Bermudach, Alasce, w Europie, Meksyku, Ameryce Południowej i Środkowej, Australii, Nowej Zelandii i Azji. Linia oferuje także wyjątkowe podróże po Amazonce, na Antarktydę oraz kilkumiesięczne rejsy dookoła świata. Jej wizytówką jest ponadto łączenie ekskluzywnych rejsów na Alaskę i terytorium Yukon w Kanadzie ze zwiedzaniem tych miejsc na lądzie.

Dzięki podjęciu współpracy z Holland America Line, VENITI S.A. rozszerzy swoją ofertę o segment rejsów ekskluzywnych, dzięki czemu znacznemu zwiększeniu ulegnie oferta Spółki w zakresie rejsów dla najbardziej zamożnych klientów.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Maciej Szymański – Prezes Zarządu
2013-02-07 11:46:34
Raport EBI nr 51/2012
Wybór audytora do badania sprawozdań finansowych za rok 2012

Zarząd VENITI S.A. informuje, iż w dniu 21 grudnia br. Rada Nadzorcza Emitenta podjęła uchwałę o wyborze firmy audytorskiej Alfa Audit & Advisory Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, jako podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012.

Alfa Audit & Advisory Sp. z o.o. jest wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod nr ewidencyjnym 3811.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Maciej Szymański – Prezes Zarządu
2012-12-21 19:14:25
Raport EBI nr 50/2012
Podpisanie istotnej umowy w ramach marki VENITI Business Travel

Zarząd VENITI S.A. informuje, że w dniu 17 grudnia 2012 w ramach marki VENITI Business Travel podpisał umowę na realizację wyjazdu motywacyjnego dla jednego ze światowych liderów w produkcji maszyn rolniczych.

Przedmiotem umowy jest organizacja wyjazdu typu Incentive dla grupy 50 kontrahentów firmy. Wartość kontraktu wynosi 350 tys. zł. Informacja została uznana za istotną ponieważ wartość podpisanej umowy ma znaczący wpływ na przychody Emitenta.

Od momentu utworzenia marki VENITI Business Travel, o czym Zarząd informował w komunikacie bieżącym nr 40/2012 z dnia 19 września 2012, nowo powstały 4-osobowy zespół specjalistów VBT przygotował oferty dla ponad 30 Klientów korporacyjnych.

Przygotowane oferty dotyczą wyjazdów motywacyjnych i integracyjnych, których realizacja planowana jest na pierwszy i drugi kwartał 2013 roku. W tym momencie złożone oferty znajdują się na tzw. krótkich listach, a ich wartość przekracza 7 mln zł.

W ocenie Zarządu ilość pozyskanych zapytań oraz przygotowanych ofert, jak też rokowania dot. ich finalizacji pokazują duży potencjał marki VENITI Business Travel i będą miały znaczący wpływ na wyniki finansowe spółki.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.".

Maciej Szymański – Prezes Zarządu
2012-12-18 13:50:30
Raport EBI nr 49/2012
Dofinansowanie projektu wdrożenia internetowej platformy B2B dla sprzedaży rejsów wycieczkowych

Zarząd VENITI S.A. informuje, że w dniu 12 grudnia 2012 roku, Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw, będąca Regionalną Instytucją Finansującą, przesłała do spółki decyzję o uzyskaniu pozytywnej oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu nr WND-POIG.08.02.00-14-408/12. Tym samym wniosek został przekazany do oceny merytorycznej. W komunikacie bieżącym nr 44/2012 z dnia 9 listopada 2012 roku spółka informowała o złożeniu wniosku.

Celem planowanego wdrożenia jest umożliwienie elektronicznej wymiany danych pomiędzy VENITI S.A. (platforma sprzedaży rejsów wycieczkowych KRUZY.PL) i jej partnerami. Najistotniejszym elementem projektowanego systemu jest integracja z zewnętrznymi aplikacjami i systemami oraz automatyzacja procesów biznesowych.

Projekt zakłada integrację z zaawansowanymi systemami klasy MerlinX, BlueVendo, Travel Office Management. Pozwoli to na automatyczne podłączenie oferty KRUZY.PL do platformy, z której korzysta ponad 2000 agentów turystycznych w całej Polsce.

Całkowite planowane wydatki na realizację projektu to ponad 1,1 mln zł, z czego 50% zostanie dofinansowane ze środków publicznych w ramach działania 8.2 PO IG.

Planowana integracja oraz działania mające na celu dofinansowanie projektu ze środków publicznych wpisują się w strategię Zarządu w zakresie budowania szerokiej platformy sprzedażowej rejsów wycieczkowych, będzie miała istotny wpływ na wyniki finansowe, znacznie przyspieszy rozwój spółki i realizację prognoz.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Maciej Szymański – Prezes Zarządu
2012-12-12 14:06:06
Raport EBI nr 48/2012
Wygaśnięcie umowy z Autoryzowanym Doradcą

Zarząd VENITI S.A. informuje, że w dniu 30 listopada 2012 wygasła umowa na pełnienie funkcji Autoryzowanego Doradcy w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect zawarta z firmą DSBJ Grupa Doradcza z siedzibą w Warszawie.

Zarząd VENITI S.A. jednocześnie informuje, iż obowiązek wynikający z § 18 ust. 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, tj. korzystania z usług Autoryzowanego Doradcy przez okres co najmniej jednego roku od dnia pierwszego notowania instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu, został przez VENITI S.A. wypełniony.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt 18 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Maciej Szymański – Prezes Zarządu
2012-12-03 10:02:38
Raport EBI nr 47/2012
Podpisanie istotnej umowy w ramach marki VENITI Business Travel

Zarząd VENITI S.A. informuje, że w dniu 28 listopada 2012 w ramach marki VENITI Business Travel zawarł umowę na realizację wyjazdu motywacyjnego dla jednego z największych międzynarodowych koncernów petrochemicznych.

Przedmiotem umowy jest organizacja wyjazdu typu Incentive na pokładzie statku wycieczkowego dla grupy 56 kontrahentów firmy. Obecna wartość kontraktu przekracza 500 tys. zł, wartość może wzrosnąć do ponad 600 tys. zł, gdyż Klient planuje zwiększać ilość osób biorących udział w imprezie.

Informacja została uznana za istotną ponieważ wartość podpisanej umowy ma znaczący wpływ na przychody Emitenta. Od momentu utworzenia marki VENITI Business Travel, o czym Zarząd informował w komunikacie bieżącym nr 40/2012 z dnia 19 września 2012, nowo powstały 4-osobowy zespół specjalistów VBT przygotował oferty dla ponad 20 Klientów korporacyjnych.

Przygotowane oferty dotyczą wyjazdów motywacyjnych i integracyjnych, których realizacja planowana jest na pierwszy i drugi kwartał 2013 roku. W tym momencie złożone oferty znajdują się na tzw. krótkich listach, a ich wartość przekracza 5 mln zł.

W ocenie Zarządu ilość pozyskanych zapytań oraz przygotowanych ofert, jak też rokowania dot. ich finalizacji pokazują duży potencjał marki VENITI Business Travel i będą miały znaczący wpływ na wyniki finansowe spółki. Jest to także efekt realizacji strategii Zarządu w zakresie zbudowania działu Incentive bazującego na ofercie kruzów.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.".

Maciej Szymański – Prezes Zarządu
2012-11-29 09:41:57
Raport EBI nr 45/2012
Weryfikacja prognoz finansowych na rok 2012

Zarząd VENITI S.A. ("Spółka") niniejszym informuje, że w związku z opóźnieniem prac nad wdrożeniem nowej marki - VENITI Business Travel - działającej w zakresie organizacji wyjazdów motywacyjnych dla firm, spowodowanym rozwiązaniem umowy przejęcia marki 5 Stars Club, a w rezultacie potrzebą stworzenia pod kątem pozyskanego zespołu specjalistów nowej marki, zmuszony jest odwołać prognozy finansowe w zakresie wartości sprzedanych usług na rok 2012 opublikowane w dokumencie informacyjnym.

Jednocześnie Zarząd, mając na uwadze powyższe zdarzenia, podtrzymuje prognozy dotyczące zarówno ilości pozyskanych agentów na rok 2012, jak i prognozy finansowe na rok 2013. Zaistniała sytuacja nie pozwoli w bieżącym roku na pełne wykorzystanie potencjału zespołu specjalistów z zakresu wyjazdów motywacyjnych. Natomiast znacząca wartość portfela posiadanych w tym momencie zapytań na rok 2013, jak i rokowania co do ich realizacji pozwalają na podtrzymanie prognoz finansowych na rok 2013, tj. osiągnięcie wartości sprzedanych imprez na poziomie 10,5 mln zł.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt 15 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Maciej Szymański – Prezes Zarządu
2012-11-09 18:20:21
Raport EBI nr 44/2012
Dofinansowanie wdrożenia internetowej platformy B2B dla sprzedaży rejsów wycieczkowych

Zarząd VENITI S.A. informuje, że w dniu 9 listopada 2012 roku, złożył wniosek o dofinansowanie projektu wdrożenia zintegrowanego systemu informatycznego B2B dla sprzedaży rejsów wycieczkowych w ramach działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Tym samym wniosek został przekazany do oceny formalnej. W komunikacie bieżącym nr 41/2012 z dnia 26 września 2012 roku spółka informowała o planach przygotowania wniosku.

Celem planowanego wdrożenia jest umożliwienie elektronicznej wymiany danych pomiędzy VENITI S.A. (platforma KRUZY.PL) i jej partnerami. Najistotniejszym elementem projektowanego systemu jest integracja z zewnętrznymi aplikacjami i systemami oraz automatyzacja procesów biznesowych.

Jednocześnie system informatyczny zawierać będzie zaawansowane narzędzia wspomagające przygotowanie i zarządzanie ofertą turystyczną. Dzięki temu ułatwiona zostanie optymalizacja wykorzystania zasobów przedsiębiorstwa oraz zachodzących w nim procesów.

W ramach projektu przewiduje się następujące etapy wdrożenia:

 1. Integracja systemu rezerwacyjnego z systemami zarządzania ofertą touroperatorów turystycznych.
 2. Integracja systemu wewnętrznego z systemami multiagencyjnymi dystrybucji ofert w Polsce.
 3. Integracja systemu rezerwacyjnego z zewnętrznymi systemami armatorów rejsów.
 4. Integracja systemu rezerwacyjnego z zewnętrznymi systemami brokerów przelotów (rejsowe i czartery).

Projekt zakłada integrację z zaawansowanymi systemami klasy MerlinX, BlueVendo, Travel Office Management. Pozwoli to na automatyczne podłączenie oferty KRUZY.PL do platformy, z której korzysta ponad 2000 agentów turystycznych w całej Polsce.

Całkowite planowane wydatki na realizację projektu to ponad 1,1 mln zł, z czego 50% zostanie dofinansowane ze środków publicznych w ramach działania 8.2 PO IG.

Planowana integracja oraz działania mające na celu dofinansowanie projektu ze środków publicznych wpisują się w strategię Zarządu w zakresie budowania szerokiej platformy sprzedażowej rejsów wycieczkowych, będzie miała istotny wpływ na wyniki finansowe, znacznie przyspieszy rozwój spółki i realizację prognoz.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Maciej Szymański – Prezes Zarządu
2012-11-09 16:49:38
Raport EBI nr 43/2012
Zmiana Animatora Rynku

Zarząd VENITI S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje do publicznej wiadomości informację, iż w dniu 31 października 2012 roku upływa termin wypowiedzianej przez Emitenta umowy o pełnienie funkcji Animatora Rynku przez Copernicus Securities S.A. z siedzibą w Warszawie. Od dnia 1 listopada 2012 roku funkcję Animatora Rynku akcji Emitenta na Rynku Newconnect będzie pełnił NWAI Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 18 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Maciej Szymański – Prezes Zarządu
2012-10-31 17:44:21
Raport EBI nr 42/2012
Zmiany w składzie Rady Nadzorczej

Zarząd VENITI S.A. informuje, że w dniu 27 września br. Pan Igor Herma, Członek Rady Nadzorczej Spółki, złożył rezygnację z członkostwa w tym organie Spółki. Zarząd Spółki dziękuje Panu Igorowi Hermie za pracę wykonaną jako Członek Rady Nadzorczej VENITI S.A.

Jednocześnie pozostali członkowie Rady Nadzorczej Emitenta, działając zgodnie z § 17 ust. 4. Statutu Spółki, dokonali w drodze kooptacji uzupełnienia składu Rady Nadzorczej powołując Pana Tomasza Prusa.

Podstawa prawna:
§ 3 ust.2 pkt 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Maciej Szymański – Prezes Zarządu
2012-09-28 17:12:27
Raport EBI nr 41/2012
Dofinansowanie projektu wdrożenia internetowej platformy B2B dla sprzedaży rejsów wycieczkowych

Zarząd VENITI S.A. informuje, że w dniu 25 września 2012 roku, Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw, będąca Regionalną Instytucją Finansującą, przesłała do spółki decyzję o uzyskaniu negatywnej oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu nr WND-POIG.08.02.00-14-165/12 ("Wdrożenie internetowej platformy B2B dla sprzedaży rejsów wycieczkowych"). W komunikacie bieżącym nr 33/2012 z dnia 21 sierpnia 2012 roku spółka informowała o otrzymaniu pozytywnej oceny formalnej wniosku.

Spółka zamierza złożyć kolejny wniosek o dofinansowanie w ramach najbliższego konkursu dotyczącego działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, który zostanie ogłoszony 1 października 2012 r. Zarząd zamierza zlecić przygotowanie profesjonalnej dokumentacji aplikacyjnej jednej z instytucji doradztwa gospodarczego. W procesie wybierania podmiotu doradczego Zarząd będzie się kierować kryterium skuteczności pozyskiwania dofinansowania konkretnie w ramach działania 8.2 PO IG.

Jednocześnie Zarząd informuje, że odroczenie realizacji projektu, który miał być realizowany przy dofinansowaniu ze środków publicznych w ramach tej edycji działania 8.2 PO IG nie wpłynie na bieżącą działalność i finanse spółki VENITI.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Maciej Szymański – Prezes Zarządu
2012-09-26 17:39:26
Raport EBI nr 40/2012
Rozwiązanie umowy dot. przejęcia marki 5 Stars Club Business Travel

Zarząd Spółki VENITI S.A. informuje, że w dniu 19 września 2012 r. rozwiązał za porozumieniem stron umowę dot. przejęcia marki 5 Stars Club Business Travel. Zarząd odstępuje także od planowanej emisji nowych akcji mających stanowić wynagrodzenie z tytułu przejęcia marki. O zawarciu umowy spółka informowała w raporcie bieżącym nr 31/2012 z dnia 2 sierpnia 2012 roku.

Zarząd VENITI konsekwentnie wdraża swoją strategię w zakresie budowania silnego działu Incentive, w ramach którego realizowane są wyjazdy motywacyjne dla firm. Dzięki potencjałowi specjalistów o ponad 20-letnim doświadczeniu w branży podróży biznesowych, którzy od początku sierpnia br. tworzą dział Incentive VENITI, biorąc pod uwagę portfel ich klientów oraz zaplecze biznesowe, produktowe i technologiczne Spółki, VENITI S.A. znacznie przyspieszy swój rozwój i realizację prognoz.

Podjęta decyzja nie ma wpływu na bieżącą działalność i finanse spółki VENITI, a wypowiedzenie umowy stanowi zabezpieczenie interesów spółki, a w szczególności działu Incentive VENITI, dla którego stworzona zostanie nowa marka - VENITI Business Travel.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt 2 Załącznika Nr 3 ("Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect") do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Maciej Szymański – Prezes Zarządu
2012-09-19 17:16:32
Raport EBI nr 39/2012
Przystąpienie marek Kruzy.pl i Plażuj.pl do programu lojalnościowego PayBack

Zarząd Spółki VENITI S.A. informuje, że w dniu 18 września 2012 otrzymał od Agencji mediowej ACR informację o uruchomieniu programu Payback dla marek KRUZY.PL i Plażuj.pl. Agencja mediowa ACR, jest partnerem technologicznym programu PayBack.

PayBack to multipartnerski program bonusowy, nagradzający swoich użytkowników punktami premiowymi za zakupy w sklepach partnerskich. Punkty te użytkownicy mogą wymienić na nagrody i zniżki. PayBack posiada obecnie ponad 8 mln użytkowników. Właścicielem programu PayBack jest firma Loyalty Partner Polska Sp. z o.o.

Obsługą afiliacyjną programu zajmuje się wydzielony w ramach agencji mediowej ACR zespół obsługujący autorskie narzędzie System3. Zespół IT VENITI przy wsparciu specjalistów ACR opracował mechanizm pozwalający na automatyczne rozliczanie zakupów dokonanych po przekierowaniu ze strony internetowej programu PayBack.

Informacja została uznana za istotną ponieważ przystąpienie do programu PayBack zwiększy rozpoznawalność marek KRUZY.PL i Plażuj.pl oraz będzie miało korzystny wpływ na wysokość sprzedaży w ramach tych marek.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect."

Maciej Szymański – Prezes Zarządu
2012-09-18 12:09:34
Raport EBI nr 38/2012
Rozpoczęcie współpracy z linią żeglugową Disney Cruise Line

Zarząd VENITI S.A. informuje o rozpoczęciu współpracy z kolejną linią żeglugową - Disney Cruise Line. Współpraca będzie obejmowała sprzedaż rejsów wycieczkowych tej linii klientom VENITI S.A. Disney Cruise Line należy do Magical Cruise Company Limited, prowadzi działalność w formie spółki zależnej Walt Disney Co. Linia oferuje rejsy wycieczkowe wzbogacone atrakcjami ze świata Walta Disneya.

Linia żeglugowa Disney Cruise Line działa na rynku rejsów wycieczkowych od prawie 17 lat. Dwa posiadane przez linię statki wycieczkowe, Disney Magic oraz Disney Wonder, pływają po Bahamach, Karaibach, Alasce, Morzu Śródziemnym, Europie Północnej, Riwierze Meksykańskiej i Kanale Panamskim. Disney Cruise Lines posiada prawie 3% udziału w światowym rynku rejsów wycieczkowych.

Dzięki podjęciu współpracy z Disney Cruise Line, VENITI S.A. rozszerzy swoją ofertę o segment bardzo atrakcyjnych rejsów rodzinnych dedykowanych Klientowi bardziej zamożnemu. O kolejnych tego typu umowach Spółka będzie informować w raportach bieżących.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Maciej Szymański – Prezes Zarządu
2012-09-17 13:53:18
Raport EBI nr 37/2012
Informacja ws. marki 5 Stars Club Business Travel

Zarząd Spółki VENITI S.A. informuje, że związku z informacją o ogłoszeniu niewypłacalności przez Pana Pawła Muszyńskiego, z którym spółka zawarła umowę dot. przejęcia marki 5 Stars Club Business Travel, rozważa renegocjowanie warunków tejże umowy. O zawarciu umowy spółka informowała w raporcie bieżącym nr 31/2012 z dnia 2 sierpnia 2012 roku.

Jednocześnie Zarząd informuje, że decyzję o odkupieniu marki 5 Stars Club Business Travel i zatrudnieniu części pracowników firmy w strukturze VENITI podjął po zapoznaniu się z sytuacją finansową właściciela 5 Stars Club. Decyzja została podjęta mając na uwadze 20-letnie doświadczenie zespołu specjalistów 5 Stars Club, imponujące portfolio zrealizowanych wyjazdów oraz duże zaufanie jakim marka cieszy się wśród największych polskich i zagranicznych firm, dla których realizowane były wyjazdy.

Przejęcie marki 5 Stars Club Business Travel to efekt konsekwentnie realizowanej przez Zarząd VENITI strategii w zakresie budowania silnego działu Incentive, w ramach którego realizowane są wyjazdy motywacyjne dla firm. Dzięki połączeniu potencjału marki 5 Stars Club (silnego zespołu, know how i portfela klientów) z zapleczem biznesowym, produktowym i technologicznym spółki VENITI, VENITI S.A. znacznie przyspieszy swój rozwój i realizację prognoz. Ogłoszenie niewypłacalności przez Pana Pawła Muszyńskiego nie ma wpływu na bieżącą działalność i finanse spółki VENITI.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt 2 Załącznika Nr 3 ("Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect") do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Maciej Szymański – Prezes Zarządu
2012-09-17 12:28:06
Raport EBI nr 36/2012
Podpisanie istotnej umowy w ramach marki 5 Stars Club Business Travel

Zarząd Spółki VENITI S.A. informuje, że w dniu 5 września 2012 w ramach marki 5 Stars Club Business Travel - Działu Incentive VENITI - otrzymał podpisaną umowę na realizację wyjazdu szkoleniowego dla jednego z polskich liderów rynku rozwiązań technologicznych dla biznesu.

Przedmiotem umowy jest organizacja wyjazdu szkoleniowego na pokładzie statku wycieczkowego dla grupy 44 kontrahentów firmy. Obecna wartość kontraktu przekracza 400 tys. zł, a wartość umowy może wzrosnąć, gdyż Klient planuje zwiększać ilość osób biorących udział w imprezie.

Informacja została uznana za istotną ponieważ wartość umowy ma znaczący wpływ na przychody Emitenta oraz pokazuje duży potencjał synergii brandu KRUZY.PL (rejsy wycieczkowe) i przejętej przez VENITI S.A. marki 5 Stars Club Business Travel (wyjazdy motywacyjne, szkolenia, konferencje). Emitent informował o przejęciu marki 5 Stars Club Business Travel w komunikacie bieżącym nr 31/2012 z dnia 2 sierpnia 2012 roku.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect."

Maciej Szymański – Prezes Zarządu
2012-09-06 09:32:15
Raport EBI nr 35/2012
Przyjęcie VENITI S.A. do prestiżowego stowarzyszenia Society of Incentive and Travel Executives

Zarząd Spółki VENITI S.A. informuje, że w dniu 5 września 2012 otrzymał dokumenty potwierdzające przyjęcie do międzynarodowego stowarzyszenia zrzeszającego profesjonalnych organizatorów, ekspertów i zleceniodawców spotkań i wydarzeń firmowych - Society of Incentive and Travel Executives (Site).

Site jest prestiżową organizacją z ponad 35 letnią tradycją, do której należy ponad 2 100 członków z 87 krajów zorganizowanych w 35 lokalnych i regionalnych oddziałach. Członkowie są reprezentantami linii lotniczych, convention bureaux, organizacji promujących destynacje, agencji specjalizujących się w organizacji podróży i programów typu Incentive, hoteli i obiektów konferencyjno-kongresowych oraz działów korporacji, które odpowiadają za zarządzanie personelem.

Cele stowarzyszenia to integracja środowiska, edukacja oraz promocja swoich członków. Przynależność do Site daje możliwość lobbingu na rzecz swojego kraju i firmy oraz podtrzymywania i nawiązywania kontaktów.

W ocenie Zarządu przyjęcie VENITI do Site pozwoli na wzmocnienie pozycji marki 5 Stars Club Business Travel - Działu Incentive VENITI - oraz w bezpośredni sposób przyczyni się do dalszego szybkiego rozwoju Spółki.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Maciej Szymański – Prezes Zarządu
2012-09-05 14:59:09
Raport EBI nr 34/2012
Podpisanie istotnej umowy w ramach marki 5 Stars Club Business Travel

Zarząd Spółki VENITI S.A. informuje, że w dniu 23 sierpnia 2012 w ramach marki 5 Stars Club Business Travel - Działu Incentive VENITI - otrzymał podpisaną umowę na realizację wyjazdu motywacyjnego dla jednej z największych polskich firm z branży paliwowej.

Przedmiotem umowy jest organizacja wyjazdu typu Incentive dla grupy 46 Klientów firmy. Wartość kontraktu przekracza 180 tys. zł.

Informacja została uznana za istotną ponieważ jest to pierwszy wyjazd motywacyjny realizowany w ramach marki 5 Stars Club Business Travel, o której przejęciu Spółka informowała w komunikacie bieżącym nr 31/2012 z dnia 2 sierpnia 2012 roku.

Od początku sierpnia Spółka w ramach przejętej marki 5 Stars Club przygotowała oferty dla 5 znaczących zapytań, o wartości przekraczającej 2 mln zł, które w chwili obecnej znajdują się na tzw. krótkich listach.

W ocenie Emitenta liczne zapytania ofertowe otrzymywane przez zespół 5 Stars Club oraz tak szybkie sfinalizowanie pierwszej umowy w ramach przejętej marki pokazują jej znaczący potencjał i doprowadzą do dynamicznego rozwoju tego strategicznego segmentu działalności Emitenta. O kolejnych tego typu umowach Spółka będzie informować w raportach bieżących.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect."

Maciej Szymański – Prezes Zarządu
2012-08-23 11:15:32
Raport EBI nr 33/2012
Dofinansowanie projektu wdrożenia internetowej platformy B2B dla sprzedaży rejsów wycieczkowych

Zarząd VENITI S.A. informuje, że w dniu 20 sierpnia 2012 roku, Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw, będąca Regionalną Instytucją Finansującą, przesłała do spółki decyzję o uzyskaniu pozytywnej oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu nr WND-POIG.08.02.00-14-165/12 ("Wdrożenie internetowej platformy B2B dla sprzedaży rejsów wycieczkowych"). Tym samym wniosek został przekazany do oceny merytorycznej.

Projekt, którego dotyczy wniosek, przewiduje stworzenie i rozbudowanie w ramach KRUZY.PL, tj. pierwszej w Polsce internetowej platformy sprzedaży rejsów wycieczkowych, systemu sprzedaży agencyjnej (B2B) z możliwością umieszczania wyszukiwarki online na stronie internetowej partnera, a następnie zintegrowanie systemu B2B funkcjonującego w ramach KRUZY.PL z systemem TOM (Travel Office Management). Pozwoli to na automatyczne podłączenie do platformy, z której korzysta ponad 2000 agentów turystycznych w całej Polsce.

W komunikacie bieżącym nr 30/2012 z dnia 27 czerwca 2012 roku spółka informowała o podpisaniu listu intencyjnego z firmą Travel Office Management Sp. z. o.o. dot. integracji oferty rejsów wycieczkowych platformy KRUZY.PL z systemem multiagencyjnym TOM. Złożenie wniosku o dofinansowanie tego projektu w ramach działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka jest kolejnym krokiem prowadzącym do realizacji postanowień wspomnianego listu intencyjnego.

W ramach planowanego wdrożenia rozbudowie będą podlegały także narzędzia CRM systemu B2B co wpłynie na dalszą poprawę efektywności kontaktów z agentami. Całkowite planowane wydatki na realizację projektu to ponad 1,3 mln zł, z czego prawie 50% zostanie dofinansowane ze środków publicznych w ramach działania 8.2 PO IG.

Planowana integracja oraz działania mające na celu dofinansowanie projektu ze środków publicznych wpisują się w strategię Zarządu w zakresie budowania szerokiej platformy sprzedażowej rejsów wycieczkowych, będzie miała istotny wpływ na wyniki finansowe, znacznie przyspieszy rozwój spółki i realizację prognoz.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Maciej Szymański – Prezes Zarządu
2012-08-21 09:58:26
Raport EBI nr 31/2012
Przejęcie firmy 5 Stars Club Business Travel

Zarząd VENITI S.A. informuje, że w dniu 1 sierpnia 2012 roku dokonał realizacji postanowień listu intencyjnego podpisanego z firmą 5 Stars Club Business Travel, o którym informował w komunikacie bieżącym nr 27/2012 z dnia 13 czerwca 2012 roku. W wyniku podjętych działań w dniu 1 sierpnia 2012 roku pomiędzy Panem Pawłem Muszyńskim właścicielem 5 Stars Club Business Travel, a VENITI S.A. została zawarta umowa, na mocy której spółka przejęła zorganizowaną część firmy 5 Stars Club Business Travel i nabyła prawa do wykorzystywania jej marki.

Zgodnie z zapisami umowy Zarząd VENITI S.A. rozpoczął działania mające na celu przeprowadzenie nowej emisji 84.000 akcji spółki VENITI S.A. po cenie emisyjnej 7 zł. Emitowane akcje stanowić będą wynagrodzenie dla Pana Pawła Muszyńskiego z tytułu sprzedaży przez niego brandu "5 Stars Club Business Travel" na rzecz VENITI S.A.

5 Stars Club Business Travel jest jednym z wiodących podmiotów działających w branży wyjazdów motywacyjnych, posiada ugruntowaną pozycję, szerokie grono ponad 100 klientów, a jego przychody w roku 2011 wyniosły ponad 10 mln zł.

W ocenie Zarządu połączenie potencjałów posiadanych przez VENITI i 5 Stars Club Business Travel pozwoli na znaczne wzmocnienie pozycji VENITI S.A. na rynku wyjazdów motywacyjnych i w bezpośredni sposób przyczyni się do dalszego szybkiego rozwoju Spółki.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt 2 Załącznika Nr 3 ("Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect") do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Maciej Szymański – Prezes Zarządu
2012-08-02 12:41:36
Raport EBI nr 30/2012
Podpisanie listu intencyjnego w sprawie integracji oferty Kruzy.pl z systemem multiagencyjnym TOM

Zarząd VENITI S.A. informuje, że w dniu 27 czerwca 2012 roku podpisał list intencyjny ze spółką Travel Office Management Sp. z. o.o. w sprawie integracji oferty rejsów wycieczkowych platformy KRUZY.PL z systemem multiagencyjnym TOM. Spółka Travel Office Management, będąca dostawcą systemu TOM, należy do grupy kapitałowej SYNERWAY S.A.

SYNERWAY S.A. jest spółką działającą w obszarze nowych technologii, która łączy kompetencje z zakresu mediów interaktywnych, automatyzacji procesów sprzedażowych B2B i B2C. Spółka posiada najszersze w Polsce doświadczenie w zakresie projektowania i wdrażania systemów rezerwacyjnych dla branży turystycznej.

System multiagencyjny TOM pozwala przeglądać i dokonywać rezerwacji oferty wielu touroperatorów w jednym miejscu i stanowi nowoczesne i sprawdzone oprogramowanie dla biur podróży, będące alternatywą dla systemu MerlinX.

Wdrożenie będzie pierwszym tego typu projektem informatycznym w Polsce i w efekcie pozwoli ponad 2000 agentów na sprawdzanie dostępności i dokonywanie rezerwacji rejsów wycieczkowych w czasie rzeczywistym.

Planowana integracja wpisuje się w strategię Zarządu w zakresie budowania szerokiej platformy sprzedażowej, będzie miała istotny wpływ na wyniki finansowe, znacznie przyspieszy rozwój spółki i realizację prognoz.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

Maciej Szymański – Prezes Zarządu
2012-06-27 14:50:39
Raport EBI nr 28/2012
Zarejestrowanie przez Sąd zmiany siedziby Spółki

Zarząd VENITI S.A. informuje, że w dniu 21 czerwca 2012 r. otrzymał informację z Krajowego Rejestru Sądowego dotyczącą rejestracji przez Sąd zmiany siedziby Spółki.

Siedzibą Spółki VENITI S.A. jest miasto Warszawa. Adres Spółki: 00-837 Warszawa ulica Pańska 96 lok. 38.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

Maciej Szymański – Prezes Zarządu
2012-06-21 20:39:42
Raport EBI nr 27/2012
Podpisanie listu intencyjnego w sprawie przejęcia firmy z branży Incentive Travel

Zarząd VENITI S.A. informuje, że w dniu 12 czerwca 2012 roku podpisał list intencyjny w sprawie przejęcia firmy 5 STARS działającej w branży Incentive Travel.

Przejmowana firma jest jednym z wiodących podmiotów działających w branży wyjazdów motywacyjnych, posiada ugruntowaną pozycję i szerokie grono ponad 100 klientów. Przychody przejmowanego podmiotu w roku 2011 wyniosły ponad 10 mln zł.

W ocenie Zarządu planowane przejęcie pozwoli na wzmocnienie pozycji VENITI S.A. na rynku wyjazdów motywacyjnych i w bezpośredni sposób przyczyni się do dalszego szybkiego rozwoju Spółki.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

Maciej Szymański – Prezes Zarządu
2012-06-13 17:45:06
Raport EBI nr 26/2012
Wdrożenie ofert armatora Louis Cruises w Kruzy.pl

Zarząd VENITI S.A. informuje o dodaniu w dniu dzisiejszym, do portalu Kruzy.pl, kolejnej linii żeglugowej - Louis Cruises. Louis Cruises jest częścią istniejącej od 1935 roku Louis Public Company, jednej z czołowych europejskich spółek zajmujących się cruisingiem i hotelarstwem.

Umowa z linią żeglugową Louis Cruises została podpisana w dniu 27.02.2012 r., o czym spółka informowała w raporcie bieżącym nr 10/2012.

Linia żeglugowa Louis Cruises jest czołowym europejskim armatorem, który działa na rynku od ponad 25 lat. Spółka specjalizuje się w organizacji rejsów w obrębie Wysp Greckich i Tureckiej Riwiery.

Dzięki współpracy z Louis Cruises, platforma KRUZY.PL rozszerza swoją ofertę o segment krótkich rejsów kameralnych, co powinno znacznie zwiększyć sprzedaże oferty dla Klientów wybierających rejsy w ekonomicznym segmencie cenowym.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Maciej Szymański – Prezes Zarządu
2012-06-12 13:27:25
Raport EBI nr 24/2012
Podpisanie istotnej umowy w ramach marki EXCITERS

Zarząd Spółki VENITI S.A. informuje, że w dniu 14 maja 2012 w ramach marki EXCITERS - Działu Incentive VENITI - otrzymał podpisaną umowę na realizację wyjazdu motywacyjnego dla jednego z największych międzynarodowych koncernów paliwowych.

Przedmiotem umowy jest organizacja wyjazdu typu Incentive dla grupy 35 kontrahentów firmy. Obecna wartość kontraktu przekracza 300 tys. zł, a wartość umowy może wzrosnąć do ponad 500 tys. zł, gdyż Klient planuje zwiększać ilość osób biorących udział w imprezie.

Informacja została uznana za istotną ponieważ jej wartość ma znaczący wpływ na przychody Emitenta. Od początku roku Spółka w ramach marki EXCITERS - Działu Incentive VENITI - podpisała 5 umów, których przedmiotem jest organizacja wyjazdów integracyjnych łącznie dla grupy 175 osób. Wartość nowopodpisanych umów to 1,2 mln zł.

W ocenie Emitenta rosnąca liczba nowych umów oraz liczne zapytania ofertowe otrzymywane przez Dział Incentive doprowadzą do dynamicznego rozwoju tego segmentu działalności Emitenta, który jest strategicznym obszarem działalności VENITI. O kolejnych tego typu umowach Spółka będzie informować w raportach bieżących.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect."

Maciej Szymański – Prezes Zarządu
2012-05-15 10:38:49
Raport EBI nr 22/2012
Zmiana Autoryzowanego Doradcy

Zarząd VENITI S.A. niniejszym informuje, że z dniem 7 maja br. została rozwiązana umowa o świadczenie usług autoryzowanego doradcy z Domem Maklerskim Capital Partners S.A.

Jednocześnie wypełniając przepis § 18 ust. 3 Regulaminu ASO Emitent zawarł nową umowę w tym zakresie z DSBJ Grupa Doradcza Sp. z o.o.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Maciej Szymański – Prezes Zarządu
2012-05-07 13:45:50
Raport EBI nr 21/2012
Zmiana adresu siedziby Spółki

Zarząd VENITI S.A. informuje, że w dniu 17.04.2012 podjął uchwałę o zmianie siedziby Spółki.

Aktualny adres siedziby Spółki to:
ul. Pańska 96/38
00-837 Warszawa

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 Załącznika nr 1 do Uchwały nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu".

Maciej Szymański – Prezes Zarządu
2012-04-18 13:20:41
Raport EBI nr 20/2012
Rozszerzenie oferty marki Plażuj.pl o nowe apartamenty w Hiszpanii

Zarząd VENITI S.A. informuje, że w dniu 12.04.2012 w ramach marki Plażuj.pl - działu turystyki pobytowej VENITI - zawarł umowę na wynajem miejsc krótkoterminowego zakwaterowania w regionie hiszpańskiego Wybrzeża Costa Azahar z firmą Alias Inversiones S.L

Alias Inversiones S.L. z siedzibą w Marbella jest hiszpańskim biurem pośrednictwa nieruchomości. Oferuje sprzedaż i najem nieruchomości położonych wzdłuż hiszpańskiego wybrzeża, a specjalnością firmy jest region Costa del Sol i Costa del Azahar.

Najnowsze apartamenty Plażuj.pl są zlokalizowane w miasteczku wakacyjnym Marina d'Or, które jest częścią nadmorskiego kurortu Oropesa del Mar, położonego na Costa Azahar (okolice Walencji). Costa Azahar jest zaliczane do jednych z najczystszych wybrzeży w całej Hiszpanii. Jest to również bardzo dobra baza wypadowa dla miłośników wycieczek. Z łatwością można się stąd dostać do takich miast jak Barcelona, Tarragona, Castellon czy Walencja. Marina D'Or to jeden z większych europejskich projektów turystycznych oferujący wiele atrakcji dla wypoczywających turystów i ich rodzin, w tym: hotele, restauracje, bary, parki tematyczne, baseny, boiska, obiekty sportowe i SPA.

Rozszerzenie oferty o kolejne obiekty wypoczynkowe w bardzo konkurencyjnych cenach wpisuje się w strategię Zarządu w zakresie budowania silnej marki oferującej polskim Klientom wynajem apartamentów wakacyjnych w najatrakcyjniejszych cenowo europejskich destynacjach i będzie miało pozytywny wpływ na wyniki finansowe spółki.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2. pkt. 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Maciej Szymański – Prezes Zarządu
2012-04-13 08:56:53
Raport EBI nr 19/2012
Zmiany w strukturze akcjonariatu i umów lock up

W związku z transakcjami zbycia akcji wyemitowanych przez VENITI S.A. przez 2E Investments Limited z siedzibą w Nikozji (Cypr) na rzecz Członków Zarządu Spółki (Raporty ESPI 3/2012, 4/2012 i 5/2012) doszło do istotnych zmian w strukturze akcjonariatu Emitenta, która aktualnie przedstawia się następująco:

Maciej Szymański - Prezes Zarządu Emitenta - posiada 472.500 akcji tj. 42,34% ogólnej liczby akcji i głosów na WZ Spółki.
Dariusz Matulka - Członek Zarządu Emitenta - posiada 472.500 akcji tj. 42,34% ogólnej liczby akcji i głosów na WZ Spółki.

Pozostali akcjonariusze posiadają łącznie 171.000 akcji tj. 15,32% ogólnej liczby akcji i głosów na WZ Spółki.

Powyższe zmiany w akcjonariacie były możliwe w wyniku udzielonej przez Spółkę zgody 2E Investments Limited na zbycie akcji Emitenta, co przewidywała umowa lock up zawarta 24 stycznia br. Jednocześnie akcje będące przedmiotem transakcji będą objęte umowami lock up, o których była mowa w raporcie EBI 1/2012 na podstawie stosownych aneksów, o czym Spółka poinformuje w odrębnym raporcie.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Maciej Szymański – Prezes Zarządu
2012-04-11 12:29:59
Raport EBI nr 18/2012
Wdrożenie nowych funkcjonalności w Kruzy.pl

Zarząd VENITI S.A. informuje o uruchomieniu w dniu dzisiejszym nowych funkcjonalności portalu KRUZY.PL, pierwszej w Europie Środkowo-Wschodniej platformy pozwalającej na rezerwowanie rejsów wycieczkowych w czasie rzeczywistym.

Pierwsza z dodanych funkcjonalności udostępnia Klientom możliwość dokonywania płatności elektronicznych za złożone rezerwacje. Płatności realizowane są za pośrednictwem bezpiecznego systemu transakcji dostarczanego przez eCard S.A., z którą VENITI zawarła umowę w zakresie bezgotówkowego rozliczania transakcji finansowych.

Udostępnione sposoby płatności uwzględniają m.in. karty płatnicze Visa, Visa Electron, MasterCard i Maestro oraz przelewy poprzez systemy bankowości internetowej. Wdrożone rozwiązanie jest unikalne na polskim rynku sprzedaży rejsów wycieczkowych i wyróżnia VENITI na tle konkurentów.

Druga z dodanych funkcjonalności umożliwia Klientom wybór i zakup kilku wariantów ubezpieczenia, w tym również ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z rezerwacji. Pakiety ubezpieczeń oferowane są w ramach umowy jaką VENITI posiada z Towarzystwem Ubezpieczeń EUROPA S.A.

W ocenie Zarządu Spółki wprowadzone usprawnienia będą miały wpływ na wyniki finansowe, w szczególności na zwiększenie sprzedaży rejsów wycieczkowych przez platformę KRUZY.PL. Tym samym jest to kontynuacja strategii Zarządu w zakresie wypromowania rejsów wycieczkowych w Polsce oraz budowania silnej marki oferującej ten produkt.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 Załącznika nr 1 do Uchwały nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu

Maciej Szymański – Prezes Zarządu
2012-04-05 13:32:45
Raport EBI nr 16/2012
Rozszerzenie oferty marki Plażuj.pl o nowe apartamenty w Chorwacji

Zarząd Spółki VENITI S.A. informuje, że w dniu 02.04.2012 w ramach marki Plażuj.pl - działu turystyki pobytowej VENITI - zawarł umowę na wynajem miejsc krótkoterminowego zakwaterowania z firmą Danex Umag - cenionym w branży chorwackim touroperatorem, specjalizującym się regionach Istria i Kvarner. Danex Umag jest członkiem Stowarzyszenia Chorwackich Biur Turystycznych (UHPA), działa na rynku turystycznym od ponad 20 lat.

Informacja została uznana za istotną ponieważ w wyniku podpisanej umowy oferta Plażuj.pl zostanie rozszerzona o nowe apartamenty wakacyjne w kurortach Umag i Pula w Chorwacji. Nowe obiekty wypoczynkowe o standardzie od 3 do 4 gwiazdek, zlokalizowane są w najbardziej popularnych chorwackich resortach półwyspu Istria nad Adriatykiem.

Rozszerzenie oferty o kolejne obiekty wypoczynkowe w bardzo konkurencyjnych cenach wpisuje się w strategię Zarządu w zakresie budowania silnej marki oferującej polskim Klientom wynajem apartamentów wakacyjnych w najatrakcyjniejszych cenowo europejskich destynacjach i będzie miało pozytywny wpływ na wyniki finansowe spółki.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2. pkt. 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Maciej Szymański – Prezes Zarządu
2012-04-03 12:04:51
Raport EBI nr 15/2012
Oświadczenie w przedmiocie stosowania zasad ładu korporacyjnego

Zarząd VENITI S.A. w załączeniu przekazuje oświadczenie Spółki w przedmiocie stosowania zasad ładu korporacyjnego "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".

Załącznik:
VENITI_oswiadczenie_ws._dobrych_praktyk_spolek_NC.pdf.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Maciej Szymański – Prezes Zarządu
2012-03-27 16:44:03
Raport EBI nr 14/2012
Zawarcie istotnej umowy - uruchomienie nowej destynacji w ramach marki Plażuj.pl

Zarząd Spółki VENITI S.A. informuje, że w dniu 15.03.2012 w ramach marki Plażuj.pl - działu turystyki pobytowej VENITI - zawarł umowę na wynajem miejsc krótkotrwałego zakwaterowania z Oralia Travel&Tour Ltd. - cypryjską spółką branży turystycznej będącą członkiem Światowej Federacji Związków Biur Podróży (UFTA) oraz Cypryjskiego Stowarzyszenia Biur Podróży (ACTA).

Informacja została uznana za istotną ponieważ w wyniku podpisanej umowy do oferty Plażuj.pl zostaną wprowadzone apartamenty wakacyjne w nowej destynacji, na Cyprze, w kurortach Paphos, Larnaka, Limassol i Protaras. Najnowsza oferta Plażuj.pl to obiekty o standardzie od 3 do 4 gwiazdek, zlokalizowane w najbardziej popularnych cypryjskich resortach.

W opinii Zarządu doskonale rozwinięta infrastruktura proponowanych obiektów i niewygórowane ceny wynajmu znakomicie wpisują się w ofertę Plażuj.pl jednocześnie rozszerzając ją o miejsca szczególnie atrakcyjne dla osób młodych oraz rodzin z dziećmi.

Rozszerzenie oferty Plażuj.pl o kolejny kierunek wpisuje się w strategię Zarządu w zakresie budowania silnej marki oferującej polskim Klientom wynajem apartamentów wakacyjnych w najatrakcyjniejszych cenowo europejskich destynacjach i będzie miało pozytywny wpływ na wyniki finansowe spółki. O wprowadzeniu do oferty kolejnych destynacji Spółka będzie informować w raportach bieżących.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt 2. Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Maciej Szymański – Prezes Zarządu
2012-03-16 09:31:12
Raport EBI nr 13/2012
Zbycie udziałów w INOVELTI Sp. z o.o.

Zarząd Spółki VENITI S.A. informuje, że w dniu 15.03.2012 r. dokonał zbycia posiadanych przez Spółkę 100 udziałów w INOVELTI Sp. z o.o. za cenę 60.000,00 zł za wszystkie udziały. Po dokonaniu transakcji Spółka nie posiada już żadnych udziałów w INOVELTI Sp. z o.o.

Zarząd Emitenta informuje, że sprzedaż posiadanych w INOVELTI Sp. z o.o. udziałów jest rezultatem prowadzonej przez Zarząd strategii mającej na celu całkowite skupienie się na rozwijaniu działalności w zakresie sprzedaży produktów turystycznych dla Klientów indywidualnych i przedsiębiorstw.

Jednocześnie Zarząd informuje, że VENITI S.A. stworzyła swój wewnętrzny zespół specjalistów IT, który kontynuuje rozwijanie elektronicznych platform sprzedażowych spółki. W ocenie Zarządu podjęte działania pozwolą na ograniczenie kosztów, lepszą komunikację pomiędzy działem sprzedaży i działem IT oraz w znaczący sposób przyspieszą prace nad rozwojem platform sprzedażowych. Ponadto transakcja będzie miała pozytywny wpływ na wynik finansowy spółki oraz jej przepływy pieniężne.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt 1. Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Maciej Szymański – Prezes Zarządu
2012-03-15 16:48:37
Raport EBI nr 12/2012
Podpisanie istotnej umowy w ramach marki EXCITERS

Zarząd Spółki VENITI S.A. informuje, że w dniu 08.03.2012 w ramach marki EXCITERS - działu Incentive VENITI - zawarł umowę na realizację wyjazdu integracyjnego dla spółki należącej do międzynarodowego koncernu z branży budowlanej. Umowa obejmuje zorganizowanie wyjazdu Incentive dla grupy 35 osób. Wartość kontraktu wynosi 115.000 zł.

Informacja została uznana za istotną ponieważ jest to pierwsza zawarta umowa na wyjazd Incentive w bieżącym roku. Od początku roku specjaliści z działu Incentive VENITI przygotowali oferty dla ponad 25 zapytań od Klientów korporacyjnych i agencji eventowych. Wartość ofert znajdujących się obecnie na tzw. krótkich listach wynosi prawie 1 mln zł.

W ocenie Zarządu ilość pozyskanych zapytań i rokowania dot. ich finalizacji pokazują ogromny potencjał rozwoju marki EXCITERS i będą miały znaczący wpływ na wyniki finansowe spółki. Jest to także efekt realizacji strategii Zarządu w zakresie zbudowania działu Incentive bazującego na ofercie rejsów wycieczkowych. O kolejnych tego typu umowach Spółka będzie informować w raportach bieżących.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect."

Maciej Szymański – Prezes Zarządu
2012-03-09 15:05:33
Raport EBI nr 10/2012
Umowa z linią żeglugową - Louis Cruises

Zarząd VENITI S.A. informuje o rozpoczęciu z dniem 27 lutego br. współpracy z kolejną linią żeglugową - Louis Cruises. Współpraca będzie obejmowała sprzedaż rejsów wycieczkowych tej linii klientom VENITI S.A. Louis Cruises jest częścią istniejącej od 1935 roku Louis Public Company, jednej z czołowych europejskich spółek zajmujących się cruisingiem i hotelarstwem.

Linia żeglugowa Louis Cruises działa na rynku rejsów wycieczkowych od ponad 25 lat, swoją działalność rozpoczęła od krótkich rejsów w regionie Wschodniego Morza Śródziemnego. W roku 2004 firma zakupiła statki Royal Olimpic Cruises rozszerzając zakres działalności. Dzisiaj flota Louis Cruises to 10 statków wypływających z wielu portów Morza Śródziemnego w regionie wysp greckich i Riwiery Tureckiej. Część floty linia czarteruje największym touroperatorom, np. Thompson, dzięki czemu obecnie może się pochwalić mianem piątego co do wielkości operatora rejsów wycieczkowych na świecie.

Dzięki podjęciu współpracy z Louis Cruises, VENITI S.A. rozszerzy swoją ofertę o segment krótkich rejsów w rejonie popularnych wysp greckich co znacznie zwiększy sprzedaże rejsów dla Klienta mniej zamożnego. O kolejnych tego typu umowach Spółka będzie informować w raportach bieżących.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Maciej Szymański – Prezes Zarządu
2012-02-28 09:00:25
Raport EBI nr 8/2012
Rozliczenie prognoz na rok 2011

Prognozy zamieszczone w Dokumencie Informacyjnym zakładały iż wartość sprzedanych usług turystycznych w 2011 roku wyniesie 4 000 tys. zł, a spółka pozyska 30 agentów. Tymczasem osiągnięte przez Spółkę rezultaty to wartość sprzedanych usług turystycznych na poziomie 3.000 tys. zł. oraz pozyskanie 30 agentów.

Mając na uwadze wyżej zaprezentowane dane finansowe oraz założenia ogólne do prognoz, należy stwierdzić, że przedstawione prognozy nie zostały zrealizowane z uwagi na nieziszczenie się założeń będących podstawą do sporządzenia prognoz.

Wartość sprzedaży usług turystycznych osiągnięta przez spółkę w IV kwartale, w znaczący sposób zaważyła na ostatecznych wynikach sprzedaży osiągniętych przez spółkę w 2011 r. Ostatecznie spółka z przyczyn od niej niezależnych nie zrealizowała w 100% podanych do publicznej wiadomości prognoz wartości sprzedaży na rok 2011.

Emitent w przedstawionym Dokumencie informacyjnym, jako założenia ogólne do prognoz, przewidywał wzmocnienie kursu EUR/PLN w latach 2011-2012 do poziomu 4 i utrzymanie w całym okresie prognozy kursu na poziomie poniżej 4,4. Jednym z zasadniczych założeń była także realizacja 25% wartości otrzymanych zapytań ofertowych na wyjazdy motywacyjne pod marką EXCITERS Incentive Travel.

Wysoki kurs EUR/PLN utrzymujący się w IV kwartale, a także ogólna sytuacja gospodarcza i polityczna w kraju jak i na świecie spowodowała przesunięcie podpisania umów ze znaczącymi Klientami firmy, co przełożyło się bezpośrednio na realizację jedynie 15% wartości trzymanych zapytań.

Zarząd VENITI S.A. mając na uwadze znaczące osłabienie kursu EUR/PLN w ostatnim okresie oraz portfolio posiadanych zapytań ofertowych (także tych przesuniętych z 2011 roku) niniejszym podtrzymuje zamieszczone w Dokumencie Informacyjnym prognozy na lata 2012-2013 zarówno w zakresie wartości sprzedanych usług turystycznych jak i rozwoju sieci agentów Spółki.

Podstawa prawna:
§ pkt. 2 ust 15 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

Maciej Szymański – Prezes Zarządu
2012-02-14 11:00:49
Raport EBI nr 7/2012
Zmiany w składzie i ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej

Zarząd VENITI S.A. informuje, że w dniu 6 lutego br. Pan Marek Gąsiewski Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki złożył rezygnację z członkostwa w tym organie Spółki. Przyczyną rezygnacji jest zamiar uczestniczenia w działalności operacyjnej Emitenta.

Jednocześnie pozostali członkowie Rady Nadzorczej Emitenta działając w § 17 ust. 4. dokonali w drodze kooptacji uzupełnienia składu Rady Nadzorczej powołując Pana Bogdana Kołakowskiego.

W trakcie posiedzenie Rady Nadzorczej, bezpośrednio po kooptacji, Rada wybrała na swojego Przewodniczącego Pana Pawła Jarzyńskiego, a na wiceprzewodniczącego Pana Tomasza Dąbrowskiego.

Podstawa prawna:
§ 3 ust.2 pkt 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Maciej Szymański – Prezes Zarządu
2012-02-07 11:45:02
Raport EBI nr 6/2012
Wybór audytora do badania sprawozdań finansowych za rok 2011

Zarząd VENITI S.A. informuje, iż w dniu 6 lutego br. Rada Nadzorcza Emitenta podjęła uchwałę o wyborze firmy audytorskiej Kancelaria Auditingu i Podatków Alfa mgr Jadwiga Godlewska z siedzibą w Grójcu, jako podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011.

Kancelaria Auditingu i Podatków Alfa mgr Jadwiga Godlewska jest wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod nr ewidencyjnym 2003.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Maciej Szymański – Prezes Zarządu
2012-02-07 11:39:11
Raport EBI nr 5/2012
Wyznaczenie pierwszego dnia notowań akcji VENITI S.A.

Zarząd VENITI S.A. niniejszym informuje, że Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwałą Nr 87/2012 z dnia 27 stycznia 2012 roku wyznaczył pierwszy dzień notowań akcji serii A i B na 1 lutego 2012 roku. Jednocześnie tą samą uchwałą został wyznaczony ostatni dzień notowań praw do akcji serii B na 31 stycznia 2012 roku.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Maciej Szymański – Prezes Zarządu
2012-01-28 08:42:16
Raport EBI nr 4/2012
Zawarcie istotnej umowy - nawiązanie współpracy ze spółką Business Travel Club Sp. z o.o.

Zarząd Spółki VENITI S.A. informuje, że w dniu 25.01.2012 rozpoczął współpracę ze spółką Business Travel Club Sp. z o.o. Współpraca będzie obejmowała sprzedaż i dostawę krajowych i międzynarodowych biletów lotniczych dla klientów VENITI S.A.

Spółka Business Travel Club Sp. z o.o. działa na rynku od kilkunastu lat, specjalizuje się w rezerwacji i sprzedaży biletów lotniczych, przy wykorzystaniu umów dwustronnych z przewoźnikami lotniczymi, pozwalających na realizację podróży na optymalnych trasach i przy minimalizacji kosztów.

W ocenie Zarządu Spółki pozyskanie tak doświadczonego i profesjonalnego dostawcy biletów lotniczych będzie miało wpływ na wyniki finansowe, w szczególności na zwiększenie sprzedaży rejsów wycieczkowych KRUZY.PL oraz wyjazdów motywacyjnych w ramach marki EXCITERS. Tym samym jest to kontynuacja strategii Zarządu w zakresie wypromowania rejsów wycieczkowych w Polsce.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Maciej Szymański – Prezes Zarządu
2012-01-26 14:31:24
Raport EBI nr 2/2012
Wniosek o wyznaczenie 1 dnia notowań akcji serii A oraz akcji serii B

Zarząd VENITI S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu dzisiejszym w kancelarii GPW S.A. w Warszawie został złożony Wniosek o wyznaczenie pierwszego dnia notowań na dzień 1 lutego 2012 roku 1.000.000 akcji serii A oraz 116.000 akcji serii B.

Jednocześnie został także złożony Wniosek o wycofanie 116.000 Praw do Akcji serii B po sesji w dniu 31 stycznia 2012 roku.

Podstawa prawna:
§ 6 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Maciej Szymański – Prezes Zarządu
2012-01-24 15:57:31
Raport EBI nr 1/2012
Zawarcie umów lock-up

Zarząd VENITI S.A. informuje, że w dniu 24 stycznia 2012 roku otrzymał podpisane przez trzech największych akcjonariuszy Spółki Umowy lock-up obejmujące łącznie 884.000 akcji serii A.

Celem podpisanych umów jest wzmocnienie powiązań łączących Akcjonariuszy ze Spółką w celu zagwarantowania dalszego, stabilnego rozwoju Spółki oraz ich notowania w alternatywnym systemie obrotu - rynek NewConnect, organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Akcjonariusze zobowiązali się nie sprzedawać, ani w inny sposób nie przenosić własności, posiadania i praw do rozporządzania oraz nie obciążać żadnej posiadanych Akcji, w okresie od dnia podpisania Umowy do dnia 31 grudnia 2012 roku. Akcjonariusze są uprawnieni do sprzedaży Akcji, przeniesienia posiadania i praw do rozporządzania Akcjami w inny sposób lub obciążenia Akcji tylko w wypadku otrzymania pisemnej zgody Spółki.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Maciej Szymański – Prezes Zarządu
2012-01-24 12:44:35
Raport EBI nr 14/2011
Wdrożenie ofert armatorów Carnival Cruise Lines oraz Princess Cruises w Kruzy.pl

Zarząd VENITI S.A. informuje o dodaniu w dniu dzisiejszym, do portalu Kruzy.pl, dwóch kolejnych linii żeglugowych – Carnival Cruise Lines i Princess Cruises. Obydwie linie, będące własnością Carnival Corporation & PLC, największego na świecie organizatora rejsów wycieczkowych, mają ponad 27% udziału w rynku rejsów wycieczkowych i rocznie obsługują ponad 5,5 mln. pasażerów.

Dodanie ofert dwóch amerykańskich armatorów pozwoli na znaczne rozszerzenie oferty przeznaczonej dla Klientów indywidualnych i agentów VENITI S.A., liczba oferowanych za pośrednictwem platformy rejsów wzrosła z niemal 2000 do przeszło 5000.

Carnival Cruise Line jest największym na świecie armatorem statków wycieczkowych. Specjalizuje się w rejsach po Karaibach, Bahamach, Hawajach, Wybrzeżu Atlantyku, Kanadzie i Alasce oraz w rejsach transatlantyckich.

Princess Cruise Line jest linią żeglugową klasy Premium, specjalizuje się w rejsach "egzotycznych", oferuje jedne z najbardziej ekskluzywnych i najbardziej urozmaiconych wycieczek fakultatywnych.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Maciej Szymański – Prezes Zarządu
2011-12-22 12:08:54
Raport EBI nr 13/2011
Podwyższenie kapitału i zmiana nazwy spółki zależnej

Zarząd VENITI S.A. niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Safpol Travel Sp. z o.o., na którym podjęto uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego do kwoty 450 tys. zł oraz zmiany nazwy na EXCITERS Sp. z o.o.

Powyższe decyzje związane są z realizacją strategii Emitenta nakreśloną w dokumencie informacyjnym. Jednocześnie Zarząd VENITI S.A. informuje, że w związku z powyższymi decyzjami czasowo odstępuje od zamiaru sprzedaży udziałów w Safpol Travel Sp. z o.o., której jest jedynym udziałowcem.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Maciej Szymański – Prezes Zarządu
2011-12-21 16:40:28
Raport EBI nr 12/2011
Powołanie Prezesa Zarządu

Zarząd VENITI S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym Rada Nadzorcza podjęła Uchwałę nr 1 na podstawie której powierzyła funkcję Prezesa Zarządu VENITI S.A. Panu Maciejowi Szymańskiemu, dotychczasowemu Członkowi Zarządu.

Podstawa prawna:
Załącznik nr 3, § 3 ust. 2, punkt 11 - do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Dariusz Matulka – Członek Zarządu
2011-12-06 18:48:04
Raport EBI nr 11/2011
Rezygnacja Prezesa Zarządu

Zarząd VENITI S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał pisemną rezygnację Pana Jakuba Adamowicza z funkcji Prezesa Zarządu VENITI S.A.

Pan Jakub Adamowicz złożył rezygnację z powodów osobistych.

Zarząd VENITI S.A. dziękuje Panu Jakubowi Adamowiczowi za dotychczasową współpracę.

Podstawa prawna:
Załącznik nr 3, § 3 ust. 2, punkt 11 - do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Maciej Szymański – Członek Zarządu
2011-12-02 20:11:38
Raport EBI nr 10/2011
Zawarcie istotnej umowy - nawiązanie współpracy agencyjnej ze spółką Urlopy.pl

Zarząd Spółki VENITI S.A. informuje, że w dniu 14.11.2011 rozpoczął współpracę agencyjną ze spółką Urlopy.pl S.A. Współpraca będzie obejmowała sprzedaż oferty VENITI poprzez sieć biur należących do spółki Urlopy.pl.

Spółka Urlopy.pl działa na rynku od czerwca 2007 roku, współpracuje z największymi touroperatorami działającymi na terenie Polski. Spółka posiada sieć agentów franczyzowych i duże doświadczenie rynkowe. W roku 2010 roku spółka nabyła 100% udziałów we Fly.pl wzbogacając tym samym swoje portfolio o produkty turystyki krajowej i zagranicznej.

Współpraca obejmie udostępnienie poszczególnym biurom Urlopy.pl bezpośredniego dostępu do systemu rezerwacyjnego platformy Kruzy.pl - pierwszego w Polsce systemu sprzedaży rejsów wycieczkowych w czasie rzeczywistym - tj. bez potrzeby oczekiwania na potwierdzenie dostępności miejsc, działającego na zasadzie click and buy.

W ocenie Zarządu Spółki pozyskanie tak znaczącego agenta będzie miało wpływ na wyniki finansowe oraz jest kontynuacją strategii Zarządu w zakresie zbudowania sieci agentów oraz wypromowania rejsów wycieczkowych.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Maciej Szymański – Członek Zarządu
2011-11-15 10:21:24
Raport EBI nr 8/2011
Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2011 roku

Zarząd VENITI S.A. podaje harmonogram publikacji raportów okresowych w 2011 roku:

     – 14 listopada 2011 roku / raport za III kwartał

Zmiana powyższej daty będzie przekazywana w formie oddzielnego raportu bieżącego nie później niż na 2 dni przed publikacją raportu okresowego.

Podstawa prawna:
Załącznik nr 3, par. 6, ust. 14.1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w ASO na rynku NewConnect".

Maciej Szymański – Członek Zarządu
2011-11-09 15:16:23
Raport EBI nr 7/2011
Realizacja celu emisji - uruchomienie portalu Kruzy.pl

Zarząd VENITI S.A. informuje o uruchomieniu w dniu dzisiejszym należącej do Emitenta platformy internetowej Kruzy.pl. Obecnie w systemie Kruzy.pl znajdują się dwie wiodące linie żeglugowe wraz ze szczegółowymi informacjami o każdym statku i rejsie, a Emitent pracuje nad wdrożeniem kolejnych armatorów. W ramach rozwoju sieci sprzedaży oferty proponowanej przez ten portal, VENITI rozpoczęła pracę nad wprowadzeniem systemu do pierwszych agencyjnych biur sprzedaży.

W ocenie Zarządu jest to pierwszy w Polsce zintegrowany system sprzedaży rejsów wycieczkowych w czasie rzeczywistym - tj. bez potrzeby oczekiwania na potwierdzenie dostępności miejsc. Uruchomienie portalu to realizacja jednego z celów, na które środki spółka pozyskała podczas tegorocznej prywatnej emisji akcji. Spółka szacuje, że wdrożenie projektu pozwoli na zwiększenie przychodów firmy o 0,1 mln zł jeszcze w tym roku. Zarząd Emitenta ocenia to wdrożenie jako istotne dla dalszej działalności VENITI S.A., będzie ono miało wpływ na osiągnięte wyniki finansowe Spółki, dlatego postanowił powiadomić o tym rynek.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 Załącznika nr 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Maciej Szymański – Członek Zarządu
2011-11-07 10:01:52
Raport EBI nr 6/2011
Uchwała Zarządu GPW dotycząca wyznaczenia pierwszego dnia notowań 116.000 Praw do Akcji serii B

Zarząd VENITI S.A. informuje, iż Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., Uchwałą nr 1361/2011, podjętą w dniu 3 listopada 2011 roku, wyznaczył pierwszy dzień notowań 116.000 Praw do Akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł każda, na dzień 8 listopada 2011r.

Prawa do akcji są oznaczone przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLVENIT00028" i będą notowane na rynku kierowanym zleceniami w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "VENITI-PDA" i oznaczeniem "VNTA".

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Maciej Szymański – Członek Zarządu
2011-11-04 10:21:08
Raport EBI nr 5/2011
Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego

Zarząd VENITI S.A. informuje iż w dniu dzisiejszym otrzymał informację o dokonaniu w dniu 14 października 2011 roku przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wpisu związanego z zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta o kwotę 11.600 zł. Podwyższenie kapitału zostało dokonane poprzez emisję 116.000 akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 złotych każda.

Po rejestracji kapitał zakładowy Spółki wynosi 111.600 złotych i dzieli się na 1.116.000 akcji o wartości nominalnej 0,10 złoty każda, w tym:

     – 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A,
     – 116.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B.

Ogólna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji wynosi 1.116.000 głosów.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2. pkt. 5 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Maciej Szymański – Członek Zarządu
2011-11-02 17:23:49
Raport EBI nr 4/2011
Złożenie wniosku o wyznaczenie 1 dnia notowań 116.000 PDA serii B

Zarząd VENITI S.A. informuje iż w dniu dzisiejszym Spółka złożyła do kancelarii GPW wniosek o wyznaczenie pierwszego dnia notowania 116.000 Praw do Akcji zwykłych na okaziciela serii B na dzień 8 listopada 2011 roku.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Maciej Szymański – Członek Zarządu
2011-11-02 13:45:59
Raport EBI nr 3/2011
Uchwała Zarządu GPW w sprawie wprowadzenia akcji serii A i B oraz PDA serii B

Zarząd VENITI S.A. informuje, iż w dniu 27 października 2011 roku Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął Uchwałę nr 1339/2011 w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, 116.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda oraz 116.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

Wprowadzenie do ASO nastąpi pod warunkiem zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego spółki VENITI S.A. w wyniku emisji akcji serii B.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Dariusz Matulka – Członek Zarządu
2011-10-28 11:49:43
Raport EBI nr 2/2011
Złożenie wniosku o wprowadzenie do obrotu na NewConnect

Zarząd VENITI S.A. informuje, iż w dniu 7 października 2010 roku został złożony do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wniosek o wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect następujących papierów wartościowych 1.000.000 Akcji Serii A i 116.000 Akcji Serii B o wartości nominalnej 0,10 PLN każda oraz 116.000 Praw do Akcji Serii B.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Dariusz Matulka – Członek Zarządu
2011-10-10 13:00:36
Raport EBI nr 1/2011
Uzyskanie dostępu do systemu EBI

Zarząd VENITI S.A. niniejszym informuje, iż w dniu 7 października 2011 roku na podstawie decyzji Działu Emitentów Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. otrzymał informację o uzyskaniu dostępu do systemu przekazywania raportów bieżących oraz raportów okresowych.

W związku z powyższym od dnia 7 października 2011 roku VENITI S.A. rozpoczyna przekazywanie informacji bieżących i okresowych za pośrednictwem systemu EBI.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Jakub Adamowicz – Prezes Zarządu
2011-10-10 12:58:45