Raporty bieżące ESPI

Raport ESPI nr 7/2017
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boomerang S.A. wraz z projektami uchwał.

Zarząd Spółki Boomerang S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 399 par 1 KSH oraz art. 4021 par.1 i art. 4022 KSH, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się 05 września 2017 r. o godz. 10:00 w lokalu Kancelaria Notarialna Artur Kędzierski-Notariusz, Wojciech Szczypkowski-Notariusz sp.p., ul. Bagno 2 lok.194, 00-112 Warszawa.

W załączeniu treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz wzór pełnomocnictwa.

Załączniki:
28203160_NWZ_Boomerang_Formularz_pozwalajacy_na_wykonywanie_pra_wa_glosu_przez.pdf
28203160_NWZ_Boomerang_porzadek_obrad_draft_20170808_fina_l.pdf
28203160_NWZ_Boomerang_projekty_uchwal_draft_20170807_fin_al.pdf

Podstawa prawna:
Inne uregulowania

Prezes Zarządu
2017-08-08
Raport ESPI nr 5/2017
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Boomerang S.A. z dn. 20.06.2017

Zarząd Boomerang S.A. przekazuje do publicznej wiadomości wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki z dnia 20 czerwca 2017 r.:

1. Argentum Capital LLC:
- liczba zarejestrowanych akcji na ZWZ: 1.418.500
- liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 1.418.500
- udział w liczbie głosów na ZWZ: 87,16%
- udział w ogólnej liczbie głosów: 63,55%

2. Robert Szulc:
- liczba zarejestrowanych akcji na ZWZ: 209.000
- liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 209.000
- udział w liczbie głosów na ZWZ: 12,84%
- udział w ogólnej liczbie głosów: 9,36%

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Prezes Zarządu
2017-06-20
Raport ESPI nr 3/2017
Uzupełnienie raportu ESPI nr 2/2017 z dnia 24 maja 2017 roku dot. ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boomerang S.A.

Zarząd Spółki Boomerang S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym przekazuje wszystkie załączniki do ogłoszenia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boomerang S.A. opublikowanego w raporcie ESPI nr 2/2017 z dnia 24 maja 2017 roku, które nie mogły być załączone w związku z problemami technicznymi. Wszystkie załączniki zostały prawidłowo opublikowane w raporcie EBI nr 10/2017 z dn. 24 maja 2017 roku. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Boomerang S.A. odbędzie się 20 czerwca 2017 r. o godz. 10:00 w lokalu Kancelaria Notarialna Szymczak Jeziorska Szymczak s.c., ul. Ogrodowa 48/3, 00-896 Warszawa. W załączeniu treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz wzór pełnomocnictwa.

Załączniki:
27446124_Formularz_pelnomocnictwa_ZWZ_BOOMERANG_20_czerwca_2017_roku-1.pdf
27446124_Ogloszenie_ZWZ_BOOMERANG_20_czerwca_2017_roku.pdf
27446124_Projekty_Uchwal_ZWZ_BOOMERANG_20_czerwca_2017_roku-1.pdf

Podstawa prawna:
Inne uregulowania

Prezes Zarządu
2017-05-25
Raport ESPI nr 2/2017
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boomerang S.A. wraz z projektami uchwał.

Zarząd Spółki Boomerang S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 399 par. 1 w trybie art. 402[1] Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się 20 czerwca 2017 r. o godz. 10:00 w lokalu Kancelaria Notarialna Szymczak Jeziorska Szymczak s.c., ul. Ogrodowa 48/3, 00-896 Warszawa.

W załączeniu treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz pełnomocnictwa.
Załączniki:
27439292_Ogloszenie_ZWZ_BOOMERANG_20_czerwca_2017_roku.pdf

Podstawa prawna:
Inne uregulowania

Prezes Zarządu
2017-05-24
Raport ESPI nr 1/2017
Informacja o transakcjach na akcjach Spółki uzyskanych w trybie art. 19 MAR

Zarząd Boomerang S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że otrzymał od członka Rady Nadzorczej, pana Pawła Traczewskiego, powiadomienie o transakcji z dnia 29 grudnia 2016 roku, o której mowa w art. 19 Rozporządzenia MAR, tj. o transakcjach wykonanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zawiadomienie w załączeniu do niniejszego komunikatu.

Załącznik:
26077108_powiadomienie_o_transakcji_czlonka_RN_Pawla_Traczewkiego.pdf.

Podstawa prawna:
Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Prezes Zarządu
Raport ESPI nr 11/2016
Informacja o transakcjach na akcjach Spółki uzyskanych w trybie art.19 MAR

Zarząd Boomerang S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 8 grudnia 2016 roku otrzymał od członka Rady Nadzorczej, pana Pawła Traczewskiego, powiadomienie p transakcji z dnia 7 grudnia 2016 br., o której mowa w art. 19 Rozporządzenia MAR, tj. o transakcjach wykonanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze. Zawiadomiwnie w załączeniu do niniejszego komunikatu.

Załącznik:
25905553_skan.pdf.

Podstawa prawna:
Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Prezes Zarządu
2016-08-12
Raport ESPI nr 10/2016
Informacja o transakcjach na akcjach Spółki uzyskana w trybie art. 19 MAR

Zarząd Boomerang S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 21 listopada 2016 roku otrzymał od członka Rady Nadzorczej, pana Pawła Traczewskiego, powiadomienie o transakcji z dnia 17 listopada br, o której mowa w art. 19 Rozporządzenia MAR, tj. o transakcjach wykonanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Załącznik:
25775413_powiadomienie_2-2.pdf.

Podstawa prawna:
Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Prezes Zarządu
2016-11-22
Raport ESPI nr 9/2016
Informacja o transakcjach na akcjach Spółki uzyskana w trybie art. 19 MAR

Zarząd Boomerang S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 17 listopada 2016 roku otrzymał od członka Rady Nadzorczej, pana Pawła Traczewskiego, powiadomienie o transakcjach, o których mowa w art. 19 Rozporządzenia MAR, tj. o transakcjach wykonanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Załącznik:
25740671_powiadomienie.pdf.

Podstawa prawna:
Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Prezes Zarządu
2016-11-17
Raport ESPI nr 8/2016
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Boomerang S.A. z dn. 30.06.2016

Zarząd Boomerang S.A. przekazuje do publicznej wiadomości wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki z dnia 30 czerwca 2016 r.:

1. Argentum Capital LLC
- liczba zarejestrowanych akcji na ZWZ: 1.418.500
- liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 1.418.500
- udział w liczbie głosów na ZWZ: 88,83%
- udział w ogólnej liczbie głosów: 63,55%

2. Robert Szulc
- liczba zarejestrowanych akcji na ZWZ: 178.288
- liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 178.288
- udział w liczbie głosów na ZWZ: 11,17%
- % udział w ogólnej liczbie głosów: 7,99%

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Prezes Zarządu
2016-06-30
Raport ESPI nr 6/2016
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boomerang S.A. wraz z projektami uchwał

Zarząd Spółki Boomerang S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 399 par. 1 w trybie art. 402 [1] Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się 30 czerwca 2016 r. o godz. 10:00 w lokalu Kancelaria Notarialne Szymczak Jeziorska Szymczak s.c., ul. Ogrodowa 32a/43, 00-896 Warszawa.

W załączeniu ogłoszenia, projekty uchwał oraz wzór pełnomocnictwa.

Załącznik:
24409203_Formularz_pelnomocnictwa_ZWZ_BOOMERANG_30_czerwca_2016_roku.pdf.
24409203_Ogloszenie_ZWZ_BOOMERANG_30_czerwca_2016_roku.pdf.
24409203_Projekty_Uchwal_ZWZ_BOOMERANG_30_czerwca_2016_roku.pdf.

Podstawa prawna:
Inne uregulowania

Prezes Zarządu
2016-06-03
Raport ESPI nr 5/2016
Informacja o przekroczeniu progu 5% udziału w ogólnej liczbie głosów

Zarząd Boomerang S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent", "Spółka") informuje, iż w dniu 23 marca 2016 roku otrzymał zawiadomienie od pana Jana Krawczyka w trybie art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych dotyczącyce zwiększenia udziału w ogólnej liczbie głosów powyżej progu 5% w Spółce, o następującej treści:

"W związku z dokonanymi przeze mnie w dniu 21/03/2016 transakcjami na rynku NewConnect, informuję, iż przekroczyłem próg 5%akcji spółki.

W dniu 18/03/2016 posiadałem 111.587 akcji spółki co stanowiło 4,99% ilości akcji.

W dniu 21/03/2016 posiadałem 151.708 akcji spółki co stanowiło 6,79% ilości akcji."

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Prezes Zarządu
2016-03-24

Zarząd spółki Boomerang S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent", "Spółka") informuje, iż w dniu 28 stycznia 2016 roku otrzymał 2 zawiadomienia od pana Macieja Szymańskiego o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosó? na Walnym Zgromadzeniu Emitenta ("WZA") w trybie art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez pana Macieja Szymańskiego w dniu 26 stycznia 2016 roku dokonał transakcji sesyjnej oraz transakcji pakietowej na rynku NewConnect.

Przed dokonaniem powyższych transakcji pan Maciej Szymański posiadał 336.500 akcji, stanowiących 15,08% kapitału zakładowego Boomerang S.A. i uprawniających do wykonywania 336.500 głosów na WZA, co stanowiło 15,08% ogólnej liczby głosów.

Z kolei po dokonaniu transakcji sprzedaży pan Maciej Szymański nie posiada akcji Spółki.

Ponadto zgodnie z zawiadomieniem:

- podmioty zależne od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadające akcje Spółki - nie dotyczy;

- osoby, o których mowa w art.87 ust.1 pkt 3 lit. c Ustawy o ofercie publicznej: nie dotyczy - wskazane umowy nie zostały zawarte;

- pan Maciej Szymański nie zamierza zwiększać udziału w ogólnej liczbie głosów w okresie 12 miesięcy od złożenia zawiadomienia.

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Prezes Zarządu
2016-01-29
Raport ESPI nr 3/2016
Informacja o nabyciu znacznego pakietu akcji

Zarząd Boomerang S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent", "Spółka") informuje, iż w dniu 26 stycznia 2016 roku otrzymał zawiadomienia od pana Roberta Szulca oraz Argentum Capital LLC o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta ("WZA") w trybie art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Zgodnie z przekazanymi informacjami pan Robert Szulc w dniu 26 stycznia 2016 roku dokonał transakcji zakupu akcji Emitenta w ramach rynku NewConnect.

Przed wskazaną transakcją pan Robert Szulc posiadał 123.663 akcji Emitenta, które uprawniały do wykonywania 123.663 głosów na Walnym Zgromadzeniu, które stanowiły 5,54% ogółu głosów.

Z kolei po transakcji zakupu pan Robert Szulcposiada 156.588 akcji Emitenta, które uprawniają do wykonywania 156.588 głosów na Walnym Zgromadzeniu, które stanowią 7,02% ogółu głosów.

Transakcji pakietowej w dniu 26 stycznia 2016 roku dokonał także podmiot zależny od pana Roberta Szulca - Argentum Capital LLC.

Przed wskazaną transakcją Argentum Capital LLC posiadał 1.116.000 akcji Emitenta, które uprawniały do wykonywania 1.116.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu, które stanowiły 50,00% ogółu głosów.

Z kolei po transakcji zakupu Argentum Capital LLC posiada 1.418.500 akcji Emitenta, które uprawniają do wykonywania 1.418.500 głosów na Walnym Zgromadeniu, które stanowią 63,55% ogółu głosów.

W związku z faktem, że pan Robert Szulc jest podmiotem dominującym w stosunku do akcjonariusza Spółki posiadającego 63,55% akcji Emitenta - Argentum Capital LLC, poprzez podmiot zależny (Argentum Capital LLC) pan Robert Szulc kontroluje 70,57% akcji Emitenta.

Zgodnie z przekazanymi informacjami:

- poza Argentum Capital LLC nie istnieją inne podmioty zależne od pana Roberta Szulca posiadające akcje Spółki;

- nie istnieją podmioty zależne od Argentum Capital LLC posiadające akcje Spółki;

- dla pana Roberta Szulca i Argentum Capital LLC nie zostały wskazane osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. C ustawy o ofercie publicznej, ponieważ nie zawarto wskazanych umów.

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Prezes Zarządu
2016-01-27
Raport ESPI nr 2/2016
VENITI SA Informacja o nabyciu znacznego pakietu akcji

Zarząd Veniti S.A. ("Emitent", "Spółka") informuje, iż raporty EBI o nr 26-33/2015 oraz 1/2016, które nie zostały opublikowane w ramach systemu EBI dla ASO Catalyst są dostępne na stronie NewConnect pod adresem:

http://www.newconnect.pl/?page=1045&ncc_index=VNT

Zarząd Emitenta informuje, iż brak publikacji raportów w systemie EBI dla ASO Catalyst nastąpił z naruszeniem obowiązku informacyjnego określonego w §3 ust. 2 Załącznika Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst".

Zarząd Spółki publikował w/w komunikaty w systemie EBI w ramach rynku ASO NewConnect będąc przekonanym, że automatycznie są one również publikowane w ramach ASO Catalyst.

Zarząd Emitenta deklaruje dalsze rzetelne i staranne wypełnianie obowiązków informacyjnych oraz, że dołoży należytych starań, aby zapobiec w/w naruszeniom obowiązków informacyjnych.

Podstawa prawna:
pkt 16a Załącznika nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 października 2008 r. "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect", zmienionego Uchwałą Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie zmiany dokumentu "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".

Robert Szulc – Prezes Zarządu
2016-01-13
Raport ESPI nr 1/2016
VENITI SA Informacja o nabyciu znacznego pakietu akcji

Zarząd Veniti S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent", "Spółka") informuje, iż w dniu 12 stycznia 2016 roku otrzymał zawiadomienie od pana Roberta Szulca o zmiane udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta ("WZA") w trybie art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Zgodnie z przekazanymi informacjami pan Robert Szulc w dniu 12 stycznia 2016 roku dokonał transakcji zakupu akcji Emitenta w ramach rynku NewConnect. Przed wskazaną transakcją pan Robert Szulc posiadał 103.663 akcji Emitenta, które uprawniały do wykonywania 103.663 głosów na Walnym Zgromadzeniu, które stanowiły 4,64% ogółu głosów.

Z kolei po transakcji zakupu pan Robert Szulc posiada 123.663 akcji Emitenta, które uprawniają do wykonywania 123.663 głosów na Walnym Zgromadzeniu, które stanowią 5,54% ogółu głosów.

W związku z faktem, że pan Robert Szulc stał się podmiotem dominującym w stosunku do akcjonariusza Spółki posiadającego 50% akcji Emitenta - Argentum Capital LLC, poprzez podmiot zależny (Argentum Capital LLC) pan Robert Szulc kontroluje 55,54% akcji Emitenta.

Nie zostały wskazane osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. C ustawy o ofercie publicznej, ponieważ nie zawarto wskazanych umów.

Pan Robert Szulc w ciągu 12 miesięcy nie wyklucza bezpośredniego lub pośredniego zwiększenia swojego zaangażowania w spółce Veniti S.A.

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Robert Szulc – Prezes Zarządu
2016-01-13
Raport ESPI nr 22/2015
VENITI SA Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Zarząd Spółki Veniti S.A. z siedzibą w Warszawie informuje o otrzymanym w dniu 23 grudnia 2015 roku od pana Roberta Szulca Prezesa Zarządu Veniti S.A. zawiadomieniu w sprawie zawartych przez niego transakcjach na akcjach spółki Veniti S.A. W załączeniu do niniejszego raportu znajduje się zestawienie ww. transakcji.

Załącznik:
20151223-INFORMACJA_O_ZAWARTYCH_TRANSAKCJACH_new.pdf.

Podstawa prawna:
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Robert Szulc – Prezes Zarządu
2015-12-30
Raport ESPI nr 21/2015
VENITI SA Informacja o zmianie stanu posiadania poniżej progu 25% głosów na WZA Emitenta

Zarząd spółki Veniti S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent", "Spółka") informuje, iż w dniu 23 grudnia 2015 roku otrzymał zawiadomienie od pana Macieja Szymańskiego o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta ("WZA") w trybie art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez akcjonariusza w dniu 23 grudnia 2015 roku dokonał transakcji poza rynkiem zorganizowanym w ramach umowy cywilno-prawnej. Przed wskazaną transakcją pan Maciej Szymański posiadał 558.500 akcji, stanowiących 25,02% kapitału zakładowego VENITI S.A. i uprawniających do wykonywania 558.500 głosów na WZA, co stanowiło 25,02% ogólnej liczby głosów.

Z kolei po dokonaniu transakcji sprzedaży akcjonariusz posiada 336.500 akcji, stanowiących 15,08% kapitału zakładowego VENITI S.A. i uprawniających do wykonywania 336.500 głosów, co stanowi 15,08% ogólnej liczby głosów. Zatem obecnie pan Maciej Szymański posiada poniżej 25% akcji Spółki.

Ponadto zgodnie z zawiadomieniem:

- podmioty zależne od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadające akcje Spółki: nie dotyczy;

- osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o ofercie publicznej: nie dotyczy - wskazane umowy nie zostały zawarte.

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Robert Szulc – Prezes Zarządu
2015-12-23
Raport ESPI nr 20/2015
VENITI SA Wykaz Akcjonariuszy posiadający co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Veniti S.A. z dn. 17.11.2015 r.

Zarząd Veniti S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje do publicznej wiadomości wykaz Akcjonariuszy posiadający co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki z dnia 17 listopada 2015 r.:

1. Argentum Capital LLC
- liczba zarejestrowanych akcji na NWZ: 1.116.000
- liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 1.116.000
- % udział w liczbie głosów na NWZ: 65,71%
- % udział w ogólnej liczbie głosów: 50,00%

2. Maciej Szymański
- liczba zarejestrowanych akcji na NWZ: 558.500
- liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 558.500
- % udział w liczbie głosów na NWZ: 32,88%
- % udział w ogólnej liczbie głosów: 25,02%


Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Robert Szulc – Prezes Zarządu
2015-11-17
Raport ESPI nr 18/2015
Informacja o zmianie stanu posiadania poniżej progu 5% głosów na WZA Emitenta

Zarząd spółki Veniti S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent", "Spółka"), informuje, iż w dniu 28 października 2015 roku otrzymał zawiadomienie od ABS Investment S.A. o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta w trybie art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez ABS Investment S.A. w dniu 21 października 2015 roku powzięła ona informację o rejestracji w KRS zmian statutu Spółki, w tym podwyższenia kapitału zakładowego. Przed wskazaną rejestracją ABS Investment S.A. posiadała 56.000 akcji Emitenta, które uprawniały do wykonywania 56.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu, które stanowiły 5,02% ogółu głosów.

Z kolei po rejestracji podwyższenia kapitału ABS Investment S.A. posiada 56.000 akcji Emitenta, które uprawniają do wykonywania 56.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu, które stanowią 2,51% ogółu głosów. Zatem obecnie ABS Investment S.A. posiada poniżej 5% akcji Spółki.

ABS Investment S.A. nie posiada podmiotów zależnych posiadających akcje Emitenta.

Nie zostały wskazane osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. C ustawy o ofercie publicznej, ponieważ nie zawarto wskazanych umów.

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji.

Robert Szulc – Prezes Zarządu
2015-10-28
Raport ESPI nr 17/2015
Informacja o zmianie stanu posiadania poniżej progu 5% głosów na WZA Emitenta

Zarząd spółki Veniti S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent", "Spółka") informuje, iż w dniu 26 października 2015 roku otrzymał zawiadomienie od Pana Dariusza Matulki o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta w trybie art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez akcjonariusza w dniu 23 października 2015 roku dokonał on transakcji zbycia akcji Emitenta poza rynkiem zorganizowanym w ramach umowy cywilno-prawnej. Przed wskazaną transakcją Pan Dariusz Matulka posiadał 222.500 akcji Emitenta, które uprawniały do wykonywania 222.500 głosów na Walnym Zgromadzeniu, które stanowiły 9,97% ogółu głosów.

Z kolei po dokonanej transakcji Pan Dariusz Matulka posiada 111.000 akcji Emitenta, które uprawniają do wykonywania 111.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu, które stanowią 4,97% ogółu głosów. Zatem obecnie Pan Dariusz Matulka posiada poniżej 5% akcji Spółki.

Pan Dariusz Matulka nie posiada podmiotów zależnych posiadających akcje Emitenta.

Nie zostały wskazane osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. C ustawy o ofercie publicznej, ponieważ nie zawarto wskazanych umów.

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji.

Robert Szulc – Prezes Zarządu
2015-10-27
Raport ESPI nr 16/2015
Informacja o zmianie stanu posiadania poniżej progu 5% głosów na WZA Emitenta

Zarząd spółki Veniti S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent", "Spółka") informuje, iż w dniu 26 października 2015 roku otrzymał zawiadomienie od Pana Jana Krawczyka o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta w trybie art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez akcjonariusza w dniu 22 października 2015 powziął on informację o rejestracji w KRS zmian statutu Spółki, w tym podwyższenia kapitału zakładowego. Przed wskazaną rejestracją Pan Jan Krawczyk posiadał 93.759 akcji Emitenta, które uprawniały do wykonywania 93.759 głosów na Walnym Zgromadzeniu, które stanowiły 8,40% ogółu głosów.

Z kolei po rejestracji podwyższenia kapitału Pan Jan Krawczyk posiada 93.759 akcji Emitenta, które uprawniają do wykonywania 93.759 głosów na Walnym Zgromadzeniu, które stanowią 4,20% ogółu głosów. Zatem obecnie Pan Jan Krawczyk posiada poniżej 5% akcji Spółki.

Pan Jan Krawczyk nie posiada podmiotów zależnych posiadających akcje Emitenta.

Nie zostały wskazane osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. C ustawy o ofercie publicznej, ponieważ nie zawarto wskazanych umów.

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji.

Robert Szulc – Prezes Zarządu
2015-10-27
Raport ESPI nr 11/2015
Korekta numeru raportu ESPI

Zarząd spółki Veniti S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent", "Spółka") informuje, iż w dniu 21 października 2015 roku został opublikowany raport ESPI o tytule "Informacja o zmianie stanu posiadania poniżej progu 50% głosów na WZA Emitenta" ze złym nr raportu. Zamiast prawidłowego nr raportu, czyli 11/2015, jako nr raportu ESPI został podany 15/2015.

Poniżej treść raportu wraz z podstawą prawną dla raportu 11/2015 o tytule "Informacja o zmianie stanu posiadania poniżej progu 50% głosów na WZA Emitenta":

Zarząd spółki Veniti S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent", "Spółka") informuje, iż w dniu 20 października 2015 roku otrzymał zawiadomienie od Pana Macieja Szymańskiego o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta w trybie art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez akcjonariusza w dniu 20 października 2015 roku powziął on informację o rejestracji w KRS zmian statutu Spółki, w tym podwyższenia kapitału zakładowego. Przed wskazaną rejestracją Pan Maciej Szymański posiadał 558.500 akcji Emitenta, które uprawniały do wykonywania 558.500 głosów na Walnym Zgromadzeniu, które stanowiły 50,04% ogółu głosów.

Z kolei po rejestracji podwyższenia kapitału Pan Maciej Szymański posiada 558.500 akcji Emitenta, które uprawniają do wykonywania 558.500 głosów na Walnym Zgromadzeniu, które stanowią 25,02% ogółu głosów. Zatem obecnie Pan Maciej Szymański posiada poniżej 50% akcji Spółki.

Pan Maciej Szymański nie posiada podmiotów zależnych posiadających akcje Emitenta.

Nie zostały wskazane osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. C ustawy o ofercie publicznej, ponieważ nie zawarto wskazanych umów.

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji.

Robert Szulc – Prezes Zarządu
2015-10-27
Raport ESPI nr 14/2015
Informacja o osiągnięciu w stanie posiadania progu 50% głosów na WZA Emitenta

Zarząd spółki Veniti S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent", "Spółka") informuje, iż w dniu 21 października 2015 otrzymał zawiadomienie od Zarządu Argentum Capital LLC o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta w trybie art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez akcjonariusza w dniu 21 października 2015 roku Zarząd Argentum Capital LLC powziął informację o rejestracji w KRS zmian statutu Spółki, w tym podwyższenia kapitału zakładowego. Przed wskazaną rejestracją Argentum Capital LLC nie posiadał akcji Emitenta.

Z kolei po rejestracji podwyższenia kapitału Argentum Capital LLC posiada 1.116.000 akcji Emitenta, które uprawniają do wykonywania 1.116.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu, które stanowią 50% ogółu głosów. Zatem obecnie Argentum Capital LLC posiada 50% akcji Spółki.

Argentum Capital LLC nie posiada podmiotów zależnych posiadających akcje Emitenta.

Nie zostały wskazane osoby, o których mowa w art. 87, ust. 1, pkt 3 lit.C ustawy o ofercie publicznej, ponieważ nie zawarto wskazanych umów.

Argentum CapitalLLC nie wyklucza zwiększenia zaangażowania w akcje Veniti S.A. w przyszłości.

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Robert Szulc – Prezes Zarządu
2015-10-22
Raport ESPI nr 15/2015
Informacja o zmianie stanu posiadania poniżej progu 50% głosów na WZA Emitenta

Zarząd spółki Veniti s.a. z siedzibą w Warszawie ("Emitent", "Spółka") informuje, iż w dniu 20 października 2015 roku otrzymał zawiadomienie od Pana Macieja Szymańskiego o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta w trybie art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez akcjonariusza w dniu 20 października 2015 roku powziął on informację o rejestracji w KRS zmian statutu Spółki, w tym podwyższenia kapitału zakładowego. Przed wskazaną rejestracją Pan Maciej Szymański posiadał 558.500 akcji Emitenta, które uprawniały do wykonywania 558.500 głosów na Walnym Zgromadzeniu, które stanowiły 50,04% ogółu głosów.

Z kolei po rejestracji podwyższenia kapitału Pan Maciej Szymański posiada 558.500 akcji Emitenta, które uprawniają do wykonywania 558.500 głosów na Walnym Zgromadzeniu, które stanowią 25,02% ogółu głosów. Zatem obecnie Pan Maciej Szymański posiada poniżej 50% akcji Spółki.

Pan Maciej Szymański nie posiada podmiotów zależnych posiadających akcje Emitenta.

Nie zostały wskazane osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. C ustawy o ofercie publicznej, ponieważ nie zawarto wskazanych umów.

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Robert Szulc – Prezes Zarządu
2015-10-21
Raport ESPI nr 13/2015
Informacja o zmianie stanu posiadania poniżej progu 10% głosów na WZA Emitenta

Zarząd spółki Veniti S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent", "Spółka") informuje, iż w dniu 20 października 2015 roku otrzymał zawiadomienie od Pana Dariusza Matulki o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta w trybie art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez akcjonariusza w dniu 20 października 2015 roku powziął on informację o rejestracji w KRS zmian statutu Spółki, w tym podwyższenia kapitału zakładowego. Przed wskazaną rejestracją Pan Dariusz Matulka posiadał 222.500 akcji Emitenta, które uprawniały do wykonywania 222.500 głosów na Walnym Zgromadzeniu, które stanowiły 19,94% ogółu głosów.

Z kolei po rejestracji podwyższenia kapitału Pan Dariusz Matulka posiada 222.500 akcji Emitenta, które uprawniają do wykonywania 222.500 głosów na Walnym Zgromadzeniu, które stanowią 9,97% ogółu głosów. Zatem obecnie Pan Dariusz Matulka posiada poniżej 10% akcji Spółki.

Pan Dariusz matulka nie posiada podmiotów zależnych posiadających akcje Emitenta.

Nie zostały wskazane osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1, pkt 3 lit. C ustawy o ofercie publicznej, ponieważ nie zawarto wskazanych umów.

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Robert Szulc – Prezes Zarządu
2015-10-21
Raport ESPI nr 12/2015
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Veniti S.A. wraz z projektami uchwał

Zarząd Spółki Veniti S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 399 par. 1 w trybie art. 402 [1] Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się 17 listopada 2015 r. o godzinie 10:00 w lokalu Kancelarii Notarialnej Baszuk Justyna, Marchocka Ilona Kancelaria Notarialna s.c. przy Alei Jana Chrystiana Szucha 8 w Warszawie.

W załączeniu treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz wzór pełnomocnictwa.

Załącznik:
Projekty_uchwal_VENITI-1.pdf.
formularz_pelnomocnictwa_na_WZA_Veniti-2.pdf.
ogloszenie_WZA_VENITI-0.pdf

Podstawa prawna:
Art. 399 par. 1 w trybie art. 402 [1] Kodeksu spółek handlowych.

Robert Szulc – Prezes Zarządu
2015-10-21
Raport ESPI nr 8/2015
Sprostowanie numeracji raportów bieżących

VENITI S.A. (Emitent) informuje, iż w wyniku oczywistej pomyłki raporty bieżące opublikowane przez Emitenta w dniu 1 czerwca 2015 roku i w dniu 2 czerwca 2015 r. zostały oznaczone nr 5/2015 i nr 6/2015 pomimo, iż zgodnie z kolejnością numeracji powinny być oznaczone odpowiednio nr 6/2015 i nr 7/2015. W związku z powyższym Emitent wskazuje, iż prawidłowa numeracja raportów bieżących jest następująca:

 1. Raport z dnia 1 czerwca 2015 roku o temacie "Zawiadomienie o przekroczeniu progu 5% ogólnej liczby głosów" to raport nr 6/2015.

 2. Raport z dnia 2 czerwca 2015 roku o temacie "Zawiadomienie o przekroczeniu progu 5% ogólnej liczby głosów" to raport nr 7/2015.

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Maciej Szymański – Prezes Zarządu
2015-06-02
Raport ESPI nr 6/2015
Zawiadomienie o przekroczeniu progu 5% ogólnej liczby głosów

Na podstawie art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd VENITI S.A. przekazuje treść zawiadomienia otrzymanego w dniu dzisiejszym od Pana Jana Krawczyka: "Zgodnie z art. 69 ust. 1 pkt 2) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 roku (Dz. U. Nr 184 poz. 1539, z późn. zm.) zawiadamiam o przekroczeniu powyżej 5% udziału w liczbie głosów na walnym zgromadzeniu spółki VENITI S.A. (spółka notowana na rynku NewConnect).

 1. Przekroczenie powyżej 5% udziału w ogólnej liczbie głosów jest wynikiem nabycia przeze mnie 44.120 akcji spółki VENITI S.A. w dniu 29 maja 2015 r. w ramach transakcji zwykłych na rynku NewConnect.

 2. Przed wyżej wymienioną zmianą, posiadałem 31.357 akcji spółki VENITI S.A. co stanowiło 2,81% udziału w kapitale zakładowym oraz posiadałem 31.357 głosów na walnym zgromadzeniu spółki VENITI S.A., co stanowiło 2,81% udziału w ogólnej liczbie głosów.

 3. W wyniku powyższej zmiany posiadam 75.477 akcji spółki VENITI S.A., co stanowi 6,76% udziału w kapitale zakładowym oraz posiadam 75.477 głosów na walnym zgromadzeniu spółki VENITI S.A., co stanowi 6,76% udziału w ogólnej liczbie głosów."

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Maciej Szymański – Prezes Zarządu
2015-06-02
Raport ESPI nr 5/2015
Zawiadomienie o przekroczeniu progu 5% ogólnej liczby głosów

Na podstawie art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd VENITI S.A. przekazuje treść zawiadomienia otrzymanego w dniu dzisiejszym od Pana Jacka Krzyżaniaka:

"Zgodnie z art.69 Ustawy o ofercie publicznej, ja niżej podpisany, Jacek Krzyżaniak, informuję, że w wyniku transakcji sprzedaży akcji zwykłych VENITI S.A. na rynku regulowanym GPW w Warszawie - NewConnect, w dniu 29 maja 2015 roku, zszedłem poniżej progu 5 % głosów na WZA Spółki.

Przed transakcjami posiadałem 56 450 akcji spółki VENITI S.A., co stanowiło 5,06 % kapitału i ogólnej liczby głosów. Po dokonanych transakcjach nie posiadam akcji Spółki VENITI S.A."

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Maciej Szymański – Prezes Zarządu
2015-06-01
Raport ESPI nr 4/2015
Zawiadomienie o przekroczeniu 20% ogólnej liczby głosów

Na podstawie art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Zarząd VENITI S.A. przekazuje treść zawiadomienia otrzymanego w dniu dzisiejszym od Pana Dariusza Matulka:

"Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych niniejszym zawiadamiam o przekroczeniu progu 20 % ogólnej liczby głosów w VENITI S.A. - spółce publicznej, której akcje są wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

 1. Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie:
  9-10 kwietnia 2015 roku, transakcje zwykłe na rynku regulowanym GPW w Warszawie

 2. Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz o liczbie głosów z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów:
  226.010 akcji stanowiących 20,25% kapitału zakładowego VENITI S.A. i uprawniających do wykonywania 226.010 głosów, co stanowi 20,25% ogólnej liczby głosów.

 3. Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowym udziale w kapitale zakładowym spółki oraz o liczbie głosów z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów:
  222.500 akcji stanowiących 19,94% kapitału zakładowego VENITI S.A. i uprawniających do wykonywania 225.500 głosów, co stanowi 19,94% ogólnej liczby głosów.

 4. Podmioty zależne od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadające akcje spółki:
  Nie dotyczy - zawiadamiający nie posiada podmiotów zależnych.

 5. Osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy o ofercie publicznej:
  Nie dotyczy - wskazane umowy nie zostały zawarte."

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Maciej Szymański – Prezes Zarządu
2015-04-14
Raport ESPI nr 3/2015
Zawiadomienie o przekroczeniu 25% ogólnej liczby głosów

Na podstawie art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Zarząd VENITI S.A. przekazuje treść zawiadomienia otrzymanego w dniu dzisiejszym od Pana Dariusza Matulka:

"Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych niniejszym zawiadamiam o przekroczeniu progu 25% ogólnej liczby głosów w VENITI S.A. - spółce publicznej, której akcje są wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

 1. Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie:
  9 kwietnia 2015 roku, transakcja poza rynkiem zorganizowanym (umowa cywilno-prawna)

 2. Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz o liczbie głosów z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów:
  281.710 akcji stanowiących 25,24% kapitału zakładowego VENITI S.A. i uprawniających do wykonywania 281.710 głosów, co stanowi 25,24% ogólnej liczby głosów.

 3. Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowym udziale w kapitale zakładowym spółki oraz o liczbie głosów z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów:
  226.010 akcji stanowiących 20,25% kapitału zakładowego VENITI S.A. i uprawniających do wykonywania 226.010 głosów, co stanowi 20,25% ogólnej liczby głosów.

 4. Podmioty zależne od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadające akcje spółki:
  Nie dotyczy - zawiadamiający nie posiada podmiotów zależnych.

 5. Osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy o ofercie publicznej:
  Nie dotyczy - wskazane umowy nie zostały zawarte."

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Maciej Szymański – Prezes Zarządu
2015-04-13
Raport ESPI nr 2/2015
VENITI SA Zawiadomienie o przekroczeniu progu 5% ogólnej liczby głosów

Na podstawie art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd VENITI S.A. przekazuje treść zawiadomienia otrzymanego w dniu dzisiejszym od Pana Jacka Krzyżaniaka:

"Zgodnie z art.69 Ustawy o ofercie publicznej, ja niżej podpisany, Jacek Krzyżaniak, informuję, że w wyniku transakcji zwykłych na rynku regulowanym GPW w Warszawie - NewConnect, w dniu 3 marca 2015 roku, przekroczyłem próg 5 % głosów na WZA VENITI S.A.

Przed transakcjami posiadałem 55 725 akcji spółki VENITI S.A., co stanowiło 4,99 % kapitału i ogólnej liczby głosów. Po dokonanych transakcjach posiadam 81 837 akcji, co stanowi 7,33 % kapitału i głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki."

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Maciej Szymański – Prezes Zarządu
2015-03-06
Raport ESPI nr 1/2015
VENITI SA Transakcje dokonane przez osobę zobowiązaną

Zarząd spółki VENITI S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu 22 stycznia 2015 roku, otrzymał od członka Rady Nadzorczej VENITI S.A. (osoba zobowiązana), informację na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183 poz. 1538) o dokonanych transakcjach na instrumentach finansowych VENITI S.A.

Osoba zobowiązana do przekazania informacji nie wyraziła zgody na publikację danych osobowych.

Przedmiotowe zawiadomienie stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załącznik:
VNT_KNF_2015_RN.pdf

Podstawa prawna:
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Maciej Szymański – Prezes Zarządu
2015-01-22
Raport ESPI nr 6/2014
VENITI SA zawiadomienie o przekroczeniu 50% ogólnej liczby głosów

Na podstawie art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Zarząd VENITI S.A. przekazuje treść zawiadomienia otrzymanego w dniu dzisiejszym od Pana Macieja Szymańskiego:

"Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych niniejszym zawiadamiam o przekroczeniu progu 50% ogólnej liczby głosów w VENITI S.A. - spółce publicznej, której akcje są wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

 1. Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie:
  18 grudnia 2014 roku, transakcja poza rynkiem zorganizowanym (umowa cywilno-prawna)

 2. Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz o liczbie głosów z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów:
  445.000 akcji stanowiących 39,87% kapitału zakładowego VENITI S.A. i uprawniających do wykonywania 445.000 głosów, co stanowi 39,87% ogólnej liczby głosów.

 3. Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowym udziale w kapitale zakładowym spółki oraz o liczbie głosów z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów:
  558.500 akcji stanowiących 50,04% kapitału zakładowego VENITI S.A. i uprawniających do wykonywania 558.500 głosów, co stanowi 50,04% ogólnej liczby głosów.

 4. Podmioty zależne od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadające akcje spółki:
  Nie dotyczy - zawiadamiający nie posiada podmiotów zależnych.

 5. Osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy o ofercie publicznej:
  Nie dotyczy - wskazane umowy nie zostały zawarte."

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Maciej Szymański – Prezes Zarządu
2014-12-22
Raport ESPI nr 5/2014
VENITI SA zawiadomienie o przekroczeniu 33 1/3 % ogólnej liczby głosów

Na podstawie art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Zarząd VENITI S.A. przekazuje treść zawiadomienia otrzymanego w dniu dzisiejszym od Pana Dariusza Matulka:

"Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych niniejszym zawiadamiam o przekroczeniu progu 33? % ogólnej liczby głosów w VENITI S.A. - spółce publicznej, której akcje są wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

 1. Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie:
  18 grudnia 2014 roku, transakcja poza rynkiem zorganizowanym (umowa cywilno-prawna)

 2. Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz o liczbie głosów z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów:
  451.000 akcji stanowiących 40,41% kapitału zakładowego VENITI S.A. i uprawniających do wykonywania 451.000 głosów, co stanowi 40,41% ogólnej liczby głosów.

 3. Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowym udziale w kapitale zakładowym spółki oraz o liczbie głosów z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów:
  337.500 akcji stanowiących 30,24% kapitału zakładowego VENITI S.A. i uprawniających do wykonywania 337.500 głosów, co stanowi 30,24% ogólnej liczby głosów.

 4. Podmioty zależne od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadające akcje spółki:
  Nie dotyczy - zawiadamiający nie posiada podmiotów zależnych.

 5. Osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy o ofercie publicznej:
  Nie dotyczy - wskazane umowy nie zostały zawarte."

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Maciej Szymański – Prezes Zarządu
2014-12-22
Raport ESPI nr 4/2014
VENITI SA transakcje dokonane przez osobę zobowiązaną

Zarząd spółki VENITI S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu 17 grudnia 2014 roku, otrzymał od Pana Dariusza Matulka, Członka Zarządu VENITI S.A. (osoba zobowiązana), informację na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183 poz. 1538) o dokonanych transakcjach na instrumentach finansowych VENITI S.A.

Pan Dariusz Matulka, Członek Zarządu VENITI S.A. wyraził zgodę na publikację danych osobowych.

Przedmiotowe zawiadomienie stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załącznik:
VNT_KNF_2014_DM.pdf

Podstawa prawna:
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Maciej Szymański – Prezes Zarządu
2014-12-17
Raport ESPI nr 1/2014
Transakcje dokonane przez osobę zobowiązaną

Zarząd spółki VENITI S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu 14 stycznia 2014 roku, otrzymał od Pana Dariusza Matulka, Członka Zarządu VENITI S.A. (osoba zobowiązana), informację na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183 poz. 1538) o dokonanych transakcjach na instrumentach finansowych VENITI S.A.

Pan Dariusz Matulka, Członek Zarządu VENITI S.A. wyraził zgodę na publikację danych osobowych.
Przedmiotowe zawiadomienie stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załącznik:
VNT_KNF_2013_DM.pdf

Podstawa prawna:
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Maciej Szymański – Prezes Zarządu
2014-01-14
Raport ESPI nr 5/2013
Zawiadomienie o przekroczeniu progu 5% ogólnej liczby głosów

Na podstawie art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd VENITI S.A. przekazuje treść zawiadomienia otrzymanego w dniu dzisiejszym od ABS INVESTMENT S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej:

"Na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych niniejszym zawiadamiamy o przekroczeniu progu 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki VENITI S.A.

Data i rodzaj zdarzenia, powodującego zmianę udziału, którego dotyczy zawiadomienie:
W dniu 15 maja 2013 r. ABS INVESTMENT S.A. nabyła 700 akcji Spółki VENITI S.A. po średniej cenie 5,31 zł za akcję.

Przed wskazaną transakcją stan posiadania ABS INVESTMENT S.A. wskazywał 55.350 akcji, co dawało 4,96% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniało do wykonywania 4,96% głosów na WZ. Po ww. transakcji ABS INVESTMENT S.A. posiada 56.050 akcji, co stanowi 5,02% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 5,02% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZ Emitenta."

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji.

Maciej Szymański – Prezes Zarządu
2013-05-17
Raport ESPI nr 4/2013
Zawiadomienie o zmianie dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów

Na podstawie art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd VENITI S.A. przekazuje treść zawiadomienia otrzymanego w dniu dzisiejszym od Pana Dariusza Matulka:

"Na podstawie art. 69 ust. 2 pkt 2 i ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, niniejszym zawiadamiam o zmianie dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów w VENITI S.A., spółce publicznej, której akcje są wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

 1. Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie:
  15 maja 2013 roku, transakcja poza rynkiem zorganizowanym (umowa cywilno-prawna).

 2. Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz o liczbie głosów z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów:
  472.500 akcji stanowiących 42,34% kapitału zakładowego VENITI S.A. i uprawniających do wykonywania 472.500 głosów, co stanowi 42,34% ogólnej liczby głosów.

 3. Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:
  445.000 akcji stanowiących 39,87% kapitału zakładowego VENITI S.A. i uprawniających do wykonywania 445.000 głosów, co stanowi 39,87% ogólnej liczby głosów.

 4. Liczba akcji zbytych i cena za akcję:
  27.500 akcji zbytych po cenie 4,50 zł za akcję.

 5. Podmioty zależne od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadające akcje spółki:
  Nie dotyczy - zawiadamiający nie posiada podmiotów zależnych.

 6. Osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy o ofercie publicznej:
  Nie dotyczy - wskazane umowy nie zostały zawarte."

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji.

Maciej Szymański – Prezes Zarządu
2013-05-17
Raport ESPI nr 3/2013
Zawiadomienie o zmianie dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów

Na podstawie art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd VENITI S.A. przekazuje treść zawiadomienia otrzymanego w dniu dzisiejszym od Pana Macieja Szymańskiego:

"Na podstawie art. 69 ust. 2 pkt 2 i ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, niniejszym zawiadamiam o zmianie dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów w VENITI S.A., spółce publicznej, której akcje są wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

 1. Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie:
  15 maja 2013 roku, transakcja poza rynkiem zorganizowanym (umowa cywilno-prawna).

 2. Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz o liczbie głosów z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów:
  472.500 akcji stanowiących 42,34% kapitału zakładowego VENITI S.A. i uprawniających do wykonywania 472.500 głosów, co stanowi 42,34% ogólnej liczby głosów.

 3. Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:
  445.000 akcji stanowiących 39,87% kapitału zakładowego VENITI S.A. i uprawniających do wykonywania 445.000 głosów, co stanowi 39,87% ogólnej liczby głosów.

 4. Liczba akcji zbytych i cena za akcję:
  27.500 akcji zbytych po cenie 4,50 zł za akcję.

 5. Podmioty zależne od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadające akcje spółki:
  Nie dotyczy - zawiadamiający nie posiada podmiotów zależnych.

 6. Osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy o ofercie publicznej:
  Nie dotyczy - wskazane umowy nie zostały zawarte."

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji.

Maciej Szymański – Prezes Zarządu
2013-05-17
Raport ESPI nr 2/2013
Zawiadomienie o transakcji na akcjach VENITI S.A.

Zarząd VENITI S.A. informuje, że w dniu 17 maja 2013 r. otrzymał od Pana Dariusza Matulka, Członka Zarządu, zawiadomienie w trybie art. 160 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, o transakcji na akcjach VENITI S.A., dokonanej przez osobę wchodzącą w skład organów zarządzających oraz posiadającą stały dostęp do informacji poufnych Emitenta w rozumieniu art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

Zawiadamiający dokonał transakcji na akcjach spółki VENITI S.A. zgodnie z informacjami zamieszonymi w zawiadomieniu załączonym do raportu.

Załącznik:
VENITI_zawiadomienie_o_transakcji_na_akcjach_DM.pdf

Podstawa prawna:
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych.

Maciej Szymański – Prezes Zarządu
2013-05-17
Raport ESPI nr 1/2013
Zawiadomienie o transakcji na akcjach VENITI S.A.

Zarząd VENITI S.A. informuje, że w dniu 17 maja 2013 r. otrzymał od Pana Macieja Szymańskiego, Prezesa Zarządu, zawiadomienie w trybie art. 160 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, o transakcji na akcjach VENITI S.A., dokonanej przez osobę wchodzącą w skład organów zarządzających oraz posiadającą stały dostęp do informacji poufnych Emitenta w rozumieniu art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

Zawiadamiający dokonał transakcji na akcjach spółki VENITI S.A. zgodnie z informacjami zamieszonymi w zawiadomieniu załączonym do raportu.

Załącznik:
VENITI_zawiadomienie_o_transakcji_na_akcjach_MS.pdf

Podstawa prawna:
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych.

Maciej Szymański – Prezes Zarządu
2013-05-17
Raport ESPI nr 5/2012
Zawiadomienie o przekroczeniu progu 33⅓ % ogólnej liczby głosów

Na podstawie art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Zarząd VENITI S.A. przekazuje treść zawiadomienia otrzymanego w dniu dzisiejszym od Macieja Szymańskiego:

"Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych niniejszym zawiadamiam o przekroczeniu progu 33⅓ % ogólnej liczby głosów w VENITI S.A. - spółce publicznej, której akcje są wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

 1. Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie: 5 kwietnia 2012 roku, transakcja poza rynkiem zorganizowanym (umowa cywilno-prawna)

 2. Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz o liczbie głosów z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów: 330.000 akcji stanowiących 29,57% kapitału zakładowego VENITI S.A. i uprawniających do wykonywania 330.000 głosów, co stanowi 29,57% ogólnej liczby głosów.

 3. Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowym udziale w kapitale zakładowym spółki oraz o liczbie głosów z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów: 472.500 akcji stanowiących 42,34% kapitału zakładowego VENITI S.A. i uprawniających do wykonywania 472.500 głosów, co stanowi 42,34% ogólnej liczby głosów.

 4. Podmioty zależne od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadające akcje spółki: Nie dotyczy - zawiadamiający nie posiada podmiotów zależnych.

 5. Osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy o ofercie publicznej: Nie dotyczy - wskazane umowy nie zostały zawarte."

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji.

Maciej Szymański – Prezes Zarządu
2012-04-11
Raport ESPI nr 4/2012
Zawiadomienie o przekroczeniu progu 33⅓ % ogólnej liczby głosów

Na podstawie art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Zarząd VENITI S.A. przekazuje treść zawiadomienia otrzymanego w dniu dzisiejszym od Dariusza Matulka:

"Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych niniejszym zawiadamiam o przekroczeniu progu 33⅓ % ogólnej liczby głosów w VENITI S.A. - spółce publicznej, której akcje są wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

 1. Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie: 5 kwietnia 2012 roku, transakcja poza rynkiem zorganizowanym (umowa cywilno-prawna)

 2. Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz o liczbie głosów z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów: 330.000 akcji stanowiących 29,57% kapitału zakładowego VENITI S.A. i uprawniających do wykonywania 330.000 głosów, co stanowi 29,57% ogólnej liczby głosów.

 3. Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowym udziale w kapitale zakładowym spółki oraz o liczbie głosów z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów: 472.500 akcji stanowiących 42,34% kapitału zakładowego VENITI S.A. i uprawniających do wykonywania 472.500 głosów, co stanowi 42,34% ogólnej liczby głosów.

 4. Podmioty zależne od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadające akcje spółki: Nie dotyczy - zawiadamiający nie posiada podmiotów zależnych.

 5. Osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy o ofercie publicznej: Nie dotyczy - wskazane umowy nie zostały zawarte."

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji.

Maciej Szymański – Prezes Zarządu
2012-04-11
Raport ESPI nr 3/2012
Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczby głosów poniżej progu 5%

Na podstawie art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Zarząd VENITI S.A. przekazuje treść zawiadomienia otrzymanego w dniu dzisiejszym od 2E Investments Limited:

"Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 i ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych 2E Investments Limited - spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowana zgodnie z przepisami Republiki Cypru pod nr HE 220748 z siedzibą w Nikozji (Cypr), pod adresem Vyzantiou 30 2nd floor, office 22, Strovolos P.C. 2402 Nicosia niniejszym zawiadamia o osiągnięciu poniżej 5% ogólnej liczby głosów w VENITI S.A. - spółce publicznej, której akcje są wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

 1. Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie: 5 kwietnia 2012 roku, 2 transakcje zawarte poza rynkiem zorganizowanym (umowy cywilno-prawne)

 2. Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz o liczbie głosów z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów: 340.000 akcji stanowiących 30,47% kapitału zakładowego VENITI S.A. i uprawniających do wykonywania 340.000 głosów, co stanowi 30,47% ogólnej liczby głosów.

 3. Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowym udziale w kapitale zakładowym spółki oraz o liczbie głosów z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów: 55.000 akcji stanowiących 4.93% kapitału zakładowego VENITI S.A. i uprawniających do wykonywania 55.000 głosów, co stanowi 4,93% ogólnej liczby głosów.

 4. Podmioty zależne od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadające akcje spółki: Nie dotyczy - zawiadamiający nie posiada podmiotów zależnych.

 5. Osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy o ofercie publicznej: Nie dotyczy - wskazane umowy nie zostały zawarte."

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji.

Maciej Szymański – Prezes Zarządu
2012-04-11
Raport ESPI nr 2/2012
Zawiadomienie o przekroczeniu progu 25% ogólnej liczby głosów

Na podstawie art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Zarząd VENITI S.A. przekazuje treść zawiadomienia otrzymanego w dniu dzisiejszym od 2E Investments Limited z siedzibą w Nikozji (Cypr):

"Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych 2E Investments Limited - spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowana zgodnie z przepisami Republiki Cypru pod nr HE 220748 z siedzibą w Nikozji (Cypr), pod adresem Vyzantiou 30 2nd floor, office 22, Strovolos P.C. 2402 Nicosia - niniejszym zawiadamia o przekroczeniu progu 25% ogólnej liczby głosów w VENITI S.A. - spółce publicznej, której akcje są wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

 1. Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie: 30 grudnia 2011 roku, transakcja poza rynkiem zorganizowanym (umowa cywilno-prawna)

 2. Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz o liczbie głosów z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów: Przed zmianą udziału zawiadamiający nie posiadał akcji VENITI S.A.

 3. Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowym udziale w kapitale zakładowym spółki oraz o liczbie głosów z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów: 340.000 akcji stanowiących 30,47% kapitału zakładowego VENITI S.A. i uprawniających do wykonywania 340.000 głosów, co stanowi 30,47% ogólnej liczby głosów.

 4. Informacje dotyczące zamiarów dalszego zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów w okresie 12 miesięcy od złożenia zawiadomienia oraz celu zwiększania tego udziału: Składający zawiadomienie nie ma zamiaru dalszego zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów w okresie najbliższych 12 miesięcy.

 5. Podmioty zależne od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadające akcje spółki: Nie dotyczy - zawiadamiający nie posiada podmiotów zależnych.

 6. Osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy o ofercie publicznej: Nie dotyczy - wskazane umowy nie zostały zawarte."

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji.

Maciej Szymański – Prezes Zarządu
2012-01-03
Raport ESPI nr 1/2012
Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczby głosów poniżej progu 5%

Na podstawie art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Zarząd VENITI S.A. przekazuje treść zawiadomienia otrzymanego w dniu dzisiejszym od Pana Jakuba Adamowicza:

"Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 i ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych niniejszym zawiadamiam o zmniejszeniu do poniżej 5% udziału w ogólnej liczby głosów w VENITI S.A. - spółce publicznej, której akcje są wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

 1. Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie: 30 grudnia 2011 roku, transakcja poza rynkiem zorganizowanym (umowa cywilno-prawna)

 2. Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz o liczbie głosów z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów: 340.000 akcji stanowiących 30,47% kapitału zakładowego VENITI S.A. i uprawniających do wykonywania 340.000 głosów, co stanowi 30,47% ogólnej liczby głosów.

 3. Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowym udziale w kapitale zakładowym spółki oraz o liczbie głosów z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów: Po zmianie udziału zawiadamiający nie posiada akcji VENITI S.A.

 4. Podmioty zależne od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadające akcje spółki: Nie dotyczy - zawiadamiający nie posiada podmiotów zależnych.

 5. Osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy o ofercie publicznej: Nie dotyczy - wskazane umowy nie zostały zawarte."

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji.

Maciej Szymański – Prezes Zarządu
2012-01-03
Raport ESPI nr 1/2011
Uzyskanie dostępu do systemu ESPI

Zarząd VENITI S.A. działając na podstawie § 11 ust. 1 Załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 19/2010 Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 14 kwietnia 2010 roku "Regulamin korzystania z Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (ESPI) informuje, że w dniu 1 grudnia 2011 r. przydzielono Spółce dostęp do ESPI.

W związku z powyższym, od dnia 2 grudnia 2011 r., Spółka rozpoczyna przekazywanie informacji w zakresie dotyczącym obowiązków informacyjnych, którym podlega Spółka.

Podstawa prawna:
Inne uregulowania.

Maciej Szymański – Członek Zarządu
2011-12-02