Raporty okresowe

Zarząd Boomerang S.A. informuje, iż w 2017 roku przekazywać będzie raporty okresowe w następujących terminach:

  • Raport roczny za 2016 rok - 31 maja 2017 roku,
  • Raport za IV kwartał 2016 roku - 14 lutego 2017 roku,
  • Raport za I kwartał 2017 roku - 15 maja 2017 roku,
  • Raport za II kwartał 2017 roku - 14 sierpnia 2017 roku,
  • Raport za III kwartał 2017 roku - 14 listopada 2017 roku.

Raport EBI nr 9/2017
Raport roczny Boomerang S.A. za rok 2016

arząd Spółki Boomerang Spółka Akcyjna przekazuje do publicznej wiadomości w załączeniu raport roczny Boomerang Spółka Akcyjna wraz z opinią i raportem niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Boomerang Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2016.

Załączniki:
27406999_2016-3-0.pdf
27406999_Opinia_niezaleznego_bieglego_rewidenta_oraz_raport_uzupelniajacy_z_badania_jedn-2.pdf
27406999_Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_spolki_Boomerang_za_rok_2016-3.pdf
27406999_Sprawozdanie_finansowe_Boomerang_S.A._za_2016r-1.pdf

Podstawa prawna:
§ 5 ust.1 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Prezes Zarządu
2017-05-22 17:42:00
Raport EBI nr 5/2017
Raport okresowy za I kwartał 2017 roku

Zarząd Spółki Boomerang S.A. niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości raport okresowy za I kwartał 2017 roku.

Załączniki:
27315844_1kw2017-0.pdf

Podstawa prawna:
§ 5 ust.1 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Prezes Zarządu
2017-05-15 08:48:00
Raport EBI nr 4/2017
Korekta raportu okresowego za IV kwartał 2016 roku

Zarząd Boomerang S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka, Emitent) przekazuje w załączeniu korektę raportu okresowego za IV kwartał 2016 roku opublikowanym w komunikacie EBI nr 2/2017 z dnia 14 lutego 2017 roku.

Zarząd Emitenta informuje, że niniejsza korekta jest skutkiem prowadzonego badania rocznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016 przez biegłego rewidenta, w wyniku którego utworzono aktywa na podatek dochodowy odroczony oraz rozwiązano części rezerw na podatek dochodowy odroczony. Nieznaczne zmiany w poszczególnych grupach kosztów również wynikają z prowadzonego badania rocznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016 przez biegłego rewidenta.

W związku z powyższym nastąpiła zmiana straty netto z kwoty -167 832,09 zł podanej w raporcie okresowym za 4 kwartał 2016 roku (raport EBI nr 2/2017 z dnia 14 lutego 2017 roku) na stratę netto w wysokości -79 548,85 zł.

Załączniki:
27294672_4kw2016_korekta-2-0.pdf

Podstawa prawna:
§ 5 ust.1 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Prezes Zarządu
2017-05-13 00:15:00
Raport EBI nr 2/2017
Raport okresowy za IV kwartał 2016 roku

Zarząd Spółki Boomerang S.A. niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości raport okresowy za IV kwartał 2016 roku.

Załączniki:
26409704_4kw2016-3-0.pdf

Podstawa prawna:
§ 5 ust.1 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Prezes Zarządu
2017-02-14 11:19:00
Raport EBI nr 20/2016
Raport okresowy za III kwartał 2016 roku

Zarząd Spółki Boomerang S.A. niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości raport okresowy za III kwartał 2016 roku.

Załączniki:
25713028_BOOMERANG-RAPORT_KWARTALNY_Q3.2016-0.pdf

Podstawa prawna:
§ 5 ust.1 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Prezes Zarządu
2016-11-14 14:43:00
Raport EBI nr 18/2016
Raport okresowy za II kwartał 2016 roku

Zarząd Spółki Boomerang S.A. niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości raport okresowy za II kwartał 2016 roku.

Załączniki:
24985322_Q2_2016-0.pdf

Podstawa prawna:
§ 5 ust.1 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Prezes Zarządu
2016-08-12 09:54:00
Raport EBI nr 15/2016
Raport roczny Boomerang S.A. za rok 2015

Zarząd Spółki Boomerang Spółka Akcyjna przekazuje do publicznej wiadomości w załączeniu raport roczny Boomerang Spółka Akcyjna wraz z opinią i raportem niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Boomerang Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2015.

Załączniki:
24408262_BOOMERANG-RAPORT_2015-0.pdf
24408262_BOOMERANG_S.A.-_Opinia_i_raport_bieglego_za_2015_rok-1.pdf
24408262_BOOMERANG_S.A.-_Sprawozdanie_Zarzadu_za_2015-2.pdf
24408262_BOOMERANG_S.A.-_Sprawozdanie_finansowe_za_2015_rok-3.pdf


Podstawa prawna:
§ 5 ust.1 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Prezes Zarządu
2016-06-03 16:57:00
Raport EBI nr 12/2016
Raport okresowy za I kwartał 2016 roku

Zarząd Spółki Boomerang S.A. niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości raport okresowy za I kwartał 2016 roku.

Załączniki:
24248579_BOOMERANG-RAPORT_KWARTALNY_Q1.2016-0.pdf

Podstawa prawna:
§ 5 ust.1 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Prezes Zarządu
2016-05-14 10:22:00
Raport EBI nr 6/2016
Raport okresowy za IV kwartał 2015 roku

Zarząd Spółki Boomerang S.A. niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości raport okresowy za IV kwartał 2015 roku.

Załączniki:
21520745_IV-1-0.pdf

Podstawa prawna:
§ 5 ust.1 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Prezes Zarządu
2016-02-12 16:04:00
Raport EBI nr 6/2016
Raport okresowy za IV kwartał 2015 roku

Zarząd Spółki Boomerang S.A. niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości raport okresowy za IV kwartał 2015 roku.

Załączniki:
21520745_IV-1-0.pdf

Podstawa prawna:
§ 5 ust.1 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Prezes Zarządu
2016-02-12 16:04:00
Raport EBI nr 31/2015
Raport okresowy za III kwartał 2015 roku

Zarząd Spółki Veniti S.A. niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości raport okresowy za III kwartał 2015 roku.

Załączniki:
20820577_Q3_2015-0.pdf

Podstawa prawna:
§ 5 ust.1 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Prezes Zarządu
2015-11-12 15:29:00
Raport EBI nr 20/2015
Raport za II kwartał 2015 roku

Zarząd Spółki VENITI S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za II kwartał 2015 roku.

Załączniki:
veniti-raport-kwartalny-2q-2015.pdf

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Maciej Szymański – Prezes Zarządu
2015-08-13 15:38:54
Raport EBI nr 11/2015
Raport za I kwartał 2015 roku

Zarząd Spółki VENITI S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za I kwartał 2015 roku.

Załączniki:
veniti-raport-kwartalny-1q-2015.pdf

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Maciej Szymański – Prezes Zarządu
2015-05-14 17:23:34
Raport EBI nr 10/2015
Raport roczny za 2014 rok

Zarząd Spółki VENITI S.A. przekazuje w załączeniu raport roczny za 2014 rok.

Załączniki:
veniti-raport-roczny-za-2014.pdf
veniti-sprawozdanie-finansowe-za-2014.pdf
veniti-opinia-bieglego-rewidenta-za-2014.pdf
veniti-raport-bieglego-rewidenta-za-2014.pdf

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Maciej Szymański – Prezes Zarządu
2015-05-07 17:50:06
Raport EBI nr 3/2015
Raport za IV kwartał 2014 roku

Zarząd Spółki VENITI S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za IV kwartał 2014 roku.

Załączniki:
veniti-raport-kwartalny-4q-2014.pdf

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Maciej Szymański – Prezes Zarządu
2015-02-14 20:39:59
Raport EBI nr 2/2015
Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2015 roku

Zarząd VENITI S.A. z siedzibą w Warszawie informuje o harmonogramie przekazywania raportów okresowych w roku 2015.

Raporty kwartalne będą przekazywane w systemie EBI w formie raportów bieżących w następujących terminach:

za IV kwartał 2014 - 14 lutego 2015 r.
za I kwartał 2015 - 14 maja 2015 r.
za II kwartał 2015 - 13 sierpnia 2015 r.
za III kwartał 2015 - 12 listopada 2015 r.

Raport roczny za 2014 rok zostanie opublikowany dnia 7 maja 2015 r.

Podstawa prawna:
§ 6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Maciej Szymański – Prezes Zarządu
2015-01-19 18:45:53
Raport EBI nr 85/2014
Raport za III kwartał 2014 roku

Zarząd Spółki VENITI S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za III kwartał 2014 roku.

Załączniki:
veniti-raport-kwartalny-3q-2014.pdf

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Maciej Szymański – Prezes Zarządu
2014-11-12 17:31:02
Raport EBI nr 82/2014
Raport za II kwartał 2014 roku

Zarząd Spółki VENITI S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za II kwartał 2014 roku.

Załączniki:
veniti-raport-kwartalny-2q-2014.pdf

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Maciej Szymański – Prezes Zarządu
2014-08-13 19:46:27
Raport EBI nr 34/2014
Korekta raportu za I kwartał 2014 roku

Zarząd Spółki VENITI S.A. niniejszym dokonuje doprecyzowania informacji, dotyczącej wskazania przyczyn niesporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych, zawartej w raporcie za I kwartał 2014 roku opublikowanym w raporcie EBI nr 28/2014 w dniu 13 maja 2014 roku.

Na stronie 16 raportu za I kwartał 2014 roku zmianie uległa treść pkt. 11 pt. Wskazanie przyczyn niesporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych.

Przed korektą było:
Emitent nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego na mocy spełnienia warunków enumeratywnie wymienionych w art. 58 ust. 1 Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (z późn. zm.).

Po korekcie jest:
Dane finansowe EXCITERS Sp. z o.o., będącej jednostką podrzędną wchodzącą w skład grupy kapitałowej Emitenta, są nieistotne dla realizacji obowiązku określonego w art. 4 ust. 1. Ustawy o rachunkowości, tym samym emitent nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego na mocy spełnienia warunku art. 58 ust. 1 Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (z późn. zm.).

Pełną treść raportu za I kwartał 2014 roku po korekcie zawiera załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki:
veniti-raport-kwartalny-1q-2014.pdf

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Maciej Szymański – Prezes Zarządu
2014-06-03 14:45:07
Raport EBI nr 33/2014
Korekta raportu rocznego za 2013 rok

Zarząd Spółki VENITI S.A. niniejszym dokonuje doprecyzowania informacji, dotyczącej wskazania przyczyn niesporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych, zawartej w raporcie rocznym VENITI S.A. za rok 2013 opublikowanym w raporcie EBI nr 27/2014 w dniu 9 maja 2014 roku.

Na stronie 10 raportu rocznego zmianie uległa treść pkt. 9 pt. Wskazanie przyczyn niesporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych.

Przed korektą było:
Emitent nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego na mocy spełnienia warunków enumeratywnie wymienionych w art. 58 ust. 1 Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (z późn. zm.).

Po korekcie jest:
Dane finansowe EXCITERS Sp. z o.o., będącej jednostką podrzędną wchodzącą w skład grupy kapitałowej Emitenta, są nieistotne dla realizacji obowiązku określonego w art. 4 ust. 1. Ustawy o rachunkowości, tym samym emitent nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego na mocy spełnienia warunku art. 58 ust. 1 Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (z późn. zm.).

Pełną treść raportu rocznego VENITI S.A. za rok 2013 po korekcie zawiera załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki:
veniti-raport-roczny-za-2013.pdf
veniti-sprawozdanie-finansowe-za-2013.pdf
veniti-opinia-bieglego-rewidenta-za-2013.pdf
veniti-raport-bieglego-rewidenta-za-2013.pdf

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Maciej Szymański – Prezes Zarządu
2014-06-03 14:42:22
Raport EBI nr 28/2014
Raport za I kwartał 2014 roku

Zarząd Spółki VENITI S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za I kwartał 2014 roku.

Załączniki:
VENITI_raport_kwartalny_1Q_2014.pdf

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Maciej Szymański – Prezes Zarządu
2014-05-13 16:48:38
Raport EBI nr 27/2014
Raport roczny za 2013 rok

Zarząd Spółki VENITI S.A. przekazuje w załączeniu raport roczny za 2013 rok.

Załączniki:
VENITI_raport_roczny_za_2013.pdf
VENITI_sprawozdanie_finansowe_za_2013.pdf
VENITI_opinia_bieglego_rewidenta_za_2013.pdf
VENITI_raport_bieglego_rewidenta_za_2013.pdf

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Maciej Szymański – Prezes Zarządu
2014-05-09 18:35:04
Raport EBI nr 25/2014
Zmiana terminu publikacji raportu za rok 2013

Zarząd VENITI S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje, że dokonuje zmiany terminu publikacji raportu okresowego za rok 2013. Zgodnie z raportem bieżącym EBI Spółki nr 1/2014 z dnia 15 stycznia 2014 r. termin publikacji raportu okresowego za rok 2013 przypadał na dzień 6 maja 2014 r.

Nowy termin publikacji raportu okresowego za rok 2013 został ustalony na dzień 9 maja 2014 r.

Pozostałe terminy przekazywania raportów okresowych Spółki pozostają bez zmian.

Podstawa prawna:
§ 6 ust. 14.2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

Maciej Szymański – Prezes Zarządu
2014-04-30 11:21:36
Raport EBI nr 5/2014
Raport za IV kwartał 2013 roku

Zarząd Spółki VENITI S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za IV kwartał 2013 roku.

Załącznik:
VENITI_raport_kwartalny_4Q_2013.pdf

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Maciej Szymański – Prezes Zarządu
2014-01-22 13:51:58
Raport EBI nr 1/2014
Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2014 roku

Zarząd VENITI S.A. z siedzibą w Warszawie informuje o harmonogramie przekazywania raportów okresowych w roku 2014.

Raporty kwartalne będą przekazywane w systemie EBI w formie raportów bieżących w następujących terminach:

za IV kwartał 2013 - 22 stycznia 2014 r.
za I kwartał 2014 - 13 maja 2014 r.
za II kwartał 2014 - 13 sierpnia 2014 r.
za III kwartał 2014 - 12 listopada 2014 r.

Raport roczny za 2013 rok zostanie opublikowany dnia 6 maja 2014 r.

Podstawa prawna:
§ 6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Maciej Szymański – Prezes Zarządu
2014-01-15 17:22:38
Raport EBI nr 29/2013
Raport za III kwartał 2013 roku

Zarząd Spółki VENITI S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za III kwartał 2013 roku.

Załącznik:
VENITI_raport_kwartalny_3Q_2013.pdf

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Maciej Szymański – Prezes Zarządu
2013-11-14 17:11:27
Raport EBI nr 28/2013
Zmiana terminu publikacji raportu za III kwartał 2013 r. - zdarzenie nadzwyczajne

Zarząd VENITI S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent") informuje, że dokonuje zmiany terminu publikacji raportu kwartalnego za III kwartał 2013 r. Zgodnie z raportem bieżącym EBI Spółki nr 1/2013 z dnia 26 stycznia 2013 r. termin publikacji raportu kwartalnego za III kwartał 2013 r. przypadał na dzień 12 listopada 2013 r.

Powyższa zmiana (przy niepełnym zachowaniu regulaminowych terminów) wynika z konieczności dostosowania treści raportu do zmian w § 5 ust. 4.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu odnoszących się do raportów kwartalnych sporządzanych po dniu 30 września 2013 r.

Powstała w związku z tym nieprzewidziana trudność i konieczność przełożenia terminu publikacji raportu kwartalnego za III kwartał 2013 r. wynika z potrzeby przygotowania przez nowe biuro księgowe Emitenta danych porównawczych za zeszłe okresy 2012 r.

W związku z powyższą zmianą, nowy termin publikacji raportu kwartalnego za III kwartał 2013 r. został ustalony na dzień 14 listopada 2013 r.

Pozostałe terminy przekazywania raportów okresowych Spółki pozostają bez zmian.

Podstawa prawna:
§ 6 ust. 14.2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

Maciej Szymański – Prezes Zarządu
2013-11-12 13:17:39
Raport EBI nr 22/2013
Raport za II kwartał 2013 roku

Zarząd Spółki VENITI S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za II kwartał 2013 roku.

Załącznik:
VENITI_raport_kwartalny_2Q_2013.pdf

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Maciej Szymański – Prezes Zarządu
2013-08-13 09:55:46
Raport EBI nr 10/2013
Raport za I kwartał 2013 roku

Zarząd Spółki VENITI S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za I kwartał 2013 roku.

Załącznik:
VENITI_raport_kwartalny_1Q_2013.pdf

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Maciej Szymański – Prezes Zarządu
2013-04-15 17:24:44
Raport EBI nr 8/2013
Raport roczny za 2012 rok

Zarząd Spółki VENITI S.A. przekazuje w załączeniu raport roczny za 2012 rok.

Załączniki:
VENITI_raport_roczny_za_2012.pdf
VENITI_sprawozdanie_finansowe_za_2012.pdf
VENITI_opinia_bieglego_rewidenta_za_2012.pdf
VENITI_raport_bieglego_rewidenta_za_2012.pdf

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Maciej Szymański – Prezes Zarządu
2013-03-06 10:47:10
Raport EBI nr 4/2013
Raport za IV kwartał 2012 roku

Zarząd Spółki VENITI S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za IV kwartał 2012 roku.

Załącznik:
VENITI_raport_kwartalny_4Q_2012

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Maciej Szymański – Prezes Zarządu
2013-02-11 14:27:33
Raport EBI nr 1/2013
Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2013 roku

Zarząd VENITI S.A. z siedzibą w Warszawie informuje o harmonogramie przekazywania raportów okresowych w roku 2013.

Raporty kwartalne będą przekazywane w systemie EBI w formie raportów bieżących w następujących terminach:

za IV kwartał 2012 - 11 lutego 2013 r.
za I kwartał 2013 - 15 kwietnia 2013 r.
za II kwartał 2013 - 13 sierpnia 2013 r.
za III kwartał 2013 - 12 listopada 2013 r.

Raport roczny za 2012 rok zostanie opublikowany dnia 6 marca 2013 r.

Podstawa prawna:
§ 6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Maciej Szymański – Prezes Zarządu
2013-01-26 19:33:09
Raport EBI nr 46/2012
Raport za III kwartał 2012 roku

Zarząd Spółki VENITI S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za III kwartał 2012 roku.

Załącznik:
VENITI_raport_kwartalny_3Q_2012

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Maciej Szymański – Prezes Zarządu
2012-11-09 19:44:00
Raport EBI nr 32/2012
Raport za II kwartał 2012 roku

Zarząd Spółki VENITI S.A. przekazuje w załączeniu raport kwartalny za II kwartał 2012 r.

Załącznik:
VENITI_raport_kwartalny_2Q_2012.pdf

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Maciej Szymański – Prezes Zarządu
2012-08-10 13:46:13
Raport EBI nr 23/2012
Raport za I kwartał 2012 roku

Zarząd Spółki VENITI S.A. przekazuje w załączeniu raport kwartalny za I kwartał 2012 r.

Załącznik:
VENITI_raport_kwartalny_1Q_2012.pdf

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Maciej Szymański – Prezes Zarządu
2012-05-11 18:52:16
Raport EBI nr 17/2012
Raport roczny za 2011 rok

Zarząd Spółki VENITI S.A. przekazuje w załączeniu raport roczny za 2011 rok.

Załączniki:
VENITI_raport_roczny_za_2011.pdf
VENITI_sprawozdanie_finansowe_za_2011.pdf
VENITI_opinia_bieglego_rewidenta_za_2011.pdf
VENITI_raport_bieglego_rewidenta_za_2011.pdf

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Maciej Szymański – Prezes Zarządu
2012-04-03 18:56:57
Raport EBI nr 11/2012
Zmiana terminu publikacji raportu za rok 2011

Zarząd VENITI S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że postanowił zmienić datę publikacji raportu za rok 2011.

Raport zostanie opublikowany w dniu 3 kwietnia 2012 r., a nie 6 marca br. jak zostało to podane do publicznej wiadomości w raporcie bieżącym EBI nr 3/2012 z dnia 26 stycznia br.

Podstawa prawna:
§ 6 ust. 14.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

Maciej Szymański – Prezes Zarządu
2012-03-02 15:31:58
Raport EBI nr 9/2012
Raport za IV kwartał 2011 roku

Zarząd Spółki VENITI S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za IV kwartał 2011 roku.

Załącznik:
VENITI_raport_kwartalny_4Q_2011.pdf

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Maciej Szymański – Prezes Zarządu
2012-02-14 15:40:52
Raport EBI nr 3/2012
Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2012 roku

Zarząd VENITI S.A. z siedzibą w Warszawie informuje o harmonogramie przekazywania raportów okresowych w roku 2012.

Raporty kwartalne będą przekazywane w systemie EBI w formie raportów bieżących w następujących terminach:

za IV kwartał 2011 - 14 lutego 2012 r.
za I kwartał 2012 - 11 maja 2012 r.
za II kwartał 2012 - 10 sierpnia 2012 r.
za III kwartał 2012 - 9 listopada 2012 r.

Raport roczny za 2011 rok zostanie opublikowany dnia 6 marca 2012 r.

Podstawa prawna:
§ 6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Maciej Szymański – Prezes Zarządu
2012-01-26 14:15:00
Raport EBI nr 9/2011
Raport za III kwartał 2011 roku

Zarząd Spółki VENITI S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za III kwartał 2011 roku.

Załącznik:
VENITI_raport_kwartalny_3Q_2011.pdf

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Maciej Szymański – Członek Zarządu
2011-11-14 18:48:27