Walne zgromadzenie

Raport ESPI nr 7/2017
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boomerang S.A. wraz z projektami uchwał.

Zarząd Spółki Boomerang S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 399 par 1 KSH oraz art. 4021 par.1 i art. 4022 KSH, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się 05 września 2017 r. o godz. 10:00 w lokalu Kancelaria Notarialna Artur Kędzierski-Notariusz, Wojciech Szczypkowski-Notariusz sp.p., ul. Bagno 2 lok.194, 00-112 Warszawa.

W załączeniu treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz wzór pełnomocnictwa.

Załączniki:
28203160_NWZ_Boomerang_Formularz_pozwalajacy_na_wykonywanie_pra_wa_glosu_przez.pdf
28203160_NWZ_Boomerang_porzadek_obrad_draft_20170808_fina_l.pdf
28203160_NWZ_Boomerang_projekty_uchwal_draft_20170807_fin_al.pdf

Podstawa prawna:
Inne uregulowania

Prezes Zarządu
2017-08-08
Raport ESPI nr 5/2017
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Boomerang S.A. z dn. 20.06.2017

Zarząd Boomerang S.A. przekazuje do publicznej wiadomości wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki z dnia 20 czerwca 2017 r.:

1. Argentum Capital LLC:
- liczba zarejestrowanych akcji na ZWZ: 1.418.500
- liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 1.418.500
- udział w liczbie głosów na ZWZ: 87,16%
- udział w ogólnej liczbie głosów: 63,55%

2. Robert Szulc:
- liczba zarejestrowanych akcji na ZWZ: 209.000
- liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 209.000
- udział w liczbie głosów na ZWZ: 12,84%
- udział w ogólnej liczbie głosów: 9,36%

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Prezes Zarządu
2017-06-20
Raport ESPI nr 3/2017
Uzupełnienie raportu ESPI nr 2/2017 z dnia 24 maja 2017 roku dot. ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boomerang S.A.

Zarząd Spółki Boomerang S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym przekazuje wszystkie załączniki do ogłoszenia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boomerang S.A. opublikowanego w raporcie ESPI nr 2/2017 z dnia 24 maja 2017 roku, które nie mogły być załączone w związku z problemami technicznymi. Wszystkie załączniki zostały prawidłowo opublikowane w raporcie EBI nr 10/2017 z dn. 24 maja 2017 roku. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Boomerang S.A. odbędzie się 20 czerwca 2017 r. o godz. 10:00 w lokalu Kancelaria Notarialna Szymczak Jeziorska Szymczak s.c., ul. Ogrodowa 48/3, 00-896 Warszawa. W załączeniu treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz wzór pełnomocnictwa.

Załączniki:
27446124_Formularz_pelnomocnictwa_ZWZ_BOOMERANG_20_czerwca_2017_roku-1.pdf
27446124_Ogloszenie_ZWZ_BOOMERANG_20_czerwca_2017_roku.pdf
27446124_Projekty_Uchwal_ZWZ_BOOMERANG_20_czerwca_2017_roku-1.pdf

Podstawa prawna:
Inne uregulowania

Prezes Zarządu
2017-05-25
Raport ESPI nr 2/2017
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boomerang S.A. wraz z projektami uchwał.

Zarząd Spółki Boomerang S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 399 par. 1 w trybie art. 402[1] Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się 20 czerwca 2017 r. o godz. 10:00 w lokalu Kancelaria Notarialna Szymczak Jeziorska Szymczak s.c., ul. Ogrodowa 48/3, 00-896 Warszawa.

W załączeniu treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz pełnomocnictwa.
Załączniki:
27439292_Ogloszenie_ZWZ_BOOMERANG_20_czerwca_2017_roku.pdf

Podstawa prawna:
Inne uregulowania

Prezes Zarządu
2017-05-24
Raport ESPI nr 8/2016
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Boomerang S.A. z dn. 30.06.2016

Zarząd Boomerang S.A. przekazuje do publicznej wiadomości wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki z dnia 30 czerwca 2016 r.:

 1. Argentum Capital LLC:
  liczba zarejestrowanych akcji na ZWZ: 1.418.500
  liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 1.418.500
  udział w liczbie głosów na ZWZ: 88,83%
  udział w ogólnej liczbie głosów: 63,55%
 2. Robert Szulc:
  liczba zarejestrowanych akcji na ZWZ: 178.288
  liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 178.288
  udział w liczbie głosów na ZWZ: 11,17%
  udział w ogólnej liczbie głosów: 7,99%

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Prezes Zarządu
2016-06-30
Raport EBI nr 17/2016
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boomerang S.A. wraz z projektami uchwał

Zarząd Spółki Boomerang S.A. ("Spółka") podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Boomerang S.A. w dniu 30 czerwca 2016 r.

Załączniki:
24650469_Akt_notarialny_nr_246.2016_z_dnia_30.06.2016r._Boomerang_SA-0.pdf

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Prezes Zarządu
2016-06-30
Raport EBI nr 16/2016
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boomerang S.A. wraz z projektami uchwał

Zarząd Spółki Boomerang S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 399 § 1 w trybie art. 402[1] Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się 30 czerwca 2016 r. o godz. 10:00 w lokalu Kancelaria Notarialna Szymczak Jeziorska Szymczak s.c., ul. Ogrodowa 32 a/43, 00-896 Warszawa.

W załączeniu treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz wzór pełnomocnictwa.

Załączniki:
24408762_Formularz_pelnomocnictwa_ZWZ_BOOMERANG_30_czerwca_2016_roku-2.pdf
24408762_Ogloszenie_ZWZ_BOOMERANG_30_czerwca_2016_roku-0.pdf
24408762_Projekty_Uchwal_ZWZ_BOOMERANG_30_czerwca_2016_roku-1.pdf

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt. 1 i pkt. 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Prezes Zarządu
2016-06-03
Raport ESPI nr 6/2016
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boomerang S.A. wraz z projektami uchwał

Zarząd Spółki Boomerang S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 399 par. 1 w trybie art. 402 [1] Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się 30 czerwca 2016 r. o godz. 10:00 w lokalu Kancelaria Notarialne Szymczak Jeziorska Szymczak s.c., ul. Ogrodowa 32a/43, 00-896 Warszawa.

W załączeniu ogłoszenia, projekty uchwał oraz wzór pełnomocnictwa.

Załączniki:
24409203_Formularz_pelnomocnictwa_ZWZ_BOOMERANG_30_czerwca_2016_roku.pdf
24409203_Ogloszenie_ZWZ_BOOMERANG_30_czerwca_2016_roku.pdf
24409203_Projekty_Uchwal_ZWZ_BOOMERANG_30_czerwca_2016_roku.pdf

Podstawa prawna:
Inne uregulowania

Prezes Zarządu
2016-06-03
Raport EBI nr 32/2016
WTreść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Veniti S.A. w dniu 17 listopada 2015 r.

Zarząd Spółki Veniti S.A. z siedzibą w Warszawie podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Warszawie S.A. w dniu 17 listopada 2015 r.

Zarząd Spółki informuje, iż w ramach uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Veniti S.A. w dniu 17 listopada 2015 r. dokonano zmian Statutu Spółki.

Uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Veniti S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki postanowiono dokonać zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że § 1ust.1 i 2 otrzymują nowe następujące brzmienie:

 1. Firma Spółki brzmi Boomerang Spółka Akcyjna.
 2. Spółka może używać skrótu firmy: Boomerang S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.

Poprzednia treść zmienionych ustępów:

 1. Firma Spółki brzmi: Veniti Spółka Akcyjna.
 2. Spółka może używać skrótu firmy: Veniti SA oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.

Uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Veniti S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A, B, C z prawem do objęcia Akcji serii D1, D2, D3 z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki oraz realizacji Programu Motywacyjnego dla Prezesa Zarządu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanowiło zmienić §5 statutu Spółki poprzez dodanie do tego paragrafu ust. 5-16 o poniższym brzmieniu:

 1. Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o nie więcej niż 8.928 PLN (osiem tysięcy dziewięćset dwadzieścia osiem złotych) poprzez emisję nie więcej niż 89.280 (osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii D1 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
 2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału, o którym mowa w ust. 5, jest przyznanie prawa do objęcia Akcji serii D1 posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A w celu realizacji Programu Motywacyjnego.
 3. Uprawnionymi do objęcia Akcji serii D1będzie posiadacz warrantów subskrypcyjnych serii A, pod warunkiem spełnienia przez nich wymogów określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia.
 4. Prawo objęcia Akcji serii D1 może być wykonane nie później niż do dnia 31.12.2021 r.
 5. Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o nie więcej niż 8.928 PLN (osiem tysięcy dziewięćset dwadzieścia osiem złotych) poprzez emisję nie więcej niż 89.280 (osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii D2 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
 6. Celem warunkowego podwyższenia kapitału, o którym mowa w ust. 9, jest przyznanie prawa do objęcia Akcji serii D2 posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii B w celu realizacji Programu Motywacyjnego.
 7. Uprawnionymi do objęcia Akcji serii D2będzie posiadacz warrantów subskrypcyjnych serii B, pod warunkiem spełnienia przez nich wymogów określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia.
 8. Prawo objęcia Akcji serii D2 może być wykonane nie później niż do dnia 31.12.2021 r.
 9. Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o nie więcej niż 8.928 PLN (osiem tysięcy dziewięćset dwadzieścia osiem złotych) poprzez emisję nie więcej niż 89.280 (osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii D3 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
 10. Celem warunkowego podwyższenia kapitału, o którym mowa w ust. 13, jest przyznanie prawa do objęcia Akcji serii D3 posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii C w celu realizacji Programu Motywacyjnego.
 11. Uprawnionymi do objęcia Akcji serii D3będzie posiadacz warrantów subskrypcyjnych serii C, pod warunkiem spełnienia przez nich wymogów określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia.
 12. Prawo objęcia Akcji serii D3 może być wykonane nie później niż do dnia 31.12.2021 r.

 13. Podstawa prawna:
  §4 ust. 2 pkt 2 oraz pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  Prezes Zarządu
  2015-11-17
Raport ESPI nr 20/2015
Wykaz Akcjonariuszy posiadający co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Veniti S.A. z dn. 17.11.2015 r.

Zarząd Veniti S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje do publicznej wiadomości wykaz Akcjonariuszy posiadający co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki z dnia 17 listopada 2015 r.:

 1. Argentum Capital LLC
  liczba zarejestrowanych akcji na NWZ: 1.116.000
  liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 1.116.000
  % udział w liczbie głosów na NWZ: 65,71%
  % udział w ogólnej liczbie głosów: 50,00%
 2. Maciej Szymański
  liczba zarejestrowanych akcji na NWZ: 558.500
  liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 558.500
  % udział w liczbie głosów na NWZ: 32,88%
  % udział w ogólnej liczbie głosów: 25,02%

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Prezes Zarządu
2015-11-17
Raport EBI nr 30/2016
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Veniti S.A. wraz z projektami uchwał

Zarząd Spółki Veniti S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 399 § 1 w trybie art. 402[1] Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się 17 listopada 2015 r. o godzinie 10:00 w lokalu Kancelarii Notarialnej Baszuk Justyna, Marchocka Ilona Kancelaria Notarialna s.c. przy Alei Jana Chrystiana Szucha 8 w Warszawie.

W załączeniu treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz wzór pełnomocnictwa.

Załączniki:
20634208_Projekty_uchwal_VENITI-1.pdf
20634208_formularz_pelnomocnictwa_na_WZA_Veniti-2.pdf
20634208_ogloszenie_WZA_VENITI-0.pdf

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt. 1 i pkt. 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Prezes Zarządu
2015-10-21
Raport ESPI nr 12/2015
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Zarząd VENITI S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000384450 ("Spółka"), działając na podstawie art. 399 §1 i art. 4021 Kodeksu spółek handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 12 czerwca 2015 r., o godz. 13:00, w Warszawie w Siedzibie Spółki przy ulicy Pańskiej 98 lok. 55.

Załączniki:
19368103_VENITI_ogloszenie_o_zwolaniu_zwyczajnego_walnego_zgromadzenia_VENITI_SA_2015-0.pdf
19368103_VENITI_projekty_uchwal_zwyczajnego_walnego_zgromadzenia_VENITI_SA_2015-1.pdf
19368103_VENITI_wzory_pelnomocnictw_2015-2.pdf

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt. 1) i 3) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Prezes Zarządu
2015-05-15
Raport ESPI nr 10/2015
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Zarząd VENITI S.A. przekazuje do publicznej wiadomości listę akcjonariuszy, którzy uczestniczyli w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 12 czerwca 2015 r. i którzy posiadali co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na tym Walnym Zgromadzeniu:

 1. Maciej Szymański
  Liczba zarejestrowanych na WZA akcji: 558.500
  Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 558.500
  Udział w liczbie głosów na tym WZA: 66,73%
  Udział w ogólnej liczbie głosów: 50,04%

 2. Dariusz Matulka
  Liczba zarejestrowanych na WZA akcji: 222.500
  Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 222.500
  Udział w liczbie głosów na tym WZA: 26,58%
  Udział w ogólnej liczbie głosów: 19,94%

 3. ABS Investment S.A. Liczba zarejestrowanych na WZA akcji: 55.990
  Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 55.990
  Udział w liczbie głosów na tym WZA: 6,69%
  Udział w ogólnej liczbie głosów: 5,02%

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Maciej Szymański – Prezes Zarządu
2015-06-15
Raport EBI nr 13/2015
Treść uchwał podjętych przez ZWZA w dniu 12 czerwca 2015 roku

Zarząd VENITI S.A. przedstawia w załączeniu treść uchwał, które zostały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 12 czerwca 2015 roku.

Załączniki:
veniti-tresc-uchwal-zwza-12-06-2015.pdf

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt. 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Maciej Szymański – Prezes Zarządu
2015-06-12 18:44:11
Raport ESPI nr 5/2015
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Zarząd VENITI S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000384450 ("Spółka"), działając na podstawie art. 399 §1 i art. 402ą Kodeksu spółek handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 12 czerwca 2015 r., o godz. 13:00, w Warszawie w Siedzibie Spółki przy ulicy Pańskiej 98 lok. 55.

Załączniki:
VENITI_ogloszenie_o_zwolaniu_zwyczajnego_walnego_zgromadzenia_VENITI_SA_2015.pdf
VENITI_projekty_uchwal_zwyczajnego_walnego_zgromadzenia_VENITI_SA_2015.pdf
VENITI_wzory_pelnomocnictw_2015.pdf

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Maciej Szymański – Prezes Zarządu
2015-05-15 20:02:00
Raport EBI nr 12/2015
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Zarząd VENITI S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000384450 ("Spółka"), działając na podstawie art. 399 §1 i art. 4021 Kodeksu spółek handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 12 czerwca 2015 r., o godz. 13:00, w Warszawie w Siedzibie Spółki przy ulicy Pańskiej 98 lok. 55.

Załączniki:
VENITI_ogloszenie_o_zwolaniu_zwyczajnego_walnego_zgromadzenia_VENITI_SA_2015.pdf
VENITI_projekty_uchwal_zwyczajnego_walnego_zgromadzenia_VENITI_SA_2015.pdf
VENITI_wzory_pelnomocnictw_2015.pdf

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt. 1) i 3) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Maciej Szymański – Prezes Zarządu
2015-05-15 20:01:44
Raport EBI nr 57/2014
Treść uchwał podjętych przez ZWZA w dniu 27 czerwca 2014 roku

Zarząd VENITI S.A. przedstawia w załączeniu treść uchwał, które zostały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 27 czerwca 2014 roku.

Załączniki:
veniti-tresc-uchwal-zwza-27-06-2014.pdf

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt. 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Maciej Szymański – Prezes Zarządu
2014-06-27 18:17:59
Raport EBI nr 38/2014
Zgłoszenie przez uprawnionego akcjonariusza żądania umieszczenia nowego punktu oraz projektów uchwał do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 31/2014 z dnia 28 maja 2014 r. Zarząd VENITI S.A. ("Spółka") informuje, że w związku ze zgłoszonym na podstawie art. 401 ust. 1 kodeksu spółek handlowych żądaniem akcjonariusza Dariusza Matulki ("Akcjonariusz") umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 27 czerwca 2014 r. punktu "Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej na nową kadencję", postanawia zmienić porządek obrad poprzez dodanie nowego punktu 11 o treści zaproponowanej przez Akcjonariusza (dotychczasowy punkt 11 "Zamknięcie obrad" będzie punktem 12).

W załączeniu projekt uchwał z uwzględnieniem zmian zgłoszonych przez Akcjonariusza.

Załączniki:
veniti-projekty-uchwal-zwyczajnego-walnego-zgromadzenia-veniti-sa-2014-v2.pdf

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt. 3), 4) i 5) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Maciej Szymański – Prezes Zarządu
2014-06-06 13:09:05
Raport ESPI nr 3/2014
VENITI SA zgłoszenie przez akcjonariusza żądania umieszczenia nowego punktu oraz projektów uchwał do porządku obrad ZWZ

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 2/2014 z dnia 28 maja 2014 r. Zarząd VENITI S.A. ("Spółka") informuje, że w związku ze zgłoszonym na podstawie art. 401 ust. 1 kodeksu spółek handlowych żądaniem akcjonariusza Dariusza Matulki ("Akcjonariusz") umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 27 czerwca 2014 r. punktu "Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej na nową kadencję", postanawia zmienić porządek obrad poprzez dodanie nowego punktu 11 o treści zaproponowanej przez Akcjonariusza (dotychczasowy punkt 11 "Zamknięcie obrad" będzie punktem 12).

W załączeniu projekt uchwał z uwzględnieniem zmian zgłoszonych przez Akcjonariusza.

Załączniki:
veniti-projekty-uchwal-zwyczajnego-walnego-zgromadzenia-veniti-sa-2014-v2.pdf

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Maciej Szymański – Prezes Zarządu
2014-06-06 12:59:00
Raport EBI nr 31/2014
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Zarząd VENITI S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000384450 ("Spółka"), działając na podstawie art. 399 §1 i art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 27 czerwca 2014 r., o godz. 13:00, w Warszawie w Siedzibie Spółki przy ulicy Pańskiej 98 lok. 55.

Załączniki:
VENITI_ogloszenie_o_zwolaniu_zwyczajnego_walnego_zgromadzenia_VENITI_SA_2014.pdf VENITI_projekty_uchwal_zwyczajnego_walnego_zgromadzenia_VENITI_SA_2014.pdf VENITI_wzory_pelnomocnictw_2014.pdf

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt. 1) i 3) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Maciej Szymański – Prezes Zarządu
2014-05-28
Raport ESPI nr 2/2014
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Zarząd VENITI S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000384450 ("Spółka"), działając na podstawie art. 399 §1 i art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 27 czerwca 2014 r., o godz. 13:00, w Warszawie w Siedzibie Spółki przy ulicy Pańskiej 98 lok. 55.

Załączniki:
VENITI_ogloszenie_o_zwolaniu_zwyczajnego_walnego_zgromadzenia_VENITI_SA_2014.pdf VENITI_projekty_uchwal_zwyczajnego_walnego_zgromadzenia_VENITI_SA_2014.pdf VENITI_wzory_pelnomocnictw_2014.pdf

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Maciej Szymański – Prezes Zarządu
2014-05-28
Raport ESPI nr 9/2013
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Zarząd VENITI S.A. przekazuje do publicznej wiadomości listę akcjonariuszy, którzy uczestniczyli w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 4 listopada 2013 r. i którzy posiadali co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na tym Walnym Zgromadzeniu:

 1. Dariusz Matulka
  Liczba zarejestrowanych na WZA akcji: 302.500
  Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 302.500
  Udział w liczbie głosów na tym WZA: 45,52%
  Udział w ogólnej liczbie głosów: 27,11%

 2. Maciej Szymański
  Liczba zarejestrowanych na WZA akcji: 302.500
  Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 302.500
  Udział w liczbie głosów na tym WZA: 45,52%
  Udział w ogólnej liczbie głosów: 27,11%

 3. ABS Investment S.A.
  Liczba zarejestrowanych na WZA akcji: 59.480
  Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 59.480
  Udział w liczbie głosów na tym WZA: 8,95%
  Udział w ogólnej liczbie głosów: 5,33%

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5%

Maciej Szymański – Prezes Zarządu
2013-11-04
Raport EBI nr 26/2013
Treść uchwał podjętych przez NWZA w dniu 4 listopada 2013 roku

Zarząd VENITI S.A. przedstawia w załączeniu treść uchwał, które zostały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 4 listopada 2013 roku.

Załącznik:
VENITI_tresc_uchwal_NWZA_04_11_2013.pdf.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt. 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Maciej Szymański – Prezes Zarządu
2013-11-05 14:53:47
Raport EBI nr 24/2013
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 4 listopada 2013 r.

Zarząd VENITI S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000384450 ("Spółka"), działając na podstawie art. 399 §1 i art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 4 listopada 2013 r., o godz. 16:00, w Siedzibie Spółki, w Warszawie przy ulicy Pańskiej 96 lok. 38.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia, wzory pełnomocnictw oraz treść projektów uchwał.

Załączniki:
VENITI_131008-Ogloszenie-NWZ.pdf
VENITI_131008-Projekty_uchwal-NWZ.pdf
VENITI_131008-Pelnomocnictwa-NWZ.pdf
VENITI_131008-Formularz-Pelnomocnik-NWZ.pdf
VENITI_131008_Ogolna_liczba_akcji-NWZ.pdf

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Maciej Szymański – Prezes Zarządu
2013-10-09 19:41:42
Raport ESPI nr 8/2013
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 4 listopada 2013 r.

Zarząd VENITI S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000384450 ("Spółka"), działając na podstawie art. 399 §1 i art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 4 listopada 2013 r., o godz. 16:00, w Siedzibie Spółki, w Warszawie przy ulicy Pańskiej 96 lok. 38.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia, wzory pełnomocnictw oraz treść projektów uchwał.

Załączniki:
VENITI_131008-Ogloszenie-NWZ.pdf
VENITI_131008-Projekty_uchwal-NWZ.pdf
VENITI_131008-Pelnomocnictwa-NWZ.pdf
VENITI_131008-Formularz-Pelnomocnik-NWZ.pdf
VENITI_131008_Ogolna_liczba_akcji-NWZ.pdf

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Maciej Szymański – Prezes Zarządu
2013-10-09
Raport EBI nr 21/2013
Korekta raportu 20/2013 - Treść uchwał podjętych przez ZWZA w dniu 28 czerwca 2013 roku

Zarząd VENITI S.A. przedstawia w załączeniu treść uchwał, które zostały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 28 czerwca 2013 roku.

Załącznik:
VENITI_tresc_uchwal_ZWZA_28_06_2013.pdf.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt. 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Maciej Szymański – Prezes Zarządu
2013-06-28 18:26:32
Raport EBI nr 20/2013
Treść uchwał podjętych przez ZWZA w dniu 28 czerwca 2013 roku

Zarząd VENITI S.A. przedstawia w załączeniu treść uchwał, które zostały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 28 czerwca 2013 roku.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt. 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Maciej Szymański – Prezes Zarządu
2013-06-28 18:05:31
Raport ESPI nr 7/2013
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Zarząd VENITI S.A. przekazuje do publicznej wiadomości listę akcjonariuszy, którzy uczestniczyli w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 28 czerwca 2013 r. i którzy posiadali co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na tym Walnym Zgromadzeniu:

 1. Dariusz Matulka
  Liczba zarejestrowanych na WZA akcji: 302.500
  Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 302.500
  Udział w liczbie głosów na tym WZA: 45,69%
  Udział w ogólnej liczbie głosów: 27,11%

 2. Maciej Szymański
  Liczba zarejestrowanych na WZA akcji: 302.500
  Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 302.500
  Udział w liczbie głosów na tym WZA: 45,69%
  Udział w ogólnej liczbie głosów: 27,11%

 3. ABS Investment S.A.
  Liczba zarejestrowanych na WZA akcji: 57.000
  Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 57.000
  Udział w liczbie głosów na tym WZA: 8,61%
  Udział w ogólnej liczbie głosów: 5,11%

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5%

Maciej Szymański – Prezes Zarządu
2013-06-28
Raport ESPI nr 6/2013
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Zarząd VENITI S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000384450 ("Spółka"), działając na podstawie art. 399 §1 i art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 28 czerwca 2013 r., o godz. 15:00, w Siedzibie Spółki w Warszawie przy ulicy Pańskiej 96 lok. 38.

Załączniki:
VENITI_ogloszenie_o_zwolaniu_zwyczajnego_walnego_zgromadzenia_VENITI_SA_2013.pdf
VENITI_projekty_uchwal_zwyczajnego_walnego_zgromadzenia_VENITI_SA_2013.pdf
VENITI_wzory_pelnomocnictw_2013.pdf

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Maciej Szymański – Prezes Zarządu
2013-05-29
Raport EBI nr 17/2013
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Zarząd VENITI S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000384450 ("Spółka"), działając na podstawie art. 399 §1 i art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 28 czerwca 2013 r., o godz. 15:00, w Siedzibie Spółki w Warszawie przy ulicy Pańskiej 96 lok. 38.

Załączniki:
VENITI_ogloszenie_o_zwolaniu_zwyczajnego_walnego_zgromadzenia_VENITI_SA_2013.pdf
VENITI_projekty_uchwal_zwyczajnego_walnego_zgromadzenia_VENITI_SA_2013.pdf
VENITI_wzory_pelnomocnictw_2013.pdf

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt. 1) i 3) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Maciej Szymański – Prezes Zarządu
2013-05-29 11:25:12
Raport EBI nr 29/2012
Treść uchwał podjętych przez ZWZA w dniu 25 czerwca 2012 roku

Zarząd VENITI S.A. przedstawia w załączeniu treść uchwał, które zostały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 25 czerwca 2012 roku.

Załącznik:
VENITI_tresc_uchwal_ZWZA_25_06_2012.pdf.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt. 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Maciej Szymański – Prezes Zarządu
2012-06-26 16:18:44
Raport ESPI nr 8/2012
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Zarząd VENITI S.A. przekazuje do publicznej wiadomości listę akcjonariuszy, którzy uczestniczyli w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 25 czerwca 2012 r. i którzy posiadali co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na tym Walnym Zgromadzeniu:

 1. Paweł Sobkiewicz
  Liczba zarejestrowanych na WZA akcji: 2.200
  Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 2.200
  Udział w liczbie głosów na tym WZA: 21,06%
  Udział w ogólnej liczbie głosów: 0,20%

 2. Sergiusz Borysławski
  Liczba zarejestrowanych na WZA akcji: 8.247
  Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 8.247
  Udział w liczbie głosów na tym WZA: 78,94%
  Udział w ogólnej liczbie głosów: 0,74%

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5%

Maciej Szymański – Prezes Zarządu
2012-06-26
Raport ESPI nr 6/2012
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Zarząd VENITI S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000384450 ("Spółka"), działając na podstawie art. 399 §1 i art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 25 czerwca 2012 r., o godz. 16:30, w siedzibie Spółki w Warszawie przy ulicy Pańskiej 96 lok. 38.

Załączniki:
VENITI_ogloszenie_o_zwolaniu_zwyczajnego_walnego_zgromadzenia_VENITI_SA_2012.pdf
VENITI_projekty_uchwal_zwyczajnego_walnego_zgromadzenia_VENITI_SA_2012.pdf
VENITI_wzory_pelnomocnictw.pdf

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Maciej Szymański – Prezes Zarządu
2012-05-30
Raport EBI nr 25/2012
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Zarząd VENITI S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000384450 ("Spółka"), działając na podstawie art. 399 §1 i art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 25 czerwca 2012 r., o godz. 16:30, w siedzibie Spółki w Warszawie przy ulicy Pańskiej 96 lok. 38.

Załączniki:
VENITI_ogloszenie_o_zwolaniu_zwyczajnego_walnego_zgromadzenia_VENITI_SA_2012.pdf
VENITI_projekty_uchwal_zwyczajnego_walnego_zgromadzenia_VENITI_SA_2012.pdf
VENITI_wzory_pelnomocnictw.pdf

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt. 1) i 3) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Maciej Szymański – Prezes Zarządu
2012-05-30 20:40:47